Aizvadītajā domes sēdē 14. aprīlī deputāti pieņēma divus lēmumus, kas saistīti ar ūdens un kanalizācijas saimniecību.

SIA "Liepājas ūdens" ārkārtas dalībnieku sapulce 3.martā lēmusi konceptuāli piekrist uzņēmumam piederošo lietus ūdens kanalizācijas tīklu atsavināšanai pašvaldībai, ja pretī tiek saņemts attiecīgs pašvaldības mantiskais ieguldījums. Savukārt pašvaldības īpašumā šobrīd atrodas publiskās infrastruktūras izbūves projektu realizācijas rezultātā radušies pamatlīdzekļi, kas nepieciešami efektīvai un optimālai ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanai Liepājā. Tāpēc saimnieciski pamatotāka būtu šo pamatlīdzekļu atrašanās SIA "Liepājas ūdens" īpašumā.  

Kā portālam irliepaja.lv skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, faktiski ar šiem lēmumiem tiks sakārtoti dokumenti, un pašvaldība pārņems savā bilancē lietus ūdens kanalizācijas tīklus, kurus Komunālā pārvalde jau visu laiku ir apsaimniekojusi, savukārt pašvaldības uzņēmuma "Liepājas ūdens" bilancē nonāks pašvaldības izbūvētie maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī to vērtība tiks ieguldīta uzņēmuma pamatkapitālā. ES projektu īstenošanas rezultātā izbūvētajai infrastruktūrai iepriekš vismaz piecus gadus bija jāatrodas pašvaldības bilancē, un to nevarēja nodot nevienam citam. Tagad likumdošana ir mainījusies, tāpēc, piemēram, Roņu ielā izbūvētie ūdens un kanalizācijas tīkli jau uzreiz nodoti SIA "Liepājas ūdens", skaidroja Egmanis.

Lai novērtētu "Liepājas ūdens" pamatkapitālā ieguldāmo mantu, pašvaldība pieaicinājusi mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertu Jāni Rīdūzi, kurš noteicis mantiskā ieguldījuma vērtību 822 700 eiro apmērā.

Savukārt apmainot ar SIA "Liepājas ūdens" specializētos nekustamos īpašumus (inženierbūves), apstiprināta to nosacītā cena: pašvaldības īpašumam 634 400 eiro; SIA "Liepājas ūdens" īpašumam –- 634 100 eiro. Līdz ar to nosacītā cenu starpība ir 300 eiro, un tā sedzama naudā, "Liepājas ūdenim" to samaksājot pašvaldībai mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.

Uzziņa
Starp kapitālsabiedrību "Liepājas ūdens" un Liepājas pilsētas domi 2014.gada 25.aprīlī noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kurā pašvaldība piešķir SIA "Liepājas ūdens" ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

SIA "Liepājas ūdens" darbības stratēģiskie mērķi ūdensapgādē ir paplašināt un atjaunot esošo ūdensapgādes sistēmu, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramā ūdens apgādi Liepājā atbilstoši ES direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti un Ministru kabineta (MK) noteikumu prasībām. Attiecībā uz kanalizāciju – paplašināt un atjaunot esošo kanalizācijas sistēmu, nodrošināt visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši attiecīgās ES direktīvas un MK 2002.gada 22.janvāra noteikumu "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām.   

Lai nodrošinātu efektīvu un optimālu ūdens saimniecības infrastruktūras uzturēšanu Liepājā, nepieciešama ūdenssaimniecības infrastruktūras atrašanās SIA "Liepājas ūdens" īpašumā.

(No domes 14. aprīļa sēdes materiāliem)