Piektdien, 17. maijā, pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības vadības iniciatīvas, SIA "Liepājas RAS" notika dalībnieku sapulce, kurā atkārtoti izskatīja jautājumu par apbūves tiesību līgumu Nr. LRAS-2022/5, informēja SIA "Liepājas RAS" administratīvā direktore Inese Brūdere.

Sapulces gaitā kapitāla daļu turētāju pārstāvji pieņēma zināšanai valdes locekļa Normunda Niedola ziņojumu par apbūves tiesību līgumu, un uzdeva valdei veikt regulāru un visaptverošu kontroli pār apbūves tiesību līgumā paredzēto pienākumu izpildi. Ja valde konstatē, ka iestājas kāds no priekšnoteikumiem, kas piešķir tiesības SIA "Liepājas RAS" vienpusēji atkāpties no noslēgtā apbūves tiesību līguma, tad nekavējoties par šiem apstākļiem informēt dalībnieku sapulci un veikt visas nepieciešamās darbības, lai vienpusēji atkāptos no noslēgtā apbūves tiesību līguma.
Kā informēja Normunds Niedols, SIA "Liepājas RAS" piesaistīja vairākus neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus, lai izvērtētu iespēju vienpusēji atkāpties no līguma, un tie ir secinājuši, ka šobrīd tam nav tiesiska pamata.
    
Gadījumā, ja "Liepājas RAS" bez tiesiska pamata atkāpsies no līguma, tad pastāv augsta varbūtība, ka SIA "VNiMo Services" vērsīsies tiesā, lai aizsargātu savas tiesiskās intereses. Tas nozīmē, ka tiesa var ne tikai atzīt "Liepājas RAS" vienpusējo atkāpšanos par prettiesisku, bet arī piedzīt par labu SIA "VNiMo Services" tai radītos zaudējumus. Līdz ar to, šāda rīcība no "Liepājas RAS" puses būtu gan prettiesiska, gan arī varētu nodarīt ievērojamus mantiskos zaudējumus.

Apbūves tiesību līgums uzliek pienākumus SIA "VNiMo Services". Ja nomnieks tos neizpildīs savlaicīgi vai pienācīgā kārtā, tad nav izslēgts, ka nākotnē var iestāties kāds no priekšnoteikumiem, kas piešķir "Liepājas RAS" tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. "Liepājas RAS" ieskatā šobrīd ir svarīgi veikt regulāru un visaptverošu kontroli pār to, kā SIA "VNiMo Services" pilda tai ar līgumu uzliktos pienākumus, un, tiklīdz SIA "VNiMo Services" ir pieļāvusi tādu pārkāpumu, kurš piešķir "Liepājas RAS" tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, to arī nekavējoties izmantot.

Niedols norādīja, ka "viens no Liepājas RAS ienākumu avotiem ir atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra teritorijas noma, tādējādi nodrošinot efektīvu kapitālsabiedrības rīcībā esošo resursu, tajā skaitā, teritorijas apsaimniekošanu. Šobrīd Liepājas RAS ir četri nomnieki, un to skaitā arī SIA "VNiMO Services". Nomnieka pienākums ir veikt savu darbību atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem, kā arī savā darbībā pielietot tādas ražošanas tehnoloģijas, kas ir saprotamas un pieņemamas visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā, pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Nomnieka atbildība ir pārliecināt iesaistītās puses par sava projekta dzīvotspēju un ekoloģisko drošību. Šim nomniekam tas nav izdevies. Sadarbībā ar konkrēto nomnieku, Liepājas RAS pastāvīgi ir vērsis nomnieka uzmanību uz to, ka vērā ņemams ir iedzīvotāju viedoklis un nomnieka atbildība komunicēt ar iesaistītajām pusēm. Tāpat arī "Liepājas RAS" un Niedols personīgi ir komunicējis ar iedzīvotājiem gan sniedzot atbildes uz viņu rakstiskajiem pieprasījumiem, iesniegumiem, telefona zvaniem, organizējis klātienes sanāksmes, citu sabiedrisko apspriešanu laikā sniedzis skaidrojumus par sadarbību ar konkrēto nomnieku, piedalījies klātienes tikšanās "Robežniekos" un piketā Grobiņā, kā arī publicējis informāciju par veiktajām darbībām, tādējādi īstenojot atklātu un caurspīdīgu pārvaldību."