Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) 3. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu konceptuāli atbalstīt 34 koku nociršanu sakarā ar būvniecības ieceri Liedaga ielā 6A.

Minētā iecere paredz veikt pilnu ielas seguma pārbūvi, izbūvējot divvirzienu brauktuvi un ietves, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

AUK vērtēja koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus.

Saskaņā ar pašvaldības izstrādāto būvniecības ieceri Liedaga ielā 6A plānots nocirst vienu pīlādzi, vienu sarkano ozolu, piecas parastās kļavas, vienu osi, 12 vītolus, 10 blīgznas, trīs bērzus un vienu apsi.

AUK secinājusi -  lai izbūvētu standartiem atbilstošu ielu, nav iespējams kādu no kokiem saglabāt. Visi izcērtamie koki atrodas plānotās brauktuves un ietvju zonā vai tiešā tās tuvumā.

Minētā zemesgabala teritorijas atļautais (plānotais) izmantošanas veids, kas noteikts 2012.gadā apstiprinātajā Liepājas teritorijas plānojumā, ir "Līnijbūvju izbūves teritorijas (Ielas, laukumi un veloceliņi)", tātad šeit galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, pilsētas elektrotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī inženierkomunikāciju izvietošana.

Lai gan minētie koki ir ainaviski un ekoloģiski vērtīgi, tomēr tie ir plaši izplatītu sugu pārstāvji, nav īpaši aizsargājami, tie nav arī kādas īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne, neatrodas īpaši aizsargājamā teritorijā.

No 17. līdz 26. martam ikviens pilsētas iedzīvotājs un interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto koku ciršanu un jaunu koku stādīšanu Liedaga ielā 6A.

No 23 respondentiem, kuri piedalījās aptaujā, četri atbalsta, pieci atbalsta daļēji un 14 neatbalsta koku ciršanu Liedaga ielā 6A.

AUK šajā gadījumā publiskajā apspriešanā sabiedrības paustos negatīvos viedokļus neuzskata par izšķirošu apstākli, lai liegtu veikt koku nociršanu, jo respondentu viedokļi ir vispārīgi, bez pamatota seguma vai argumentiem.

Viens publiskās apspriešanas dalībnieks, kurš daļēji atbalsta koku izciršanu, pauda vēlmi iespējami saudzīgi pārstādīt ielas pārbūves teritorijā pašreiz augošo sarkano ozolu. Tas ir vērtīgs sugas eksemplārs, taču, ņemot vērā atrašanās vietu un celma diametru, kas ir 56cm, AUK nesaskata iespēju to ne saglabāt, ne arī pārstādīt.

Ielas pārbūve varēs sākties tikai pēc SIA "JOE" izstrādātā būvprojekta akcepta būvvaldē jeb būvatļaujas izdošanas un pēc tam nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanas.

Saskaņā ar MK "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" koku ciršanas atļauja ir būvatļauja, bet ciršanas darbus atļauts uzsākt tikai tad, ja būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.