Ielu būvdarbu sezona tuvojas noslēgumam. Lielākā daļa no iecerēm ir paveikta, taču dažās vietās būvnieki vēl strādās, kamēr visi projekta uzdevumi būs izpildīti vai to atļaus laika apstākļi, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Lai gan līdz ar karu Ukrainā kopš pavasara sadārdzinājās celtniecības materiālu un energoresursu cenas un pašvaldībai nācās pārslēgt atsevišķus būvdarbu līgumus, ielu infrastruktūras un labiekārtošanas darbu izpilde iekavējusies tikai nedaudz,” uzsver izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš.

Nozīmīgi un apjomīgi būvdarbi šogad ir pabeigti Riņķu ielā, posmā no Skuju līdz Stārķu ielai, un Skuju ielā, no Meža līdz Ventspils ielai.

Darbi abu minēto ielu posmos sākās pagājušajā gadā un apstājās, uznākot ziemai. Šajās ielās ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, agrākā grants seguma vietā – brauktuves asfalta segums, gar ielu malām izbūvētas bruģa seguma ietves un nodrošinātas iebrauktuves zemesgabalos.

Līdz ar to ir uzlabota piekļūšana Ventspils ielas parkam, kas ir Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta, un pilsētas vide kopumā šajā pilsētas rajonā esošo privātmāju apbūves zonā.

Izmaiņas grants seguma ielās
Pašvaldība pagājušajā gadā apstiprināja Grants ielu pārbūves programmu 2022.–2027. gadam, kas paredz piecu gadu laikā uz cieto segumu pārbūvēt 11,08 km grants seguma ielas. Programmā ir iekļauta pavisam 31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvējamo posmu garumi un termiņi, kad tajās plānoti būvdarbi un nepieciešamo investīciju apjomi. Šogad turpinājās programmas izpilde.

Programmā ir iekļauta arī Bārtas iela. Posmā no Vidusceļa ielas līdz Strautu ielai atbilstoši būvprojektam, ko izstrādājis SIA "Evolution Road" pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma, šovasar ir veikta brauktuves grants seguma pārbūve uz dabīgā akmens bruģa segumu 70 m garā posmā, izbūvēta lietus kanalizācija, ūdensvads un sadzīves kanalizācija, jauna ietve nepāra numuru pusē.

Bārtas ielā šovasar ir veikta brauktuves grants seguma pārbūve uz dabīgā akmens bruģa segumu 70 m garā posmā, izbūvēta lietus kanalizācija, ūdensvads un sadzīves kanalizācija, jauna ietve nepāra numuru pusē. Aigara Štāla foto

Bārtas ielas bruģa brauktuve tagad ir 7,80 m plata – šāds platums izvēlēts, lai nodrošinātu autotransporta stāvēšanu gar ielas vienu malu, kas netraucētu divu virzienu transporta satiksmei. Labiekārtojuma izbūvē ir ņemtas vērā arī vides pieejamības prasības.

Būvdarbi septembrī ir uzsākti līdz šim ar grants segumu klātajā Vidusceļa ielā, posmā no Pļavu līdz Ganību ielai.
Vidusceļa ielā atbilstoši projektam, ko arī izstrādājis SIA "Evolution Road”, pašvaldība izbūvēs asfaltbetona segumu, ietves, lietus ūdens kanalizācija un ierīkos jaunus apstādījumus. Būvdarbu laikā līdz normatīvos paredzētajam dziļumam tiks pazemināts esošais gāzes vads. Savukārt uzņēmums "Liepājas ūdens” šogad šeit jau ir izbūvējis sadzīves kanalizācijas un ūdens apgādes tīklus.

Šajā gadā Grants programmas ietvaros bija iecerēts uzsākt Pļavu ielas un Noliktavas, Ābeļu un Kviešu ielas pārbūvi, taču šie projekti to izstrādes kavēšanās dēļ un būvdarbu iepirkumu noteikto termiņu un piedāvāto izmaksu dēļ tiks veikti nākamajā gadā.

Top ietves, iebrauktuves un ātruma vaļņi
Šovasar vismaz 15 objektos ir veikta ietvju izbūve, iekškvartālu ielu posmu atjaunošana, gājēju pāreju un autostāvvietu izbūve, satiksmes mierināšanas pasākumi vai atsevišķu krustojumu pārbūve – darbi, kas uzlabojuši satiksmes drošību un ērtības. Tas ir garš solis pilsētvides sakoptības virzienā.

Dzērves ielas posma vienā pusē ir izbūvēta ietve, līdz ar to ir sakārtotas piebrauktuves pie īpašumiem, nodrošināta lietus ūdens novadīšana no brauktuves un jaunās ietves.
Jauna ietve izbūvēta arī Atmodas bulvārī no Katedrāles ielas līdz pagriezienam uz Ziemeļu mola. Minētajā ielas posmā ir izbūvētas arī jaunas autostāvvietas pie šeit esošajiem veikaliem, gājēju pāreja ar nepieciešamajām ceļu satiksmes drošības zīmēm un apgaismojumu, sabiedriskā transporta pieturvieta un ierīkoti apstādījumi. Līdz ar to Atmodas bulvāra vienā pusē, vairāku kilometru garumā, no O. Kalpaka tilta līdz pagriezienam uz Ziemeļu molam, ir sakārtotas gājēju ietves un uzlabota satiksmes dalībnieku drošība.

Jāatzīmē, ka Atmodas bulvāra satiksmes infrastruktūras uzlabošana iesākās pirms vairākiem gadiem un nu ir pabeigta.

Daudzdzīvokļu māju iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana sākās jūnija beigās. Šie darbi kādu brīdi sagādāja neērtības tuvumā esošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, taču tagad piekļūšana mājām ir kļuvusi ērtāka un drošāka.

Pārbūvēta:
1. Siļķu ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabalu Siļķu ielā 18;
2. Celmu ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabalu Celmu ielā 2;
3. Grīzupes ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabalu Kārklu ielā 6;
4. Slimnīcas ielas iekškvartāla brauktuve gar zemesgabaliem Slimnīcas ielā 11 un 1;
5. Daugavas ielas brauktuve posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai;
6. Daugavas ielas iekškvartāla brauktuve posmā no M. Ķempes ielas līdz zemesgabalam Daugavas ielā 15;
7. Klaipēdas ielas iekškvartāla brauktuve - piebrauktuve zemesgabaliem Klaipēdas ielā 104, 104A un 104B;
8. Zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļa (autostāvvietas).

Jaunas gājēju pārejas, kas uzlabo satiksmes drošību, ir ierīkotas Flotes ielā, Lauku ielā un Ventspils ielas un Miežu ielas krustojumā.

Savukārt Peldu ielas posmā no Alejas ielas līdz Uliha ielai ir ierīkots ceļa ātruma valnis, kas kavē transportlīdzekļu ātrumu un uzlabo satiksmes drošību Tomu un Peldu ielas krustojumā.
Atbilstoši Transporta infrastruktūras komisijas lēmumiem, ātrumu ierobežojošu valni vēl šoruden ir plānots ierīkot Vānes ielā, iepretim Valsts tehnikumam, un Cenkones ielā, pirms Sudrabu Edžus ielas. Tur darbi ir sākušies.

Ērtāk piekļūt interjera muzejam
Kungu ielā pie Bāriņu ielas ir veikta krustojuma pārbūve, līdz ar to uzlabota satiksmes drošība un piekļūšana publikas iecienītajam Interjera muzeju jeb bijušajam Hoijeres kundzes viesu namam. Kopš septembra sākuma te pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma veikta ne tikai esošās gājēju pārejas pārbūve, bet ierīkots papildu apgaismojums, paplašināta ietve uz Kungu ielas, iepretim muzeja ēkai, un Kungu un Bāriņu ielas krustojumā atjaunots asfalta segums un horizontālie apzīmējumi Kungu ielas posmā starp Malkas un Bāriņu ielu. Bāriņu ielas posmā ir pārbūvēts bruģa segums un paplašinātas ietves.

Ziemeļu priekšpilsētā, Sakņu ielas posmā no Lapu līdz Ziedu ielai ir sakārtota brauktuve un ietves, izbūvētas auto stāvvietas, lai vienlaikus gan uzlabotu piekļuvi pirmsskolas izglītības iestādei, gan sakārtotu pašvaldības ielas daļu.

Pēc Krūmu un Siļķu ielas krustojuma un gājēju pāreju pārbūves uzlabosies gan gājēju drošību, gan būs sakārtota satiksmes organizācija un ērtāka kļūs pārvietošanos krustojuma robežās. Darbus paredzēts pabeigt šoruden. Aigara Štāla foto

Šobrīd turpinās Krūmu un Siļķu ielas krustojuma un gājēju pāreju pārbūve, kas uzlabos gan gājēju drošību, gan sakārtos satiksmes organizāciju un padarīs ērtāku pārvietošanos krustojuma robežās. Tiks sakārtotas esošās autobusu pieturvietas, izbūvējot pieturvietas paplašinājumus un jaunu segumu pasažieru platformas daļā.
Veicot satiksmes infrastruktūras uzlabojumus, mainās satiksmes organizācija un citi ceļa apstākļi, tāpēc autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki ir aicināti vērīgi sekot līdzi satiksmes zīmju un norāžu izmaiņām visās pilsētas vietās, kur notiek vai ir pabeigti būvdarbi, tādejādi izvairoties no jebkāda rakstura ceļa negadījumiem.

Izmaiņas sāksies Muitas ielā
Ir izstrādāts Muitas ielas pārbūves projekts un noslēgusies būvdarbu iepirkuma procedūra – ielā vēl šajā rudenī sāksies darbi. Ir paredzēts pārbūvēt līdz šim nesakārtoto posmu – no Uliha ielas, gar jauno auto stāvlaukumu, līdz Matrožu ielai.

Muitas iela šobrīd ir ar bruģa un grants segumu, te nav ietves. Pēc būvdarbiem ietves būs un varēs ērtāk no Uliha ielas nokļūt līdz Celtnieku ielai un šajā pilsētas rajonā esošajiem uzņēmumiem un iestādēm. Kopumā tiks radīta pievilcīgāka vide jau sakārtotās ostas promenādes tuvumā. Būvdarbus plānots pabeigt nākamajā sezonā.

Pārvēršas agrāk nesakārtotas vietas
Pašreiz ceļu būvdarbi turpinās arī vairākos lielajos objektos, ko pilsēta attīsta ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

Kārļa Zāles laukums, kura pārbūve sākās aizpagājušajā gadā, jau ieguvis redzamus apveidus – ir izliktas ielu apmales, būvnieki sākuši klāt bruģi, ieklāts asfalts Ādu ielā.
Vienlaikus turpinās krasta nogāzes un elektrotīklu izbūve. Laukumā jau ir izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, atsevišķi darbi vēl palikuši Dzirnavu ielas rajonā.

Darbi notiek arī Liedaga ielā – pēc būvdarbiem šeit būs jauns autotransporta kustības posms no Dzintaru ielas uz Liedagu ielu un nodrošināta piekļūšana pirmsskolas izglītības iestādei, kas pašreiz tiek būvēta.

UZZIŅAI
Deputāti marta domes sēdē apstiprināja 2022. gada budžeta grozījumus un piešķīra līdzekļus satiksmes infrastruktūras un drošības, kā arī pilsētvides uzturēšanas un uzlabošanas projektiem – kopumā 1 147 668 eiro.

• Grants ielu asfaltēšanas programmas īstenošanai piešķirti 366 368 eiro,
• iekškvartālu asfaltēšanai – 450 000 eiro,
• gājēju ietvju izbūvei – 100 000 eiro,
• gājēju pāreju apgaismojuma izbūvei – 60 300 eiro,
• dažādiem satiksmes organizācijas projektiem – 71 000 eiro,
• lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvei – 100 000 eiro.