Ir klāt lapkritis, līdz ar to aktuāls kļuvis jautājums, kur likt daudzdzīvokļu māju pagalmos, piemājas dārzos, no ietvēm, grāvmalēm, žogmalēm un citām teritorijām savāktos zaļos atkritumus. Kādas ir iespējas Liepājā atbrīvoties no lapām, zāles, zariem, bojātiem augļiem un citiem dabas radītiem atkritumiem?

Visu veidu atkritumu, tai skaitā, zaļo atkritumu savākšana, atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem, ir jāorganizē un jānodrošina zemesgabala īpašniekam, valdītājam vai daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam, portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos vai pārvietošanu un atstāšanu, piemēram, atkritumu maisos ielu malās vai citam īpašniekam piederošajā zemesgabalā.

Piegulošajās teritorijās vai gruntsgabalos zaļie atkritumi ir ne tikai jāsavāc, bet arī jāutilizē, izmantojot kādu no zemāk skaidrotajām iespējām.

Regulāri tīrīt sev piederošās teritorijas no sausās zāles un kultūraugu atliekām, savākt koku zarus un lapas un citus atkritumus mudina ne tikai pašvaldība, bet arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). VUGD atgādina, ka lapu, sausās zāles un zaru dedzināšana ugunskurā pilsētas teritorijā nav atļauta.

Ir trīs iespējas, kā atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem


Kompostēšana
Lapas, zarus, zāli, bojātus augļus un citus savāktos zaļos atkritumus vides speciālisti iesaka likt komposta kaudzē.


Individuālo māju un gruntsgabalu īpašnieki vai ēku apsaimniekotāji, kuriem ir pieejami kompostēšanai piemēroti dārza un pagalma nostūri, tādejādi var regulāri un lēti iegūt mēslojumu, ar ko bagātināt puķu dobes, koku un krūmu stādījumus, zālienus nākamajai veģetācijas sezonai. Šis ir videi draudzīgs atkritumu utilizācijas veids un iespēja ietaupīt izdevumus par to transportu.

Atkritumu aizvešana uz šķirošanas laukumu vai atkritumu poligonu
Ezermalas ielā 11, Liepājā, SIA "Eco Baltia vide" atkritumu šķirošanas laukumā ir novietots liela izmēra konteiners, kurā ikviens bez maksas var izmest kritušās lapas, zarus un sauso zāli, kas savākta, uzkopjot privātos zemesgabalus vai dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas – ietves, grāvmales, žogmales, zaļās joslas.


Par zaļo atkritumu nogādi plašāka informācija pieejama SIA "Eco Baltia vide" klientu servisā pa tālruņiem: 63407315 vai 22013939.

Arī atkritumu poligons "Ķīvītes" Grobiņas pagastā privātpersonām bez maksas piedāvā nodot kritušās lapas, zarus, zāli – līdz 500 kg vienā reizē. Poligons ir atvērts katru dienu no pulksten 8 līdz 19.
Par zaļo atkritumu nogādi "Ķīvītēs" ieteicams iepriekš sazināties zvanot: 26 446 698.

Izmantot pakalpojumus, ko sniedz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi
Ja īpašniekiem vai zemesgabalu valdītājiem nav iespējams ne kompostēt, ne arī aizvest lapas uz šķirošanas laukumu vai poligonu, tad ir jāvēršas pie kāda no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem - SIA "Eco Baltia vide" vai "Vides pakalpojumu grupa" Liepājā. Ar abiem uzņēmumiem ir iespējams vienoties par zaļo atkritumu savākšanas vietu un aiztransportēšanas laiku par samaksu.

Kontaktinformācija
SIA "Eco Baltia vide" klientu serviss
Tālruņi: 63 407 315 vai 22 013 939
E-pasts: kurzeme@ecobaltiavide.lv

"Vides pakalpojumu grupa" Liepājā
Tālrunis: 63 457 777
E-pasts: info@vpgrupa.lv

Atsevišķas iedzīvotāju grupas var saņemt atbrīvojumu vai atvieglojumus par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas tīrības uzturēšanas un kopšanu.

Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajiem noteikumiem Nr. 47 paredz, ka pašvaldība sniedz atbalstu viendzīvokļa mājas, kuru neizmanto saimnieciskajai darbībai, vienīgajam īpašniekam, kas ir pensionārs vai persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, un kura īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo neviena pilngadīga darbspējīga persona.

Atbalstu var saņemt arī viendzīvokļa mājas īpašnieks, kas ir maznodrošināta un trūcīga persona, vai arī personas, ja to nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības.

Pašvaldība minētās personas nodrošina ar darba instrumentiem – grābekli, slotu, sniega lāpstu, pretslīdes materiāliem vai arī vienojas par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā.

Lai saņemtu atbrīvojumu vai atvieglojumus, personai jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un pamatojuma dokumenti ar lūgumu piešķirt saistošajos noteikumos paredzēto atbrīvojumu vai atvieglojumus. Iesniegumus izskatīs komisija un informēs par lēmumu.

Uzziņai
Zaļie atkritumi ir jāsavāc atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajiem noteikumiem Nr. 47 (2020. gada 17. decembrī). Zemesgabala īpašnieks vai valdītājs, būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nodrošina īpašumam piegulošās teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību, kas nozīmē arī nopļautās zāles, nokritušo lapu, zaru un citu zaļo atkritumu savākšanu.


Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu par noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi Pašvaldības policijas darbinieki savas kompetences ietvaros.