Publicējam Komunālās pārvaldes skaidrojumu un atbildi par portāla www.irliepāja.lv 17. februārī lasāmo Ozolu ielas iedzīvotāja Gunāra Petra vēstuli.

"Sūdzības par Ozolu ielas pārāk biežu planēšanu pēdējo gadu laikā tiek saņemtas tikai no vienas ielā dzīvojošas personas. Regulāri uz iedzīvotāja sūdzībām esam reaģējuši – gan plānojot un veicot solītos darbus, gan klātienē un neklātienē skaidrojot un komentējot tehniskus jautājumus, iedzīvotāja priekšlikumu lietderību, mūsu finansiālās iespējas un citus jautājumus.

Risinājums, ko šoreiz piedāvā sūdzības autors (bedrīšu sistemātisku aizpildīšanu ar granti), neatbilst esošajiem normatīvajiem aktiem, un mēs nevaram veikt šāda veida aktivitātes. Tas būtiski sadārdzinātu ielas uzturēšanu un palielinātu grants daudzumu ielas klātnē, kā arī negatīvi ietekmētu ielas šķērsprofila saglabāšanu un lietus ūdens atvadīšanu.

Ielas planēšanas un profilēšanas darbi Ozolu ielā 2015. gadā ir veikti piecas reizes.

Pēdējo reizi Ozolas ielas grants seguma planēšana notika nupat, 12. februārī, jo janvārī pieredzētie vairākkārtējie sasalšanas un atkušanas cikli bija radījuši bedrītes un citus nelīdzenumus ielas klātnē. Ielas planēšanas reižu skaits 2016. gadā varētu samazināties, ņemot vērā to, ka 2015. gadā ir veikta arī grants segas atjaunošana pilsētas grants ielu programmas ietvaros.

SIA "Komunālā pārvalde" speciālisti un grants ielu uzturēšanas darbu veicējs vadās no normatīvā akta "Ceļu specifikācijas" (apstiprināts VAS "Latvijas valsts ceļi" Tehniskajā komisijā) prasībām, kas nosaka:
"nesaistītu segumu ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana, seguma planēšana vai līdzināšana paaugstina satiksmes drošību, nodrošina ceļa klātnes un seguma līdzenumu un ūdens novadi, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu. Ar planēšanu nolīdzina ceļa seguma virsmas šķērsvilnīšus un 3 – 4 cm dziļas bedrītes".

Grants seguma uzturēšanas darbi Liepājas pilsētā notiek, izvērtējot faktisko situāciju. Šo darbu regularitāte ir mainīga  – atkarībā no laika apstākļiem un ielas klātnes tehniskā stāvokļa.

Grants segumam kā brauktuves virskārtai ir objektīvi trūkumi, kurus nav iespējams pilnībā novērst, veicot uzturēšanu vai pat seguma atjaunošanas darbus.  Tāpēc pilsētas attīstības programmā ir plānota šāda seguma ielu pakāpeniska pārbūve uz asfalta betona segumu ar nepieciešamajām apakškārtām. Grants ielu kopgarums pilsētā šobrīd sasniedz 30 kilometrus.

Grants klātnes planēšanas gaitā nav iespējams izvairīties no seguma virskārtas uzirdināšanas un dažāda lieluma akmeņu izcelšanas virspusē. Pēc tam braucošais transports  akmeņus pielīdzina. Pēc planēšanas darbiem – "Uz ceļa klātnes un seguma nedrīkst atrasties velēnas vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm". 2016. gada 17. februārī, atkārtoti apsekojot Ozolu ielu dabā, šāda izmēra akmeņi vai citas nekvalitatīva darba pazīmes netika konstatētas.

Veicot grants ielu planēšanu, virspusē nokļuvušo akmeņu lielākā daļa ir ielas izbūvē izmantotā, "Ceļu specifikācijām" atbilstošā grants maisījuma 0/32 sastāvā, t.i., akmeņi nepārsniedz 32 mm caurmēru. Minētā materiāla izmantošana nodrošina stingru segas karkasu, kas ir par pamatu, lai ielas klātne ilgāk saglabātos līdzena," raksta Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.