Atsaucoties uz LSEZ SIA "JM Properties" ierosinājumu, lai nodrošinātu racionālu blakus esošu zemesgabalu izmantošanu, attīstot plašāku ražošanas apbūvi, 21. septembra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu aptuveni astoņu hektāru platībā esošajā Karostas industriālajā parkā, portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Plānojuma teritorija ietver trīs nekustamos īpašumus – Ģenerāļa Baloža ielu 34, Virssardzes ielu 12, Zemgales ielu 17 – un daļu Virssardzes ielas aptuveni astoņu hektāru platībā.

Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu LSEZ SIA "JM Properties" iespēju mainīt teritorijas plānojumā paredzēto Virssardzes ielas perspektīvo savienojumu ar Ģenerāla Baloža ielu. Tāpat ar lokālplānojumu paredzēts grozīt šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) zemesgabalu izmantošanu no "Jauktas apbūves teritorijas ar ražošanas funkciju" (JR) par "Rūpnieciskās apbūves teritoriju" (R), nosakot rūpniecības darbības kategoriju esošajā apmērā, kādu to jau veic uzņēmējs.  

Lokālplānojuma izstrādi finansēs tā ierosinātājs – LSEZ SIA "JM Properties". Uzsākot lokālplānojuma izstrādi, notiks institūciju nosacījumu pieprasīšana, kas izstrādes laikā jāņem vērā. Pēc plānojuma 1. redakcijas izstrādes notiks publiskā apspriešana.

Lokālplānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem".