Deputāti divās pastāvīgajās komitejās jau atbalstīja lēmumu iesaistīties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē (Bird-watching network along the Baltic coast (BIRDIE))". Šonedēļ par to paredzēts lemt arī domes sēdē.


Projekts arī iekļauts Liepājas un Dienvidkurzemes novada  Attīstības programmā un Liepājas Rīcības un investīciju plānā un nupat to atbalstījusi arī Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas uzraudzības komiteja.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 136 416,43 eiro, no kurām: 80% jeb 109 133,14 eiro segs Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, 10% jeb 13 641,64 eiro – valsts budžets un tik pat daudz – pašvaldība. Pašvaldībai arī jānodrošina projekta priekšfinansējums, ko vēlāk tā varēs atgūt.


Projekta mērķis ir izveidot vienotu putnu vērošanas tīklu, iekļaujot tajā 18 lokācijas Liepājā, Dienvidkurzemes novadā un Klaipēdas rajonā. Liepājā projekta ietvaros arī


plānots atjaunot trīs Dabas aizsardzības pārvaldes informatīvos stendus, iegādāties un Zirgu salā uzstādīt putnu vērošanas aprīkojumu,

izstrādāt ar putnu vērošanu saistītus nepieciešamos informatīvos materiālus, noorganizēt divus izglītojošos pasākumus – putnu vērošanas dienas, popularizēt Liepāju kā putnu vērošanas vietu, organizēt apmācības tūrisma speciālistiem, ceļot viņu profesionālo kompetenci.


Projektu plānots īstenot divu gadu laikā – 2024. un 2025. gadā, un to īstenos Liepājas domes Attīstības pārvalde sadarbībā ar Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju.


Projekta vadošais partneris ir Liepājas pilsēta, pārējie projekta partneri ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs.