Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 11.aprīļa sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1. Par 2 papelēm Peldu ielā 57.
2. Par 3 liepu apzāģēšanu Liepu ielā 7.
3. Par papeles nozāģēšanu Siguldas ielas 17.
4. Par koku izciršanu Ulmales ielā.
5. Par koku apzāģēšanu Vidusceļa ielā 40.
6. Par koku ciršanu Dārza ielā 42A.
7. Par 2 koku nozāģēšanu un 5 apzāģēšanu Atslēdznieku ielā 23.
8. Par papelēm pie Strazdu ielas 10.
9. Par koku ciršanu Šķēdes ielā 5 un 7.
10.Par kalstoša pīlādža nozāģēšanu Kviešu ielā 21.
11.Par kļavas nozāģēšanu Ventspils ielā 45A.
12.Par 6 papeļu nozāģēšanu Nākotnes ielā 5.
13.Par bīstamas papeles nozāģēšanu biedrības „Tosmares dārzi” teritorijā,      Spīdolas ielā 16.
14. Par ozola apzāģēšanu Pasta ielā 12.
15.Par koka nozāģēšanu un 3 apzāģēšanu Matrožu ielā 12.
16.Par koka apzāģēšanu dienvidu kapsētā.
17.Par koku nozāģēšanu Jaunā ielā 17.

1.Par 2 papelēm Peldu ielā 57
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas latviešu biedrības nama vēstuli, kurā tiek lūgts apsekot 2 ļoti vecas papeles, kas ir bīstamas koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” apmeklētājiem un garāmgājējiem. Koku vainagu zari ir daļēji vēja aplauzti, koku vainagiem sazaļojot, pieaugs to masa un vēja brāzmu ietekmē koku zari vai viss stumbrs var nolūzt un traumēt apmeklētājus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 3 ļoti lielas papeles, kuras ir novecojušas. 2 Melno papeļu stumbru apkārtmērs ir 3,20 m un 3,50 m, bet Kanādas papeles stumbra apkārtmērs pārsniedz 5 m.

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” nosaka, ka papele, kas sasniegusi 5 m apkārtmēru atzīstama par aizsargājamu koku (Valsts nozīmes dižkoks) un atļauju dižkoku ciršanai var izsniegt tikai Dabas aizsardzības pārvalde.

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu un 1.pielikumu, papeļu, kuru stumbra apkārtmērs pārsniedz 3 m, ciršanai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.
      
1) Atlikt jautājuma izskatīšanu  par 2 papeļu (3.20cm un 3.50cm), kas aug Peldu ielā 57, nozāģēšanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2) Informēt Liepājas latviešu biedrības namu, ka ciršanas atļauju papelei, kuras stumbra apkārtmēru ir virs 5 m, var izsniegt tikai Dabas aizsardzības pārvalde.

2.Par 3 liepu apzāģēšanu Liepu ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja apzāģēt 3 augošās liepas līdz 5 m augstumam, jo tās ir pāraugušas māju un rada noēnojumu, kas negatīvi ietekmē ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai aug 3 liepas, kurām ir vajadzīga vainagu sakopšana, piesaistot arboristu.       

Atļaut iedzīvotājam organizēt 3 liepu, kas aug Liepu ielā 7, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

3.Par papeles nozāģēšanu Siguldas ielas 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja papeles nozāģēšanai, jo mājas iedzīvotāji vēlas labiekārtot teritoriju un izveidot autostāvvietas, kā arī koka zari vētras laikā rada apdraudējumu gājējiem, transporta līdzekļiem un papeles pūkas rada elpošanas traucējumus.    

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug vairākas papeles, bet iedzīvotāji nozāģēt vēlas uz pašvaldībai piederošās zemes augošo papeli. Koks ir novecojis un potenciāli bīstams.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai nozāģēt papeli, kas aug pie nama Siguldas ielā 17 un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

4.Par koku izciršanu Ulmales ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts attīrīt grāvjus no kokiem un krūmiem Ulmales ielas galā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti” ir sākusi grāvja sakopšanu, izcērtot krūmus, bojātos kokus un sakopjot koku vainagus.

Pieņemt zināšanai faktu, ka darbi Ulmales ielā ir veikti.

5.Par koku apzāģēšanu Vidusceļa ielā 40
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz veikt apsekošanu, lai rastu risinājumu koku vainagu apzāģēšanai, jo tie aizēno dzīvokļu logus.        

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai aug 1 liepa un 1 zirgkastaņa, kurām ir vajadzīga vainaga samazināšana.

Atļaut organizēt liepas un zirgkastaņas, kas aug pie nama Vidusceļa ielā 40, vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu.

6.Par koku ciršanu Dārza ielā 42A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Liepājas enerģija” vēstuli, kurā lūdz atļauju nocirst teritorijā augošos kokus un krūmus, sakarā ar katlu mājas un teritorijas rekonstrukciju objektā Dārzu ielā 42, kur tiks sakārtota pieguļošā teritorija un uzstādīts žogs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 7 apses, kas ir vāji augušas, 1 pūpolvītols, kas aug slīpi un augļu koki.

Ciršanas atļauja augļu kokiem nav nepieciešama.

Atļaut SIA „Liepājas Enerģija” organizēt 7 apšu un pūpolvītola, kas aug Dārza ielā 42A, nozāģēšanu.

7.Par 2 koku nozāģēšanu un 5 apzāģēšanu Atslēdznieku ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt 2 kokus un 5 kokiem apzāģēt vainagus, jo ostas video novērošanas un caurlaižu sistēmas antenām, kas fiksē kustību ostas teritorijā un caurlaižu sistēmas novērošanu, ir apgrūtināta signāla uztveršana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 7 liepas, no tām 5 liepām ir vajadzīga vainaga samazināšana, bet 2 liepas ir jānozāģē, jo tās aug tuvu ēkai un to zari skar vadus.

Atļaut Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei organizēt 2 liepu, kas aug Atslēdznieku ielā 23, nozāģēšanu  un 5 liepu vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

8.Par papelēm pie Strazdu ielas 10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot un apzāģēt 10 papeles Strazdu ielā, jo tās kļuvušas vecas, liela vēja rezultātā zemu noliecas un lūstot var apdraudēt māju, kā arī daudziem iedzīvotājiem ir alerģija no papeļu pūkām.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papelēm ir vajadzīga vainagu samazināšana un paretināšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde” organizēt papeļu, kas aug Strazdu ielā 10, vainagu kopšanu  2017.gadā.

9.Par koku ciršanu Šķēdes ielā 5 un 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi māju biedrību iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju koku nozāģēšanai, jo ir paredzēta pagalmu labiekārtošana. Iesniegumam pievienota pagalma labiekārtojuma skice ar likvidējamiem kokiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā, pretī mājai Šķēdes ielā 7, aug bērzs, kurš nīkuļo un papele, kura ir novecojusi. Lai saņemtu atļauju papeles nozāģēšanai, Šķēdes ielas 7 nama vecākajam vai apsaimniekotājam jāvēršas Dabas aizsardzības pārvaldē, jo kokā aug āmuļi (Viscum album), kas ir aizsargājams augs.

Savukārt uz zemesgabala Šķēdes ielā 5 tuvu ēkai aug 4 bērzi un 2 papeles, kas ir novecojušas. Pārējiem pagalmā augošajiem kokiem ieteicama vainagu kopšana, darbu veikšanu uzticot arboristam.

1. Ieteikt Šķēdes ielas 7 mājas vecākajam vai apsaimniekotājam vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē, lai saņemtu atzinumu papeles, kas aug Šķēdes iela 7, nozāģēšanai. Pēc atzinuma saņemšanas, vērsties Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijā, ciršanas atļaujas saņemšanai vai šī koka likvidāciju paredzēt labiekārtojuma projektā.

2. Konceptuāli atbalstīt māju biedrību iesniegto pagalma labiekārtojuma projektu, kurā paredzēts 5 bērzu un 1 papeles nozāģēšana.

3.  Ierosināt  nozāģēt 2 papeles, kas aug pie ēkas Šķēdes ielā 5.    

4. Ieteikt pārējiem teritorijā augošajiem kokiem sakopt vainagus.

10.Par kalstoša pīlādža nozāģēšanu Kviešu ielā 21
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā lūdz apsekot un izdot atļauju pīlādža nozāģēšanai, jo tas aug pie ieejas vārtiem un ir nokaltis.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pīlādzis ir pilnībā nokaltis.

Atļaut iedzīvotājam organizēt pīlādža, kas aug pie īpašuma Kviešu ielā 21, nozāģēšanu.       

11.Par kļavas nozāģēšanu Ventspils ielā 45A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja lūgumu atļaut nozāģēt kļavu, jo koks bojā ēku.

Apsekojot kļavu dabā, konstatēts, ka tā aug ļoti tuvu šķūnim un bojā tā jumtu. Atļauja šā koka likvidēšanai jau bija izsniegta 2014. gadā.

Atkārtoti atļaut iedzīvotājam organizēt kļavas, kas aug Ventspils ielā 45A, nozāģēšanu.

12.Par 6 papeļu nozāģēšanu Nākotnes ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju nozāģēt 6 papeles, jo stipra vēja laikā tās bojā žogu.

Apsekojot dabā, konstatēts, pie žoga aug 6 papeles, kas ir novecojušas un bīstamas.

Atļaut iedzīvotājam organizēt 6 papeļu, kas aug pie žoga Nākotnes ielā 5, nozāģēšanu.

13.Par bīstamas papeles nozāģēšanu biedrības "Tosmares dārzi” teritorijā, Spīdolas ielā 16

Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug mazdārziņu teritorijā, jo papeles stumbrs ir satrupējis un līdz ar to bīstams.               

Apsekojot dabā, konstatēts, ka teritorijā aug papele, kas aug šķībi un ir daļēji nokaltusi. Koks kvalificējams kā bīstams.

Atļaut biedrībai organizēt bīstamās papeles, kas aug Spīdolas ielā 16, nozāģēšanu.

14.Par ozola apzāģēšanu Pasta ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā informē, ka ir saņemtas ēkas Pasta ielā 12, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku mutiskas sūdzības par to, ka mājas iekšpagalmā augošā koka zari aizsedz gaismu un bojā nama fasādi, tāpēc lūdz izskatīt iespēju izsniegt atļauju koka apzāģēšanai.    

Apsekojot dabā, konstatēts, ka pagalmā aug ozols, kuram ir vajadzīga vainaga sakopšana. Darbu veikšanai jāpieaicina arborists.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt ozola, kas aug Pasta ielā 12, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.   

15.Par koka nozāģēšanu un 3 apzāģēšanu Matrožu ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju koka nozāģēšanai, jo tas bojā blakus esošo māju un 3 koku zaru apzāģēšanai.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka teritorijā aug zirgkastaņa, kas aug apmēram 60 cm no ēkas pamatiem un bojā tās sienu un pamatus. Koka apkārtmērs ir 2,46m.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu un 1.pielikumu, šāda izmēra zirgkastaņas ciršanai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Savukārt ēkas Matrožu ielā 10 pamatos iesējusies kļava ar stumbra diametru 32 cm, kas rada bojājumus gan pamatiem, gan sienai un jumtam, otra praktiski nokaltusi kļava ieaugusi žogā.

Vēl 2 kļavām, kas aug šajā zemesgabalā ir ieteicama vainagu sakopšana darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

1) Atļaut organizēt 2 kļavu, kas aug Matrožu ielā 12, nozāģēšanu un 2 kļavu, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

2) Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par zirgkastaņas, kas aug Matrožu ielā 12, likvidēšanu.

16.Par koka apzāģēšanu Dienvidu kapsētā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt bērzu Dienvidu kapsētā (kapsētas vidū).

Par kokiem, kas aug kapsētās, ir jāvēršas iestādē „Liepājas kapsētu pārvalde”, kas organizē kapsētas apsaimniekošanu, tai skaitā koku ciršanu un apzāģēšanu.

Informēt iedzīvotāju, ka par koku, kas aug kapsētās, ciršanu vai apzāģēšanu jāvēršas iestādē „Liepājas kapsētu pārvalde”, kas organizē koku kopšanu kapsētās.

17.Par koku nozāģēšanu Jaunā ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju 2 koku nozāģēšanai, kas aug Jaunā ielā 17 un robežojas ar īpašumu Jaunā ielā 15, jo koki traucē jauna žoga izbūvei starp īpašumiem.

Savukārt Liepājas pilsētas Būvvalde lūdz izskatīt 2 liepu, kas atrodas Jaunā ielā 17, Ganību ielas pusē, nozāģēšanu, jo būvlaide paredzēta līdz ar zemesgabala robežu. Vienas liepas diametrs ir 65 cm, bet otrai liepai ir trīs stumbri, kuru diametrs ir 38 cm, 32 cm un 30 cm.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 2 kļavas, kas traucē kaimiņa žoga izbūvei un 2 liepas, kas aug līdz ar zemesgabala robežu. Kļavu stumbru diametrs ir 40 cm un 30 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība par 2 liepu likvidēšanu saistībā ar būvniecību ir 563,46 eiro un pirms būvniecības šo koku ciršanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
(65+38+32+30): 0,702804 x 1,5 x 2 x 2 x 0,8 x 0,5 = 563,46

2 kļavu stumbra diametri ir 40 cm un 30 cm. Zaudējumu atlīdzība par 2 kļavu likvidēšanu ir 15,94 eiro un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
(40cm+30cm): 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 0,8 x 0,5 = 15,94

Kopējā summa par 4 koku nozāģēšanu ir 579,40 eiro.

Atļaut organizēt 2 liepu un 2 kļavu, kas aug Jaunā ielā 17, nozāģēšanu, pirms 4 koku ciršanas zaudējuma atlīdzību 579,40 EUR apmērā jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).