Ēku īpašnieki un apsaimniekotāji īpaši pavasarī pievēršas savu īpašumu sakopšanai, krāsojot māju fasādes, atjaunojot ielas puses žogus, mainot logus, ārdurvis vai stiklojot lodžijas. Liepājas pilsētas būvvalde atgādina par galvenajiem nosacījumiem, lai veicamie darbi būtu saskaņā ar pilsētas apbūves noteikumiem, un aicina iedzīvotājus iepazīties ar darbu saskaņošanas kārtību, informē būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Ne tikai būvniecības, bet arī īpašuma uzlabošanas darbi (krāsošana, elementu nomaiņa, izbūve vai atjaunošana) jāveic atbilstoši Liepājas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Vairums gadījumos ir nepieciešams būvvaldē saskaņot dokumentāciju.

Liepājas pilsētas būvvalde apkopojusi informāciju, kādi secīgi soļi jāveic, plānojot darbus.

Pirmkārt – izpēti, kur atrodas īpašums, vai uz to attiecas īpašs statuss


Plānojot darbus, jāņem vērā ēkas veids (jauna, vēsturiska, privātmāja vai daudzdzīvokļu ēka) un izvietojums pilsētā (vēsturiskais centrs, aizsargājamās apbūves teritorija vai ārpus tās). No tā atkarīgs, vai nepieciešamo dokumentāciju varēs izstrādāt ēkas īpašnieks pats saviem spēkiem vai jāgriežas pie sertificēta būvspeciālista.

Jebkurai ēkai Liepājas pilsētas teritorijā nepieciešams ievērot vispārīgos Liepājas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Īpašumiem Vecliepājā, Jaunliepājā un Karostā, kas atrodas Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijā, papildus jāievēro Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8. nodaļas “Aizsargājamās apbūves teritorijas” prasības. Savukārt ēkām, kurām ir valsts, reģiona vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļu statuss, jāievēro stingrāki nosacījumi – jebkuru darbu plānošanā nepieciešama atbilstošas projekta dokumentācijas izstrāde, piesaistot sertificētu būvspeciālistu un saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu.

Otrkārt – noskaidro veicamo darbu

Apzini veicamos darbus un izvērtē, vai nepieciešams veikt tikai atjaunošanas darbus, nemainot un neietekmējot ēkas nesošās konstrukcijas, vai arī paredzami nopietnāki būvdarbi, kas ietver, piemēram, nolietotu ēku konstrukciju nomaiņu vai citus pārbūves darbus. Tāpat ir jāizvērtē arī tas, vai darbi tiks veikti tikai daļā no ēkas vai visam īpašumam – no tā arī atkarīgs sagatavojamo dokumentu apjoms.

Veicot vienus saskaņotus darbus, nav pieļaujami citi būvdarbi bez saskaņošanas būvvaldē. Piemēram, mainot ēkas logus saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu logu pases dokumentāciju, nav pieļaujams vienlaicīgi veikt visas fasādes vecā apmetuma vai dēļu apdares noņemšanu, logu ailu aizdarīšanu, pārbūvi u. tml., ja vien šie darbi nav saskaņoti citā projekta dokumentācijā.

Treškārt – saņem nepieciešamos saskaņojumus

Ja ēkai ir vairāk nekā viens īpašnieks (kopīpašums) vai tā sadalīta dzīvokļu īpašumos, pirms projekta dokumentācijas izstrādes kopīpašniekiem vai dzīvokļa īpašniekiem nepieciešams vienoties par paredzētajiem darbiem, pieņemot attiecīgu lēmumu. Ja ēka pieder kopīpašniekiem, saņemama visu kopīpašnieku piekrišana, savukārt, ja ēka sadalīta dzīvokļu īpašumos, saņemams vairākuma atbalsts, proti, 50 procenti īpašnieku plus viena balss. Ja ēka sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvokļu īpašnieki pilnvaro mājas apsaimniekotāju vai pārstāvi, uzticot darbu organizēšanu un uzraudzību.

Ja ēkai ir valsts, reģiona vai vietējas nozīmes arhitektūras vai industriālā pieminekļa statuss, nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

Ceturtkārt – sagatavo dokumentāciju un iesniedz būvvaldē

Liepājas pilsētas būvvalde ir sagatavojusi iesnieguma formas, kuras ērti aizpildīt elektroniski vai word formātā. Lai saskaņotu veicamos darbus, Liepājas pilsētas būvvaldē jāiesniedz aizpildīta veidlapa, pievienojot nepieciešamos apliecinājumus.

Plašāka informācija un iesnieguma/ saskaņojuma formas skatāmas pašvaldības mājaslapā:
• Logu un ārdurvju nomaiņa, lodžiju iestiklošana: www.liepaja.lv/logu-durvju-nomaina/  
• Žoga nomaiņa un tā novietojums gar ielas robežu: www.liepaja.lv/zogu-nomaina/
• Krāsu pase: www.liepaja.lv/krasu-pase/

Papildu nosacījumi, kas jāņem vērā:
• Bez saskaņotas dokumentācijas nedrīkst nomainīt ne atsevišķu dzīvokļu logus, ne arī veikt logu nomaiņu visai ēkai. Ja plānota logu nomaiņa, dokumentāciju nepieciešams izstrādāt visai ēkai kopumā, arī tad, ja plānota tikai atsevišķu logu nomaiņa.
• Situācijās, kad paredzēts pārkrāsot citā krāsas tonī ēkas ārsienas, logu rāmjus, durvis, slēģus un tamlīdzīgus ēkas elementus, pirms plānoto darbu veikšanas jāizstrādā un būvvaldē jāsaskaņo krāsu pase. Ja paredzēts saglabāt līdzšinējo krāsas toni, saskaņojums nav nepieciešams.
• Visai ēkai logu rāmju krāsojuma tonim un logu dalījumam jābūt vienādam. Daudzdzīvokļu māju fasādēs jāliek vienas krāsas un dizaina logi.
• Lai īpašumam nomainītu žogu, kas atrodas gar ielas robežu, ir nepieciešams būvvaldē saskaņot dokumentāciju, aizpildot iesnieguma veidlapu.
• Robežžogu izbūvei vai pārbūvei nav nepieciešams saņemt būvvaldes saskaņojumu, bet par tā būvniecību un uzturēšanu savstarpēji jāvienojas blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem.

Ja rodas šaubas, kāds risinājums katrā gadījumā nepieciešams, vislabāk to ir noskaidrot, vēršoties būvvaldē. Tālrunis uzziņām: 63 404 725, e-pasts: buvvalde@liepaja.lv.