Ir noslēdzies iepirkums gaisa kvalitātes kontroles mērījumu veikšanai Liepājas pilsētā no 1.aprīļa 2023.gadā līdz  30.martam 2024.gadā, portāls irliepaja.lv uzzināja pašvaldībā.

Gaisa kvalitātes papildu mērījumus veiks personu apvienība SIA "L4" un SIA "Ardenis", kas to jau darīja 2022.gadā un kas iepriekš arī uzvarēja iepirkumā par gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam izstrādi.

Kā skaidroja pašvaldība, mērījumi šogad turpināsies tāpat kā 2022. gadā – divus mēnešus vasaras periodā un divus mēnešus ziemas (apkures) sezonā.

Apvienība SIA "L4" un SIA "Ardenis" monitoringu, kā arī veikto mērījumu analīzi un apkopojumu ziņojumā apņēmusies veikt par 44 889 eiro. Piedāvājumā iekļautas visas ar paraugu iekārtu nodrošināšanu, uzstādīšanu, uzturēšanu un apkalpošanu saistītās izmaksas, kā arī paraugu testēšanas un laboratorijas pakalpojumu izmaksas.

Monitorings attiecas uz putekļu cietajām daļiņām (PM10; PM 2,5) un slāpekļa dioksīda (NO2) mērījumiem, kā arī cieto daļiņu ķīmiskā sastāva (benzapirēna un svina) un to izcelsmes avota noteikšanu.

Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ietvaros paredzēts veikt gaisa piesārņojuma regulārus mērījumus izlases kārtībā, lai varētu identificēt specifiskas ietekmes: transporta, mājsaimniecību apkures, osta, ražošanas zonas.

Lai nodrošinātu iegūto datu pēctecību un varētu tos salīdzināt, monitoringa veicējiem jāizvēlas tās pašas indikatīvo mērījumu metodes un mērījumu veikšanas vietas, kur tie tika veikti izstrādājot Rīcības programmu un veicot mērījumus 2022.gadā.

Saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, svina noteikšana tiešsaistes režīmā jāveic četros punktos, jau iepriekš veikto mērījumu vietās vai pēc iespējas tuvāk norādītajām vietām – Miera iela 10, Sliežu iela 3, Riņķu iela 28, Nākotnes iela 6. Savukārt cieto daļiņu paraugu ievākšana un mērījumi – piecos punktos (Miera iela 10, Sliežu iela 3, Krūmu iela 42, Nākotnes iela 6, Ģenerāļa Baloža iela 11).

Visi mērījumi veicami divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā (bez apkures), iepriekš saskaņojot ar pašvaldību.


Pavisam Liepājā gaisa kvalitātes mērijumi notiek deviņos punktos: Nākotnes iela 6; Sliežu iela 3; Miera iela 10; Krūmu iela 42, Riņķu iela 28; Ģenerāļa Baloža iela 11; Ganību iela 106 un Ezerlīču iela 1 (LVĢMC); Sliežu iela 7 (VVD).


Tāpat monitoringa veicējiem jāsagatavo ziņojums par gaisa kvalitāti saskaņā ar mērījumu rezultātiem.

Ziņojumā jāsniedz informācija par mērījumu punktu izvietojumu un mērījumu veikšanas metodēm, norādot izmaiņas un to pamatojumu (ja tādas ir) salīdzinot ar 2022.gadu, jāapkopo mērījumu rezultāti, jāveic iegūto rezultātu analīze, salīdzinot ar 2020. un 2022. gadā veikto indikatīvo mērījumu rezultātiem, jāizvērtē mērījumu atbilstība Latvijas normatīvo aktu regulējumam un Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktajiem standartiem, kā arī jāizvērtē Valsts plānā noteiktā sasniedzamā mērķa – nepārsniegt gaisa kvalitātes augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni nevienai gaisu piesārņojošajai vielai – progresu.


Ar ziņojumu par vasaras mērījumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā, tāpat būs arī publicēts ziņojums par ziemas mērījumiem(2023. gada janvāris-februāris), kad būs saņemti visi paraugu testēšanas rezultāti (aprīļa beigās).


Un visbeidzot – monitoringa veicējiem ir jāsniedz secinājumi un ieteikumi Rīcības programmā noteikto gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu pilnveidei.  


Uzziņa
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pārskatā par gaisa kvalitāti Latvijā 2021. gadā sniegto informāciju, Liepājas transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā “Liepāja” konstatēts, ka laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam stacijā reģistrētas daļiņu PM10 gada vidējā apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana, kā arī pārsniegts daļiņu PM10 augšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai.


Savukārt daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija pārsniedz gada vidējo apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai.

2021.gadā visās novērojumu stacijās tika pārsniegts PAO vadlīnijās noteiktais robežlielums. Benzapirēna gada vidējā koncentrācija pārsniedza gan gada vidējo augšējo (0,6 ng/m3 ), gan apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai – 0,4 ng/m3. Svina, kadmija, niķeļa un arsēna gada vidējās koncentrācijas daļiņu PM10 sastāvā nav pārsniegušas piesārņojuma novērtēšanas augšējos un apakšējos sliekšņus cilvēka veselības aizsardzībai, taču 2021. gadā nedaudz palielinājusies svina un arsēna gada vidējā vērtība, salīdzinājumā ar 2017. gadu.


Laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam reģistrēti slāpekļa dioksīda (NO2) stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi. Stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 18 reizes kalendārā gada laikā.

Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados (2017.gadā – 24 reizes, 2018 – 30, savukārt 2021. – 20 reizes).