Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 7. augusta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.     

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par nokaltušiem kokiem Jūrmalas ielā 25.

2.Atkārtoti par kokiem Eduarda Veidenbauma ielā 16.

3.Par nelikumīgu koku ciršanu.

4.Par koka nozāģēšanu Dunikas ielā 5.

5.Par koka apzāģēšanu Amatas ielā 12.

6.Par kokiem Oskara Kalpaka ielā 103.

7.Atkārtoti par priedēm Piestātnes ielā 7.

8.Par bērzu Piltenes ielā 5.

9.Par kokiem Vaiņodes ielā.

10.Par 2 papelēm Muitas ielā 3.

11.Par robīnijām 1905.gada ielā 43.

12.Par bīstamu priedi Pulvera ielā.

13.Par bīstamu koku Strazdu ielā 10.

14.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 8.

15.Par koku apzāģēšanu Pļavu ielā 35.

16.Atkārtoti par lapegli Ēdoles ielā 22.


1.Par nokaltušiem kokiem Jūrmalas ielā 25
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus nokaltušus kokus, kas atrodas zemesgabalā Jūrmalas ielā 25.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā zemesgabalā atrodas divi nokaltuši bērzi.

Atļaut organizēt divu nokaltušu bērzu, kas atrodas zemesgabalā Jūrmalas ielā 25, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.


2.Atkārtoti par kokiem Eduarda Veidenbauma ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 bīstamus un nokaltušus kokus, kas atrodas iestādes teritorijā Eduarda Veidenbauma ielā 16.

17.jūlija izbraukuma sēdē, komisija konstatēja, ka pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" teritorijā atrodas praktiski nokaltusi liepa un nolēma lūgt iestādei organizēt nokaltušās liepas nozāģēšanu.

Saņemtajā iesniegumā norādīts, ka vēl iestādes teritorijā atrodas nokaltis pīlādzis un nokaltis kļavas sēklaudzis.

Apsekojot minēto teritoriju dabā, konstatēts, ka pie bērnu rotaļu laukuma atrodas vēl divi nokaltuši koki, pīlādzis un kļava ar stumbra diametru zem 12 cm.

Atļaut pirmsskolas izglītības iestādei "Kriksītis" organizēt 3 nokaltušu koku (liepa ielas pusē, pīlādža un kļavas sējeņa sētas pusē), kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 16, nozāģēšanu.

3.Par nelikumīgu koku ciršanu
Apstādījumu uzraudzības komisijai (turpmāk – komisija) ir pārsūtīta Liepājas pilsētas pašvaldības policijas 2017.gada 1.augusta vēstule Nr.7-3/1251, kurā lūgts apsekot īpašumus Dunikas ielā 1A, Dunikas ielā 5 un Ganību ielā 197/205, jo policija saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par to, ka šajās adresēs notiek koku zāģēšana. 31.jūlijā policija saņēmusi izsaukumu uz Dunikas ielu 5, kur notikusi koku zāģēšana, bet darbu veicējs nevarēja uzrādīt koku ciršanas atļauju. Policija lūdz komisiju sniegt atzinumu par kokiem, kas atrodas Ganību ielā 197/205, Dunikas ielā 1A un Dunikas ielā 5, nodarītajiem bojājumiem un vai šo koku zāģēšana ir saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir izsniegta atļauja koku zāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, kā zemesgabalā Dunikas ielā 5, ir nozāģēta ošlapu kļava, kuras celma caurmērs ir 23 cm, bet otrai ošlapu kļavai ir nozāģēti 2 stumbri (diametri 30 cm un 21 cm), viens saglabāts. Atļauju šo koku likvidēšanai komisija nav izsniegusi. Nozāģētas arī 2 gobas ar celmu caurmēru 18 cm un 20 cm, kuru ciršanai nebija nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja.

4.janvāra sēdē komisija SIA "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums" ir izsniegusi atļauju 2 vītolu, kas aug pie ēkas Ganību iela 197/205, nozāģēšanai, kur viens vītols ar diviem stumbriem auga netālu no ēkas Dunikas ielas pusē, bet otrs – pie iebrauktuves. Vītolus atļauts nozāģēt jo tie bija novecojuši, auga slīpi uz brauktuves pusi, apdraudēja iedzīvotāju drošību.

Savukārt 11.aprīļa sēdē komisija SIA "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums" izsniedza atļauju novecojuša un potenciāli bīstama vītola, divu ošlapu kļavu, divu Kaukāza plūmju un ēkas pamatos ieauguša bērza ar diviem stumbriem, kas auga zemesgabalā Ganību ielā 197/205, nozāģēšanai un pārējiem teritorijā augošajiem kokiem atļāva veikt vainagu profesionālu sakopšanu.

Zemesgabalā Dunikas ielā 1A nav konstatēta koku zāģēšana.

Informēt Liepājas Pilsētas pašvaldības policijas Administratīvo nodaļu, ka:

1.Zemesgabalā Ganību ielā 197/205 nav notikusi nelikumīga koku zāģēšana, jo zemesgabala nomniekam SIA "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums" ir izsniegtas atļaujas 3 novecojušu un bīstamu vītolu, 2 ošlapu kļavu, 2 Kaukāza plūmju un pamatos ieauguša bērza nozāģēšanai un pārējo teritorijā augošo koku vainagu kopšanai.

2.Zemesgabalā Dunikas ielā 1A netika konstatēti nelikumīgi nozāģēti vai apzāģēti koki.

3.Zemesgabalā Dunikas ielā 5 bez koku ciršanas atļaujas ir nozāģēta ošlapu kļava ar stumbra diametru 23 cm un otrai ošlapu kļavai nozāģētas divas stumbra daļas ar diametriem 30 cm un 21 cm. Saglabātā ošlapu kļavas stumbra daļa ir kļuvusi bīstama, jo koka smaguma centrs novirzījies vienu pusi. Šo koku jālūdz zemes īpašniekam nozāģēt, lai novērstu nolūšanas risku.

4.Par koka nozāģēšanu Dunikas ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Liepājas Pērkonīte" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Dunikas ielā 5, jo koks rada bīstamību ēkai un žogam.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pagalmā atrodas ošlapu kļava, kurai ir nozāģēti divi stumbri un viens vēl saglabāts. Koks pēc apzāģēšanas ir padarīts par potenciāli bīstamu, jo smaguma centrs novirzījies uz vienu pusi un pastāv nolūšanas risks.

Atļaut SIA "Liepājas Pērkonīte" organizēt daļēji nozāģētās ošlapu kļavas, kas aug zemesgabalā Dunikas ielā 5, nozāģēšanu un informēt, ka koku ciršana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemesgabalā jāsaskaņo ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem.

5.Par koka apzāģēšanu Amatas ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības "Vilnis" iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas atrodas Amatas ielā 12 un atļaut tos apzāģēt.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka laivu garāžu kooperatīva teritorijā zem elektropārvades līnijas atrodas ozols, kuram nepieciešama vainaga apjoma samazināšana, polardējami divi vītoli, kuriem ataugušas atvases, bet kļava ieaugusi nepiemērotā vietā, tāpēc ieteicams nozāģēt pirms rada apdraudējumu.

Atļaut laivu garāžu kooperatīvajai sabiedrībai "Vilnis" organizēt kļavas, kas aug Amatas ielā 12, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu, bet ozolam veikt vainaga apjoma samazināšanu un polardēt divus vītolus.

6.Par kokiem Oskara Kalpaka ielā 103
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrības "O.Kalpaka 103" priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 papeles, kas aug Oskara Kalpaka ielā 103 un apzāģēt pārējos kokus šajā zemesgabalā.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu mājas rietumu pusē aug papeļu sievišķie kloni, kas rada pūkas. Koki ir novecojuši, daudz nokaltuši zari vainagā. Četras no vistuvāk mājai augošajām papelēm var nozāģēt, bet pārējām veicama vainagu sakopšana darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu, kur ciršanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrībai "O.Kalpaka 103" organizēt 4 papeļu, kas aug  zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 103, vistuvāk mājai rietumu pusē, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 4 papeļu nozāģēšanu.

7.Atkārtoti par priedēm Piestātnes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot divas priedes, kas atrodas Piestātnes ielā 7, jo koki ir noliekušies un var apdraudēt kaimiņu īpašumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nav pazīmes, kuras liecinātu par priežu izgāšanās riskiem.

Informēt, ka priedes, kas aug zemesgabalā Piestātnes ielā 7, nav uzskatāmas par bīstamiem kokiem un nav iemesla šos kokus nozāģēt.

8.Par bērzu Piltenes ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt bērzu, kas aug pie nama Piltenes ielā 5, jo koka zari bojā ēkas fasādi un vēja laikā sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu ēkai un šī koka apzāģēšana visticamāk beigtos ar koka bojāeju, jo veci bērzi slikti pacieš apzāģēšanu. Ieteiktu šo koku nozāģēt.

Ieteikt informēt nama Piltenes ielas 5 dzīvokļu īpašniekus, ka bērzu, kas aug Piltenes ielā 5, lietderīgāk nozāģēt, jo bērzi slikti pacieš apzāģēšanu. Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šī koka likvidēšanu un saņemt ciršanas atļauju.

9.Par kokiem Vaiņodes ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Vaiņodes dārzs" iesniegumu, kurā lūgts sakopt koku rindu, kas aug Vaiņodes ielā, posmā no Ventas ielas līdz Ganību ielai, jo kokiem bieži lūst zari, kas apdraud gājējus, bojā automašīnas un īpašumu žogus.

Apsekojot minēto ielas posmu, konstatēts, ka 9 vītoliem nepieciešama vainagu sakopšana un pazemināšana, izzāģējami nomāktie stumbri, nozāģējama bīstamā liepa ar plaisu stumbrā un kalstošais bērzs, sakopjama ābele.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut 9 vītolu un ābeles, kas aug Vaiņodes ielā, posmā no Ventas ielas līdz Ganību ielai, vainagu sakopšanu 2017./2018.gada rudens/ ziemas ielas koku kopšanas darbu plānā un nozāģēt bīstamu liepu un kalstošu bērzu.

10.Par 2 papelēm Muitas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" iesniegumu, kurā lūgts apsekot divus kokus (papeles), kas aug Muitas ielā 3, jo kokiem ir daudz nokaltušu zaru, kas apdraud iestādes izglītojamo drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papeles ir sasniegušas ievērojamus izmērus, to stumbru apkārtmērs ir 3,32 m un 4, 36 m. Šiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu kopšana, darbus uzticot arboristam un ņemot vērā, ka koki atrodas teritorijā, kur uzturas bērni, izvērtējama vainagu drošināšanas sistēmas uzstādīšana. Arī pārējiem teritorijā augošajiem kokiem, liepu rindai austrumu pusē, 2 kļavām un 1 liepai ielas pusē, veicama vainagu kopšana.

Ieteiktu pirmsskolas izglītības iestādei "Gailītis" sazināties ar profesionālu arboristu par minēto divu papeļu vainagu sakopšanas iespēju. Ja arborists ieteiks, ka papeles drošāk nozāģēt, komisija, pieprasīs Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu un lems par ciršanas atļaujas izsniegšanu.

Ieteikt pirmsskolas izglītības iestādei "Gailītis" sazināties ar arboristu, lai precizētu 2 papeļu, kas aug Muitas ielā 3, vainagu kopšanas darbu apjomu, lietderību un izmaksas.

Jautājumu skatīt atkārtoti pēc arborista apsekojuma.

11.Par robīnijām 1905.gada ielā 43
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 līdz 4 kokus, kas aug īpašniekam piederošā īpašumā 1905.gada ielā 43, jo šie koki noēno kaimiņu dārzu un bojā žogu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā gar žogu saauguši koki un krūmi. Lielākai daļai šo koku (robīnijas sakņu atvases) stumbru caurmērs nepārsniedz 12 cm.

Atļaut organizēt koku un krūmu, kas aug zemesgabalā 1905. gada ielā 43, izciršanu un teritorijas sakārtošanu.

12.Par bīstamu priedi Pulvera ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" mutisku lūgumu apsekot potenciāli bīstamu priedi, kas atrodas Pulvera ielā, veloceliņa malā. Kokam ir bojāts sakņu kakls un tas apdraud iedzīvotājus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka, lai nodrošinātu drošību, priede jānozāģē.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" iekļaut priedes, kas aug Pulvera ielā pie veloceliņa, nozāģēšanu ielas koku kopšanas darbu plānā.

13.Par bīstamu koku Strazdu ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Strazdu -10" iesniegumu, kurā lūgts novērtēt pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas augošo koku, jo tam līdzās paredzēts izbūvēt automašīnu stāvvietu. Koks ir vecs, sagāzies, un vējā tam lūst zari. Iesniegumam pievienots pagalma labiekārtojuma projekts, kurā nav iezīmēts minētais koks.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai aug pelēkā apse, kurai senāk ir nozāģēti lieli zari, atstājot neaizdziedējamas brūces. Apses nav noturīgas pret vēju, un tāpēc nav ieteicams stādīt dzīvojamo namu pagalmos. Ieteicams pagalma labiekārtojuma laikā nozāģēt apsi un tās vietā iestādīt kādu košumkrūmu vai neliela auguma koku, piemēram, ceriņu, filadelfu vai karaganu.

Atgādinu, ka pirms šī koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur koka nociršanu atbalstījuši vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Strazdu 10" organizēt pelēkās apses, kas aug pie nama Strazdu ielā 10, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju. Pirms koka ciršanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku biedrības lēmumu par koka likvidēšanu un saņemt koka ciršanas atļauju. Ieteicams nocirstā koka vietā iestādīt košumkrūmus.

14.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi arborista mutisku lūgumu atkārtoti apsekot kokus, kas aug Vites ielā 8 un atļaut nozāģēt osi, kas ieaudzis vienā no kļavām, jo tā vainagā dzīvs ir tikai viens zars.

2017.gadā 17.jūlijā komisijas sēdē tika atļauts sakopt vainagus 5 pudurī augošām kļavām, kas atrodas Vites ielā 8. Jau 2015.gada oktobrī šo koku likvidāciju pieprasīja zemesgabala Hika iela 9 īpašnieks, jo koki traucēja žoga izbūvei. Tā kā divu kļavu stumbri bija sasnieguši un pārsniedza Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1. pielikumā norādīto apkārtmēru, komisija lūdza Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par šīm kļavām. DAP atzinumā norādīja, ka divu kļavu, ar stumbra apkārtmēru 2,48 m un 2,62 m nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr lūdza pašvaldību pirms šo koku ciršanas atļaujas izsniegšanas konsultēties ar arboristu. 2016.gada 7.martā, atkārtoti izskatot jautājumu par šo 5 koku nociršanu, komisija, ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu un Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas atzinumu, nolēma, ka kokiem veicama vainagu sakopšana un ka žogu iespējams izbūvēt, saglabājot kokus.

Atkārtoti apsekojot minētos kokus, kas atrodas Vites ielā 8, konstatēts, ka kļavā ieaudzis osis, kuram dzīvs tikai viens zars. Arborists iesaka šo osi likvidēt.

Konstatēts, ka skvērā pie Gulbju dīķa atrodas nokaltis bērzs ar nolūzušu galotni un kalstošs melnalksnis.

1.Atļaut organizēt viena nomākta un kalstoša koka (osis, kas ieaudzis kļavas stumbrā), kas atrodas Vites ielā 8, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

2. Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušā bērza un kalstošā melnalkšņa, kas atrodas skvērā pie Gulbju dīķa, nozāģēšanu.

15.Par koku apzāģēšanu Pļavu ielā 35
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas atrodas Pļavu ielā 35, jo iepriekšējo reizi koki kopti 2000. gadā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā teritorijā aug 4 liepas, kurām ieteicama vainagu retināšana.

Atļaut organizēt 4 liepu, kas aug Pļavu ielā 35, vainagu sakopšanu.

16.Atkārtoti par lapegli Ēdoles ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par lapegli, kas aug Ēdoles ielā 22. Atzinumā norādīts, ka lapegles nociršana nekustamajā īpašumā Ēdoles ielā 22 nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr, ņemot vērā koka ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā Liepājas pilsētā, lūdzam Liepājas pilsētas domi pirms lēmuma pieņemšanas konsultēties ar kokkopi – arboristu.

Vides nodaļa ir lūgusi pašvaldībai paredzēt līdzekļus ekspertu piesaistīšanai, lai veiktu novērtēšanu kokiem, ko ieteikusi Dabas aizsardzības pārvalde. Vides nodaļa apņemas veikt cenu aptauju un noslēgt līgumu ar arboristu par lapegles, kas aug Ēdoles ielā 22, apsekošanu un atzinuma sniegšanu.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par lapegles, kas aug Ēdoles ielā 22, nociršanu līdz arborista atzinuma saņemšanai.