Portāls saņēmis Turaidas ielas un Lazaretes ielas iedzīvotāju atklātu vēstuli saistībā ar Virssardzes ielā 11 uzsāktajiem rūpnīcas "Jensen Metal" būvdarbiem.

Vēstuli saņēmusi arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. LSEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis ir sazinājies ar Karostas iedzīvotāju iniciatīvas grupas vadītāju Sanitu Stepanu un vienojies, ka nākamajā nedēļā notiks tikšanās, lai pārrunātu Karostas attīstības jautājumus. Uldis Hmieļevskis arī  pauda gandarījuma, ka iedzīvotāji ir aktīvi un viņiem rūp vide, kurā viņi dzīvo.

Publicējam pilnu vēstules tekstu.

""UPB" uzsācis "Jensen Metal" metālapstrādes rūpnīcas būvdarbu pirmo kārtu Liepājā, Karostā, Virssardzes ielā 11. Mūsu dzīvojamo māju tiešā tuvumā rūpnīcai paredzētajā teritorijā izcirtīs 288 kokus. Uzskatām, ka mums un plašākai pilsētas sabiedrībai kopīgi būtu jāpanāk koku izciršanas lietderības izvērtēšana un nelietderīgas koku iznīcināšanas ierobežošana rūpnīcas teritorijā būves nākamajā kārtā. Uzsveram, ka šobrīd notiekošā koku izciršana SEZ izsludinātajā industriālajā zonā nav tikusi sabiedriski apspriesta. Nākotnē vēlamies uzlabot abpusēju, tiešu komunikāciju ar pilsētas domi un SEZ pārstāvjiem, izvirzot tam konkrētu vietējo māju iedzīvotāju pārstāvi.

Šobrīd būvdarbos Virssardzes 11 tiek neatgriezeniski iznīcinātas vairākas pilsētvides vērtības, tiek skarta daba, tai izdara lielus zaudējumus – iet bojā zaļā ainava, teritorijā bija vērojama koku un augu sugu dažādība, kas mūsdienās ir vides vērtība. Kokos ligzdoja putni. Teritorijā pirms 2 gadiem, 2016.g., vairākkārt tika novērots lidojam pupuķis, kas ir aizsargājama putnu suga. Bet – absolūtā prioritāte šeit ir SEZ industriālā zona, kurā pilnā sparā notiekošā 288 koku izciršana pat nav tikusi sabiedriski apspriesta! Pabeidzot būvdarbus, plaša teritorija tiks slēgta iedzīvotāju piekļuvei. Ekonomika ir jāattīsta, piekrītam, taču, kāpēc rūpnīcu nevarēja būvēt teritorijās bez dzīvojamajām mājām un kur nav jāizcērt pieauguši, lieli koki tādos apmēros? Daudzi šeit esam dzīvokļus privatizējuši. Laika gaitā esam ieguldījuši naudu un savus spēkus Karostas dzīvojamās vides sakārtošanā un uzlabošanā. Piemēram minēsim māju Lazaretes 2 un Lazaretes 3 sakārtošanu, apkārtnes labiekārtošanu un apzaļumošanu – tas ir tikai un vienīgi iedzīvotāju iniciatīvas un ieguldītā darba rezultāts! Lai izvairītos no neskaidrības, vēlamies rast atbildes virknei jautājumu:

1)Kādu nākotnes attīstību SEZ paredz šobrīd mūsu apdzīvotai teritorija, kurai blakus tādos apmēros izcērt kokus un ierīko slēgtu rūpnīcas teritoriju? Kādēļ šo projektu nerealizēja industriālās zonas teritorijās, kur tik tuvu neatrodas skola vai dzīvojamās mājas? Piemēram, Turaidas un Zemgales ielas galā, aiz jau esošā nožogojuma, kur iedzīvotājiem piekļuve sen liegta? Uzsveram, ka tieši tā ir teritorija, kuru vairums pilsētnieku asociē ar industriālā parka zonu.

2)Kas notiks tālāk ar apkārtējo iedzīvotāju dzīves vides un īpašuma vērtības līmeni? Kādas būs sekas videi, kā tas ietekmēs mūsu īpašumā esošo dzīvokļu atraktivitāti nekustamā īpašuma tirgū? Kāds te paredzams cilvēku un pilsētas viesu pieplūdums, ja rajonu turpinās industrializēt, nākotnē realizējot citu, slēgtu ražotņu būvdarbus? Vai ar laiku pavisam neapstāsies iedzīvotāju aprite šajā rajonā?

3)Kur publiskai piekļuvei pieejams detalizēts ģenerālplāns SEZ industriālās zonas turpmākai attīstībai nākamo 20 gadu laikā? Kādas šajā plānā ir robežas un teritoriju proporcijas starp dzīvojamiem rajoniem un industriālo zonu, kura no sevis izspiež visus iedzīvotājus? Kā tas jau noticis Liepājā, Zemgales ielā.

4)Kur dabā atradīsies "Jensen Metal" rūpnīcas slēgtās teritorijas robežas, kas nebūs pieejama iedzīvotājiem, kad būs pabeigtas visas projekta kārtas?

5)Kur pieejams "Jensen Metal" ietekmes uz vidi pētījums? Kādas būs patiesās sekas Karostas ekoloģijai pēc šīs rūpnīcas uzcelšanas tiešā SKOLAS un DZĪVOJAMO MĀJU tuvumā, pa vidu 2 apdzīvotām zonām? Kāds būs visa veida ar rūpnīcas ekspluatāciju saistīto trokšņu līmenis apkārtējā vidē? Pa kurām ielām kursēs ar rūpnīcu saistītais transports un satiksme, kādu piesārņojumu videi tas radīs?

6)Konkrēti cik cilvēkiem, nevis robotiem un jaunajām tehnoloģijām, bet cik vietējiem iedzīvotājiem "Jensen Metal" radīs darbavietas rūpnīcā Virssardzes ielā 11?

7)Kā "Jensen Metal" kompensēs Karostai nodarītos 288 koku postījumus? Kā tiks kompensēta vēsturiskās vides objekta – Karostas sarkano ķieģeļu kurtuves skursteņa nograušana?
Vai tāds liktenis draud ari manēžai? Kuros spēkā esošos dokumentos nostiprināta manēžas neaizskaramība?

8)Kuri pilsētas vides speciālisti tieši ir atbildīgi un parakstījuši atļaujas izcirst 288 kokus Karostā, Virssardzes ielā 11? Pilnvaras izdot koku izciršanas atļaujas ir amatpersonu pilnvaras, un viņi nes atbildību ari visas pilsētas iedzīvotāju priekšā, kurus konkrētajā gadījumā neiesaistīja, neizsludinot sabiedrisku apspriešanu! Kurā likumā balstīta iespēja izcirst vienuviet veselus, pieaugušus kokus pilsētvidē tādā apjomā?

9)Vai SEZ jebkādā veidā – morāli, ētiski, materiāli izjūt atbildību pret mums katru atsevišķu vietējo iedzīvotāju, kuru dzīves vides un dzīvojamo māju tiešā tuvumā tiek iebūvēta fabrika, kas ietekmēs mūsu tiešās apkārtnes ekoloģiju, samazinās iedzīvotājiem pieejamas teritorijas, iespējams, mazinās mūsu privātīpašumā esošo dzīvokļu vērtību, pārnesot tos no zaļas, parkam līdzīgas apkārtnes uz fabrikas pierobežu?

10)Kā legāli iespējama tāda SEZ patvaļa un kādos likumos tas ir nostiprināts, ka jau esošs, eksistējošs dzīvojamais rajons ar SKOLU un DZĪVOJAMĀM MĀJĀM tiek pasludināts par industriālo zonu, krasi samazinot iedzīvotājiem pieejamu teritoriju, izspiežot iedzīvotājus no viņu dzīves vides?

11)Kā šāds industrializācijas process var notikt iedzīvotāju apdzīvotā pilsētas teritorijā, kura nedz kopš LR neatkarības atgūšanas, nedz agrākiem vēstures periodiem Liepājā nav bijusi fabriku un ražotņu teritorija? Drīzāk vēsturiska apbūve ar sākotnēji milzīgu, nu jau mērķtiecīgi zaudētu kultūrvēsturisku potenciālu, kuru varēja izvērst un likt strādāt pilsētas ekonomikas labad – sakopjot un atjaunojot, nodrošinot visus apstākļus, lai vismaz manēžai piešķirtu kultūras vēstures pieminekļa statusu, saglabājot Zemgales ielā dzīvojamās mājas iedzīvotāju vajadzībām. Taču sekas līdzšinējai SEZ iekšējai Karostas attīstības stratēģijai – Zemgales iela ir kļuvusi neapdzīvota, manēža turpina grūt, labākā gadījumā to sagaida iedzīvotāju piekļuvei slēgtas noliktavas liktenis.

Uzskatām, ka mums šādā situācijā ir pamats rūpēm par savas dzīvojamās vides strauju sarukšanu turpmākajās desmitgadēs. Aicinām pilsētas domes un SEZ atbildīgās amatpersonas sniegt mums atbildes. Ierosinām uzlabot komunikāciju un tiešas savstarpējās saziņas procesu starp SEZ, pilsētas domi un Turaidas un Lazaretes ielu iedzīvotājiem.

Ar šo uzrunājam ari plašāku sabiedrību, lūdzot iedziļināties procesos, kuri pašlaik risinās Liepājā, Karostā, Virssardzes ielā 11. Tas ir spogulis procesiem visā Latvijā. Nepaliksim vienaldzīgi pret to, ka cilvēkus izspiež no viņu dzīves vides, padarot to iedzīvotājiem neatraktīvu, iznīcinot dabu, konkrētā gadījumā, izcērtot 288 kokus, atdodot industrializācijai pilsētas iedzīvotāju joprojām apdzīvotas teritorijas ar kultūrvēsturisku, radošu, tūrisma, kūrvietas potenciālu, lai ari noteikti bija iespējams uzņēmumu būvēt teritorijās bez iedzīvotājiem un skolas. Būsim modri, jo galvenajai prioritātei un vērtībai sabiedrībā un Latvijas valstī ir jābūt dzīvībai – cilvēkam un dabai, niecinot šīs divas absolūtās vērtības, nav iespējama ari stabila ekonomika!

Būsim pateicīgi, ja atbalstīsiet mūs!"

(Parakstījušies 227 Karostas un visas Liepājas iedzīvotāji).