Liepājnieka Sergeja Zaharjina īpašumā Nīcā tika konstatēti ievērojami būvniecības pārkāpumi, bet neviens par to nav un arī netiks sodīts, raksta portāls Pietiek.com.

Pirms gada mediji ziņoja, ka AS "Liepājas metalurgs" faktiskais saimnieks Sergejs Zaharjins savā piejūras īpašumā Nīcas novadā pieļaujamo sešu būvju vietā uzcēlis veselas trīspadsmit, un tad Liepājas reģionālā vides pārvalde apgalvoja, ka jau tuvākajā laikā "pieteikšot oficiālu vizīti" Zaharjina īpašumā Marijas. Pārbaude patiešām arī notika, un tajā tika konstatēti apjomīgi pārkāpumi, taču sodīts neviens par tiem netiks – ne pats Zaharjins, ne vides pārvaldes darbinieki.

Pietiek.com ir saņēmis izsmeļošu skaidrojumu no Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieka un kontroles daļas vadītāja Roberta Bērziņa, kurš paskaidro, kādi tieši pārkāpumi konstatēti un kāpēc neviens par tiem vairs nav sodāms:

"VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde), pamatojoties uz TV3 žurnālista Sandija Semjonova 22.03.2012. iesniegtu sūdzību par iespējamo nelikumīgo apbūvi nekustamajā īpašumā Marijas Pērkones ciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (turpmāk – Īpašums), laikā no 4.aprīļa līdz 20.aprīlim veica pārbaudi minētajā īpašumā.

Pārbaudē tika konstatēts, ka Īpašumā laika posmā no 1988.gada līdz 2005.gadam veikta būvniecība Rīgas jūras līča un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā bez atbilstošas saskaņošanas ar Pārvaldi – būvniecības iecerei nav veikta ekoloģiska ekspertīze (paredzēta Aizsargjoslu likuma redakcijās līdz 25.03.2002.) vai likumā Par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētās darbības.

Jāpiezīmē, ka minēto prasību izpildīšana nebūtu pietiekoša būvniecības uzsākšanai, jo viens no nosacījumiem ir arī apbūves paredzēšana teritorijas plānojumā, kurš Nīcas pagastam tika apstiprināts tikai 2007.gada 26.septembrī.

Īpašumā, kura platība ir 14,74 ha (10,19 ha atrodas Rīgas jūras līča un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā) izvietotas 13 būves – 10 dažāda lieluma ēkas, tenisa laukums, baseins, baseina nojume, no kurām viena atrodas ārpus krasta kāpu aizsargjoslas.

Deviņu būvju ekspluatācija ir uzsākta ne vēlāk par 2000.gadu, divas no tām (t.sk. 2005.gadā rekonstruētā) – pirms 1990.gada, bet 4 ēku būvniecība ir uzsākta 1988.gadā. 2005.gadā ir rekonstruēta 1 saimniecības ēka par dzīvojamo māju un uzbūvētas 3 jaunas ēkas.

Saimniecības ēkas rekonstrukcijai par dzīvojamo māju Pārvalde 02.03.2005. ir izdevusi atzinumu Nr.5.4.-13./492 par to, ka tai nav iebildumu rekonstrukcijas nodošanai ekspluatācijā, kaut gan bija pārsniegts sākotnējais būvapjoms (no 214 m3 uz 1347 m3), ko Aizsargjoslu likuma tajā laikā spēkā esošā redakcija (19.06.2003. redakcija spēkā no 22.07.2003. līdz 15.07.2005.) nepieļāva.

Pārvalde 2012.gadā saistībā ar minēto pārbaudi skatīja arī jautājumu par amatpersonu rīcību un atbildību. Lēmumi par 2004. un 2005.gadā pārbaudes veikušo un atzinumus izsniegušo amatpersonu saukšana pie disciplināras vai citas atbildības netika pieņemti, jo viņas darba attiecības ar Pārvaldi ir pārtraukušas 2008.gadā.

Citus atzinumus par ēku atbilstību nodošanai ekspluatācijā Pārvalde nav izdevusi.

Kaut gan Nīcas pagasta būvvaldes 2003.gada 30.decembra plānošanas un arhitektūras uzdevumā saimniecības ēkas pārbūvei par dzīvojamo māju ir paredzēts saņemt Pārvaldes tehniskos noteikumus, tie nav pieprasīti.

Būvatļauja minētajai rekonstrukcijai ir izdota 2003.gada 30.decembrī (Nr.33/03). Ir veikta 7 esošo būvju būvniecība, tai skaitā 1 saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, pārkāpjot Aizsargjoslu likuma prasības, un 1 mājas nojaukšana, pārkāpjot Aizsargjoslu likuma prasības.

Pārbaudē secināts, ka veicot būvniecību nekustamajā īpašumā Marijas, ir pārkāpti Aizsargjoslu likuma 36.panta nosacījumi. Ņemot vērā to, ka kopš pārkāpuma izdarīšanas ir pagājis vairāk kā gads, Pārvalde, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 37.panta 4.daļu, administratīvo lietvedību nekustamā īpašuma īpašniekam Sergejam Zaharjinam neierosināja.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta 1.daļas 4.punktu vietējās pašvaldības kompetencē ir „kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktu nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu ir vietējās pašvaldības funkcija, Pārvalde informāciju par pārbaudes rezultātiem nosūtīja Nīcas novada domei."

Pietiek pagaidām nav oficiāli zināms, vai Nīcas novada dome ir veikusi kādas darbības saistībā ar konstatētajām apjomīgajām nelikumībām, taču neoficiāla informācija liecina, ka vides pārvaldes ziņojums vienkārši pieņemts zināšanai.