Pašvaldība novembrī izsludinājusi iepirkumu krasta nostiprinājuma izbūvei gar jūras krastu, atbilstoši SIA "CHR Design Solutions" izstrādātajam būvprojektam "Krasta nostiprinājuma izbūve gar Baltijas jūras krastu, Liepājā" (izstrādāts sadarbībā ar SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti").  


Kā portālam irliepaja.lv skaidroja pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, tad krasta nostiprināšana bijusi paredzēta reizē ar plānu par būnas izbūvi jūrā, kas tika pabeigta šajā pavasarī.


"Būna, atbilstoši būvprojektam ir uzbūvēta, un savu funkciju pilda, tomēr, lai pilnībā pasargātu krastu no izskalošanas, ir vajadzīgs papildu stiprinājums," sacīja Jēriņš.


Krasts, kas jānostiprina, atrodas pludmalē aiz zemesgabala Lībiešu ielā 33 un starp pludmali un zemesgabalu Lībiešu ielā 37/53. Būvobjekts atradīsies uz Liepājas pašvaldībai piederošas zemes kāpu nogāze apmēram 380 m garumā.


Kā teikts "CHR Design Solutions" izstrādātajā būvprojektā, krasta nostiprinājuma konstrukcijas uzdevums ir apturēt krasta eroziju, saglabājot pludmales līniju rekreācijas nolūkiem. Projektētā nostiprinājuma veidošanai tiks izmantoti šķelti akmeņi. Krāvums tiks veidots gar dabīgo kāpas nogāzi, kas ir 430 m gara, trīs slāņos, kuri no esošās grunts tiks atdalīti ar ģeosintētisko materiālu. Ģeotekstils no akmeņiem atdalīts ar 0,2 m biezu minerālmateriālu šķembu slāni. Uz šķembu slāņa paredzēts klāt filtrācijas slāni, vismaz 0,6 m biezumā. Akmeņu nosedzošā kārta paredzēta vismaz 1,3 m biezumā.


Krasta nostiprinājums aprēķināts pamatojoties uz 2005. gada 8. un 9. janvāra vētras izejas datiem, jo krasts projekta zonā erodē viļņu iedarbības rezultātā, kas parādās vētras laikā, kad ūdens līmenis palielinās. Jūra pakāpeniski skalo krasta līniju, tuvojoties objektiem piekrastu zonā – Holokausta memoriālam Šķēdes kāpas un Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI).Izstrādātais projekts paredz krasta aizsardzības risinājumu vismaz 30 gadu ilgam periodam.


Akmeņu krāvums tiks sadalīts divos iecirkņos. Viens no iecirkņiem, ar augstuma atzīmi 4,6 m atrodas pie Holokausta memoriāla un Liepājas NAI. Otrs iecirknis, ar augstuma atzīmi 3,8 m, atrodas būnas pusē Iecirkņu augstumi atbilst krasta augstuma līmeņiem, kā arī sagaidāmiem viļņu augstumiem. Akmeņu krāvums strādās kā viļņu enerģijas slāpējošs elements. Krāvuma izmēri plānā ir no 10,80 m līdz 12,40 m platumā. Krāvuma zemākā punkta augstuma atzīmes būs aptuveni 1,50 m, savukārt krāvuma augstākā punkta augstuma atzīmes būs uz 3,80 m – 4,60 m. Būvdarbu veicējs garantē veiktā darba un materiālu kvalitāti trīs gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un novērš garantijas laikā radušos defektus.

Izstrādājot krasta nostiprinājuma izbūves būvprojektu, ņemti vērā SIA "HT Konsaltings" būvprojekta "Krasta aizsargbūves – būnas izbūve" risinājumi.


Saskaņā ar iepirkuma prasībām būvdarbu veicējam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 300 dienām pēc būvdarbu uzsākšanas akta parakstīšanas, nodrošinot to izpildi divos posmos – 2024. gadā veicot pirmā posmu no plānotā būvdarbu apjoma un 2025. gadā – nodrošinot pilnīgu būvdarbu pabeigšanu, veicot otrā posma būvdarbus. Būvdarbu veicējs garantē veiktā darba un materiālu kvalitāti trīs gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un novērš garantijas laikā radušos defektus.

Krasta nostiprinājuma izbūves pretendentu piedāvājumus plānots atvērt 6.decembrī.