Tā saukto bioloģisko aktīvu – koku un pārējo apstādījumu pilsētas teritorijā – uzskaite, ko līdz šim veica pašvaldības budžeta uzskaites daļa, ar domes 15.jūnija sēdes lēmumu tiks nodota Komunālās pārvaldes pārziņā, kas nozīmēs atbildīgo personu bioloģisko aktīvu pārņemšanai.

Lēmums pamatots ar to, ka Komunālās pārvaldes nolikums jau paredz, ka viens no iestādes uzdevumiem ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo mežu, parku un skvēru apsaimniekošanu, uzturēšanu un atjaunošanu. Atbilstoši tam pārvaldes struktūrā izveidota Teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas daļa ar dārznieka un mežsaimniecības inženiera amata vietām.


Savukārt pašvaldības administrācijas nolikumā nav paredzēts tāds uzdevums kā pilsētas bioloģisko aktīvu apsaimniekošana, līdz ar to amatu sarakstā nav speciālista, kas būtu kompetents veikt šo materiālo vērtību pārvaldīšanu.

Liepājas domes administrācijas bilancē esošo bioloģisko aktīvu vērtība ir 2 129 503,89 eiro, un par šādu summu turpmāk būs palielināta Komunālās pārvaldes bilance.