Piedāvājam iepazīties ar domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 24.oktobra sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.        

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par pīlādža nozāģēšanu Tiesu ielā 3.
2.Par bebru bojātiem kokiem Zvejnieku alejā 2/4 (stadiona "Olimpija" teritorijā).
3.Par koku vainagu sakopšanu Kaktu ielā 9.
4.Par kokiem Apšu ielā 6.
5.Atkārtoti par kļavu Klāva Ukstiņa ielā 26.
6.Atkārtoti par ozolu Kandavas ielā pie nama Nr.5.
7.Par vītolu nozāģēšanu pie mājas Dunikas ielā 25.
8.Par liepas un bērza apzāģēšanu pie mājas Nidas ielā 7.
9.Par nokaltušu zirgkastaņu pie mājas Rucavas ielā 8.
10.Par koku sakopšanu Celmu ielā 6
11.Par koku Krūmu ielas un Jāņa Asara ielas krustojumā.
12.Par koku nociršanu starp 14. novembra bulvāri un Cukura ielu
13.Par publiskās apspriešanas noteikšanu.

1.Par pīlādža nozāģēšanu Tiesu ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija 19.septembrī (prot. Nr. 23) skatīja nama apsaimniekotāja iesniegumu par vainagu sakopšanu kokiem pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vītolu ielā 7/11. Starp šiem kokiem ir arī pīlādzis, kura zari bojā mājas renovēto fasādi. Komisija konstatēja, ka iesniegumā minētie koki, kuriem nepieciešama vainagu pacelšana un zaru īsināšana, atrodas uz blakus esošā zemesgabala Tiesu ielā 3. Tika nosūtīta īpašniekam vēstule ar lūgumu sakopt kokiem vainagus, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi.

14.oktobrī komisija ir saņēmusi īpašnieka lūgumu atļaut likvidēt pīlādzi, kas aug zemesgabalā Tiesu ielā 3, jo, veicot koku novērtēšanu sadarbībā ar sertificētu kokkopi, konstatēts, ka kokam ir bojāta sakņu sistēma, un ar laiku tas var kļūt bīstams.
Atkārtoti apsekojot pīlādzi, kas atrodas Tiesu ielā 3, konstatēts, ka koku lietderīgi nozāģēt.

Atļaut likvidēt pīlādzi, kas aug zemesgabalā Tiesu ielā 3, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

2.Par bebru bojātiem kokiem Zvejnieku alejā 2/4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "OC Liepāja" iesniegumu, kurā tiek lūgts pieņemt lēmumu par bebru bojāto koku nociršanu stadiona "Olimpija" teritorijā Zvejnieku alejā 2/4.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilsētu teritorijā savvaļas dzīvnieku medības ir aizliegtas, turklāt bebri Eiropas Savienībā ir aizsargājami dzīvnieki.

Par savvaļas dzīvnieku ierobežošanu pilsētas teritorijā vislabāk griezties Liepājas pilsētas domes Liepājas pilsētas pašvaldības Medību koordinācijas komisijā, kuras pienākumos ietilpst savvaļas dzīvnieku nodarīto postījumu apjoma noteikšana, rekomendāciju sniegšana dzīvnieku postījumu samazināšanai, rīcības plāna izstrādāšana, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus pašvaldības teritorijā.

1.Atļaut SIA "OC Liepāja" organizēt bīstamo un bebru apgrauzto koku likvidēšanu stadiona "Olimpija" teritorijā, Zvejnieku alejā 2/4;
2.Informēt SIA "OC Liepāja", ka saistībā ar bebru uzturēšanos stadiona "Olimpija" teritorijā rakstiski jāinformē Liepājas pilsētas domes Liepājas pilsētas pašvaldības Medību koordinācijas komisija.

3.Par koku vainagu sakopšanu Kaktu ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt koku vainagus zemesgabalā Kaktu ielā 9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijā Kaktu ielā 9, aug divas augstas liepas, kurām nepieciešama zaru īsināšana un vainaga sakopšana. Darbu veikšanai jāpiesaista profesionāls kokkopis.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt vainagu sakopšanu divām liepām, kas aug pie dzīvojamās mājas Kaktu ielā 9, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.

4.Par kokiem Apšu ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas PII "Rūķītis" iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt nokaltušu bērzu PII teritorijā Apšu ielā 6, kā arī izvērtēt iespēju retināt bērzu aleju, kas ir blīvi saaugusi un noēno bērnu rotaļu laukumus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērnudārza teritorijā nepieciešams retināt gar Pupu ielu augošo bērzu aleju, jo vairāki bērzi ir ar vienpusēju vainagu, divstumbru un trīsstumbru bērzi ir noliekušies un kļuvuši nenoturīgi, viens bērzs ir iztrupējis. Ieteicams likvidēt arī vienu novecojušu apsi, kas ir slīpi augoša un potenciāli bīstama. Bērnudārza vadītājai tika norādīti konkrētie koki, kuri ir likvidējami.

Atļaut Liepājas PII "Rūķītis" organizēt 7 mazvērtīgu bērzu un 1 apses likvidēšanu Apšu ielā 6 un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

5.Atkārtoti par kļavu Klāva Ukstiņa ielā 26
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi telefonisku informāciju, ka kļava, kas aug pie nama K.Ukstiņa ielā 26, atrodas ielas daļā, un tās vainaga sakopšanas darbi jāorganizē pašvaldībai.

Komisija 14.jūnijā (protoklols Nr.13) atļāva iedzīvotājam organizēt vainaga sakopšanu kļavai, kas aug pie nama K.Ukstiņa ielā 26, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu.

Novērtējot situāciju dabā atkārtoti, konstatēts, ka kļava aug uz robežas ar pašvaldības zemesgabalu, daļēji vainags atrodas pašvaldības teritorijā un šī koka sakopšanas darbus var lūgt veikt Komunālā pārvalde.

Lūgt Komunālo pārvaldi sakopt vainagu kļavai, kas aug uz robežas starp pašvaldības īpašumu un  īpašumu K.Ukstiņa ielā 26 un nozāģēt uz kļavas stumbra saaugušās atvases.

6.Atkārtoti par ozolu Kandavas ielā pie nama Nr.5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu atkārtoti apsekot ozolu, kas aug pie īpašuma Kandavas ielā 5, jo arboristi secinājuši, ka šim kokam būs jānozāģē ļoti liela vainaga daļa, lai koks netraucētu būvniecībai. Parasti tik krasa vainaga samazināšana netiek veikta un pastāv risks, ka koks aizies bojā.

Atkārtoti apsekojot ozolu, kas aug Kandavas ielā pie īpašuma Nr.5, secināts, ka jāmēģina ozolu apzāģēt, un, ja koks neizdzīvos, būs jānozāģē.

Atļaut Komunālajai pārvaldei organizēt ozola, kas aug Kandavas ielā pie īpašuma Nr.5, apzāģēšanu.         

7.Par vītolu nozāģēšanu pie Dunikas ielas 25
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izskatīt iespēju nozāģēt vītolus, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dunikas ielā 25, ezera pusē. Koki aizēno pirmā stāva dzīvokļus, koku lapas apber stāvvietā stāvošās automašīnas. Iedzīvotāji lūdz tos izzāģēt.

Atgādinu, ka 2015.gada 28.septembrī (sēdes protokols Nr.22) Apstādījumu uzraudzības komisija skatīja jautājumu par vītolu nozāģēšanu pie mājas Dunikas ielā 25. Komisija konstatēja, ka vītoli aug pietiekošā attālumā no dzīvojamās mājas un nav pamatota iemesla to likvidācijai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka aiz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ezera pusē pašvaldībai piederošā zemesgabalā augošie vītoli nav traucējoši ne mājas iedzīvotājiem, ne iedzīvotāju automašīnām, jo pašvaldības zemesgabalā ir izbūvēts stāvlaukums. Šie vītoli nav kvalificējami kā bīstami, ir veselīgi un ainaviski, tie nenoēno pirmā stāva dzīvokļa logus, jo atrodas aiz automašīnu stāvvietām un neaug tuvu mājas logiem. Ezera piekrastē ne visas koku sugas ir spējīgas augt.

Vītoliem iespējams noīsināt zarus un sakopt vainagus, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi. Komunālā pārvalde šo vītolu vainagu sakopšanas darbus varētu iekļaut ne ātrāk, kā 2018. gada koku kopšanas darbu plānā, bet tie nav iekļaujami prioritāri kopjamo koku sarakstā.

Mājas iedzīvotāji var lemt par vainagu sakopšanu šiem vītoliem par mājas iedzīvotāju finanšu līdzekļiem, iesniedzot atsevišķu iesniegumu Apstādījumu uzraudzības komisijai un saņemot koku kopšanas atļauju.
1.Neatbalstīt lūgumu likvidēt vītolus, kas aug Dunikas ielā aiz nama Nr.25.
2.Rekomendēt izvērtēt iespēju un organizēt vītolu vainagu apzāģēšanu par iedzīvotāju finanšu līdzekļiem, darbu veikšanai pieaicinot arboristu un saņemot atļauju koku vainagu apzāģēšanai.

8.Par liepas un bērza apzāģēšanu pie Nidas ielas 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt liepu un bērzu, kas aug pie dzīvojamās mājas Nidas ielā 7, jo koku zari krīt uz mājas jumta un traucē gājējiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie dzīvojamās mājas ielas daļā aug liels bērzs un liepa, kuriem nepieciešama zaru īsināšana un vainagu sakopšana.

Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut liepas un bērza, kas aug pie mājas Nidas ielā 7, vainagu sakopšanu 2016./2017.gada ielas koku kopšanas darbu plānā.

9.Par nokaltušu zirgkastaņu Rucavas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu zirgkastaņu, kas atrodas pie dzīvojamās mājas Rucavas ielā 8, ielas daļā. Iesniedzēja vēlas tā vietā iestādīt jaunu koku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka apzāģētā zirgkastaņa ir nokaltusi un likvidējama. Jauna koka stādīšana iespējama tikai privātīpašuma teritorijā.

Atļaut organizēt nokaltušas zirgkastaņas likvidēšanu pie mājas Rucavas ielā 8 un informēt, ka jaunu koku stādīšana atļauta sava īpašuma robežās, bet ielu teritorijā jauni koki var tikt stādīti tikai saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu projektu.  

10.Par koku sakopšanu Celmu ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas 7.vidusskolas direktores iesniegumu, kurā tiek lūgts veikt apsekošanu un apzāģēt zarus Liepājas 7.vidusskolas sporta laukumā esošajiem kokiem, jo to zari liecas pāri skrejceļam un apdraud drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie skolas sporta laukuma skrejceļa aug vien liels vītols, kuram nepieciešama vainaga pacelšana un sakopšana. Rietumu pusē, pie sporta laukumiem augošajiem vītoliem (aptuveni 12 vītoli), arī nepieciešama vainagu sakopšana. Koku zari ir noliekušies un apgrūtina skolas sporta laukuma pilnvērtīgu izmantošanu.

Pašvaldībai piederošā zemesgabalā (Celmu ielas daļa) aug vītolu aleja. Arī šiem kokiem ieteicama vainagu kopšana, zaru īsināšana un vainaga pacelšana.

1.Atļaut Liepājas 7.vidusskolas direktorei organizēt vainaga pacelšanu un sakopšanu vītolam, kas aug skolas teritorijā pie skrejceļa un 12 vītoliem, kuri aug pie sporta laukumiem.
2.Lūgt Komunālo pārvaldi izskatīt iespēju 2017.gada rudenī sakopt vainagus vītoliem, kas aug pašvaldībai piederošā zemesgabalā (Celmu ielas daļa) starp Liepājas 7.vidusskolas teritoriju un īpašumiem Celmu ielu 4 un Koku ielu 10.

11.Par koku Krūmu ielas un Jāņa Asara ielas krustojumā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi telefonisku informāciju, ka J.Asara ielas un Krūmu ielas krustojumā augošā koka atvases rada bīstamību satiksmes drošībai.

Apsekojot krustojumu dabā, konstatēts, ka liepai uz stumbra ir saaugušas atvases, kas autovadītājiem aizsedz skatu uz Krūmu ielu, izbraucot no J.Asara ielas, līdz ar to krustojums nav pārredzams.

Lūgt Komunālo pārvaldi veikt atvašu likvidēšanu liepai, kas aug Krūmu ielas un Jāņa Asara ielas krustojumā.

12.Par koku nociršanu starp 14. novembra bulvāri un Cukura ielu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu atļaut izcirst kokus, kas aug projektētās ielas teritorijā, kas savieno 14.novembra bulvāri ar Cukuru ielu un nav mežu teritorija. Koku izciršana nepieciešama arī jauna ūdensvada izbūvei, kas paredzēta šajā trasējumā. Koku un krūmu izciršanu veiks pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti".

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka paralēli Brīvības ielai, starp 10 kV elektrolīnijām, ir paredzēta iela. Šajā teritorijā šobrīd saauguši vītoli, alkšņi, bērzi, dažādi krūmi un augļu koki. Lieli un vērtīgi koki nav konstatēti.

Atļaut P/A "Nodarbinātības projekti" veikt koku un krūmu izciršanu projektētās ielas sarkanajās līnijās (kadastra Nr. 1700 023 0106), kas atrodas paralēli Brīvības ielai un savieno 14.novembra bulvāri ar Cukura ielu, darbu izpildi un kvalitāti uzraudzīt Komunālajai pārvaldei.

13.Par publiskās apspriešanas noteikšanu
Informēju, ka saskaņā ar SIA "Evolution Road" izstrādāto projektu "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā" paredzēts Vētru ielā izbūvēt brauktuvi, ietvi un automašīnu stāvlaukumu, Klaipēdas ielas un Rietumkrasta ielas posmos sakārtot brauktuvi un izbūvēt ietvi, ierīkot jaunus apstādījumus un zālienu. Šī projekta ietvaros ir veikta 117 koku inventarizācija, nosakot koku sugu un dendroloģisko vērtību. Projekta realizācijai nepieciešams likvidēt: 22 Berlīnes papeli, 11 Kanādas papeles, 11 bērzus, 3 kļavas, 2 vītolu pudurus, 1 osi, 1 apsi, 1 priedi, 1 gobu, 1 pīlādzi, 1 blīgznu un 7 augļu kokus (5 meža bumbieres, Kaukāza plūmi un smiltsērkšķus).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, kā arī sabiedrībai nozīmīgos gadījumos.

1.Noteikt publisko apspriešanu no 25.oktobra līdz 3.novembrim par 62 koku ciršanu, kas paredzēta SIA "Evolution Road" izstrādātā projekta "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā" ietvaros.
2.Pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām, apkopot informāciju un apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus.
3.Lai pieņemtu gala lēmumu, skatīt jautājumu atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanas.