Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) atbalstījusi kopumā 11 koku (vienas kļavas, piecu zirgkastaņu, vienas gobas, viena bērza, divu ošu un viena pīlādža), kas aug Vidusceļa ielā, posmā no Pļavu ielas līdz Ganību ielai, nociršanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

AUK atbalstījusi gan to trīs koku nociršanu, par kuriem notikusi publiskā apspriešana (no 20. līdz 29.jūlijam), gan arī astoņu koku nociršanu, par kuriem sabiedrības iesaiste nebija nepieciešama.

Publiskā apspriešana notika sakarā ar Vidusceļa ielas pārbūves ieceri, kas paredz izbūvēt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ietvi un brauktuvi.

Būvniecības ieceres izstrādātājs SIA "Evolution Road" bija vērsies AUK ar iesniegumu, kurā informē, ka pēc Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" pasūtījuma top būvprojekts un tā risinājumu ietvaros nepieciešams nocirst  kopumā 13 kokus. Pēc projekta izstrādātāja ieceres šo koku ciršana ir nepieciešama, lai varētu izbūvēt normatīvo aktu prasībām atbilstošu brauktuvi ar platumu 6 m un ietvi ar platumu 1,50 m.

Apskatot situāciju dabā un izvērtējot minētā iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK secināja, ka divu koku ciršana nav nepieciešama, jo tie netraucēs plānoto būvniecību un nav minēts cits sabiedrībai un videi vērtīgu koku likvidēšanas pamatojums.

Taču komisija lēma, ka par trīs koku – zirgkastaņa, bērzs un osis – nociršanu ir jāuzklausa sabiedrības viedoklis. Šie trīs koki, atšķirībā no citiem posmā no Pļavu līdz Ganību ielai augošajiem kokiem, ir veseli, bez redzamiem bojājumiem.

AUK vēl secināja, ka, ņemot vērā astoņu citu SIA "Evolution Road" iesniegumā minēto koku slikto stāvokli (tie ir vai nu bojāti, vai potenciāli bīstami, vai zaudējuši dzīvotspēju), publiskā apspriešana par šo koku nociršanu nav nepieciešama.

Publiskajā apspriešanā viedokli kopumā izteikuši 11 respondenti, no kuriem 10 atbalsta, 1 neatbalsta plānoto koku nociršanu. Viens respondents ir izrādījis interesi par koka ciršanas publisko apspriešanu, taču nav izteicis savu viedokli publiski.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, AUK atzīst, ka apspriestā zirgkastaņa, bērzs un osis nav īpaši izcili sugu indivīdi, šo koku sugas ir plaši izplatītas un tāpēc konceptuāli atbalstījusi arī šo koku nociršanu.

Turklāt par oša, kas aug Vidusceļa ielā, nociršanu ir saņemts arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, ka tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Koku ciršanu Vidusceļu ielā atļauts uzsākt un veikt, ja būvatļaujā būs izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.