Pilsētas domes deputāti aizvadītajā domes sēdē ceturtdien, 18.maijā, pieņēma lēmumu par aizdevuma ņemšanu Valsts kasē Zāles laukuma rekonstrukcijas pabeigšanai, kā arī nolēma galvot SIA "Liepājas tramvajs" aizdevumu tramvaja līnijas posma un tam pieguļošās teritorijas pārbūvei.


Pašvaldība galvos SIA "Liepājas tramvajs" aizņēmumu 1 504 049 eiro apmērā Valsts kasē Kohēzijas fonda projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2. kārta" īstenošanai. Projektu īsteno SIA "Liepājas tramvajs" un, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, nodrošina projekta priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmajām izmaksām.


Projekta ietvaros jau ir iegādāti pieci tramvaju vagoni un notiek būvdarbi, lai pārbūvētu tramvaja līniju un tai piegulošo teritoriju 0,4 km garumā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Peldu ielai.

Aizņēmums tiks izņemts šajā gadā, savukārt atmaksāt to plānots, sākot ar 2026. gadu. Pēc projekta pabeigšanas Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) atmaksās SIA "Liepājas tramvajs" projekta priekšfinansējumu, kurš tiks novirzīts aizdevuma pamatsummu dzēšanai. Prognozējas, ka kredīta atlikums varētu būt ap 500 000 eiro, pamatsummas maksājumi gadā – 71 429 eiro.


Pašvaldības galvojuma saistību izpilde tiek nodrošināta ar pašvaldības budžetu.

Deputāti uzdeva SIA "Liepājas tramvajs" kopā ar pašvaldības Finanšu pārvaldi sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, savukārt domes izpilddirektoram uzdots kontrolēt lēmuma izpildi.


No Valsts kases tiks ņemts aizdevums arī ERAF projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta" (K. Zāles laukums) īstenošanai.


Projekta ietvaros notiek K. Zāles laukuma pārbūve, krastmalas labiekārtošana, kā arī divu krustojumu – Uliha ielas un Kūrmājas prospekta, un Graudu ielas un Jūras ielas – pārbūve.


Aizņēmums tiks izņemts šajā gadā, un to atmaksāt plānots, sākot ar 2026. gadu. 2023. gadā būs jāveic procentu maksājumi – 59 088 eiro.


Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā ir 3 152 215 eiro, tajā skaitā procentu maksājumi 1 063 577 eiro, ja procentu likme saglabājas 5,658% apmērā.  

Projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā 15% finanšu rezervi, ir 7 106 504,97 eiro. Plānots saņemt avansu no ERAF 4 472 412,35 eiro, saņemts arī valsts finansējums 44 728,15 eiro un paredzēts pašvaldības līdzfinansējums projektā neiekļautajām izmaksām 500 726,77 eiro.


Nepieciešams aizņēmums līdz 2 088 638 eiro.


Aizņēmuma atdošana plānota no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2026.gadu. Saistību izpilde tiks garantēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Deputāti uzdeva domes Attīstības pārvaldei kopā ar domes Finanšu pārvaldi sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. Pašvaldības izpilddirektoram uzdots kontrolēt lēmuma izpildi.