Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi, aicina iedzīvotājus līdz 30.novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības viedokli par Kurzemes piekrastes vērtībām  un jautājumiem, kas jārisina piekrastes tematiskajā plānojumā, portālu informēja projekta vadītāja Ligita Kokaine.


Aptauja veidota ArcGIS sistēmā, un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē piekrastes vērtības. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas vidēji desmit minūtes.


Aptauja pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā un ArcGIS sistēmā.


Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrādē.


Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste ir vērtīga un resursu ietilpīga telpa, kas ir nozīmīga Kurzemes reģiona priekšrocība daudzveidīgai un integrētai attīstībai. Vienlaikus šajās teritorijās veidojas dažādu interešu konflikti un problēmas, kas pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, tādēļ ir nepieciešama sadarbība un kompleksi risinājumi.


Kurzemes reģiona piekrastes tematiskā plānojuma izstrāde notiek projektā "Baltic Sea2Land" ar mērķi veikt izpēti par Kurzemes reģiona piekrastes teritorijas attīstību, resursiem, kapacitāti un potenciālu, un iegūt informāciju tālākam plānošanas procesam.


Lai to īstenotu, Kurzemes plānošanas reģions plāno iesaistīt dažādas ieinteresētās puses un nodrošināt integrētu, daudzlīmeņu jūras piekrastes ūdeņu un piekrastes sauszemes daļas plānošanu reģionālā līmenī, ņemot vērā pieejamos resursus un līdzsvarojot dažādās intereses,kā arī analizēt līdzšinējo piekrastes pārvaldību un sagatavot priekšlikumus tās uzlabošanai.

Plānojuma teritorija – piekrastes pašvaldību teritoriālās vienības, kas robežojas ar jūru (piekrastes pagasti un pilsētas), ietverot arī jūras piekrastes ūdeņus divu kilometru attālumā no krasta līnijas.


Iedzīvotāju aptaujas rezultātā plānots noskaidrot iedzīvotāju viedokli par piekrastes vērtībām un apzināt jautājumus, kas risināmi piekrastes tematiskajā plānojumā, kā arī iegūt risināmo jautājumu interaktīvu attēlojumu kartē tālākai izmantošanai plānojuma izstrādē.


Par projektu
Kurzemes plānošanas reģions no 2023. gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim īsteno projektu "Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu" (Baltic Sea2Land). Projekta mērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību, t.sk. telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām.


Projektu finansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma 2021.-2027. gadam.


Vairāk par projektu ŠEIT.


Par Kurzemes plānošanas reģionu
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido astoņas pašvaldības: divas valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un seši novadi (Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils).


Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt ŠEIT