No 6. līdz 19. septembrim ikviens aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, lai noskaidrot sabiedrības viedokli par koku ciršanu Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai 11A.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar pašvaldības pasūtīto būvprojektu, kas paredz Roņu ielas pārbūvi un infrastruktūras (gājēju celiņu, velosipēdistu ceļu, apgaismojuma u.c.) sakārtošanu sabiedrībai ērti un droši lietojamā veidā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Projekta izstrādātāja SIA "Firma L4” ir vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu saskaņot koku nociršanu, lai varētu turpināt būvprojekta izstrādi. Iesniegumam pievienots nocērtamo koku saraksts.

AUK dabā ir apskatījusi sarakstā ietvertos kokus, vērtējusi to iespējamās ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, atbilstību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, vietu dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās ietekmes samazināšanā, kā arī koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem.

AUK konstatējusi, ka ciršana ir paredzēta publiski pieejamā pašvaldības īpašumā un sabiedrībai nozīmīgā objektā, tāpēc šajā gadījumā nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli.

Publiskā apspriešana notiks par 46 koku – 1 liepas, 2 gobu, 1 zirgkastaņas, 12 bērzu, 1 kļavas, 24 vītolu, 1 papeles un 4 egļu iespējamo nociršanu.

AUK ir konstatējusi, ka iesniegtajā sarakstā ir iekļauti arī koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem un tāpēc to nociršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja (saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.1.un 5.2.apakšpunktu).

Projekta teritorijā paredzēts saglabāt 33 esošus kokus, veikt sešu esošo sudrabegļu jeb aso egļu vainagu sakopšanu, pieaicinot profesionālu kokkopi, un iestādīt 42 jaunus kokus – dižstādus.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas AUK pieņems galīgo lēmumu, kas būs saistošs, izvēloties projekta risinājumus.
Publiskās apspriešanas anketu iespējams saņemt Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6 vai aizpildīt elektroniski.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē. Savukārt dabā, Roņu ielā, publiskās apspriešanas laikā būs izvietots informācijas stends, turklāt nociršanai paredzētie koki, par kuriem notiek publiskā apspriešana, būs marķēti – to stumbriem apsietas košas krāsas lentas.
Publiskās apspriešanas materiāli "Koku ciršanas publiskā apspriešana Roņu ielā un Zvejnieku alejā 11A"(.pdf)