No 25. jūlija līdz 3. augustam iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par 42 koku ciršanu pie stadiona "Olimpija", Zvejnieku alejā 2. Saskaņā ar pašvaldības noslēgto zemes nomas līgumu zemesgabalā paredzēts izveidot autostāvvietas, tādējādi pilsētā uzlabojot tūrisma infrastruktūru.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 20. jūnijā saņemts zemes nomnieka, uzņēmuma "Liepojos kopos" iesniegums, kurā saskaņā ar zemes nomas līgumu lūgts izsniegt atļauju koku ciršanai autostāvvietas ierīkošanai pie stadiona "Olimpija", Zvejnieku alejā 2. Iesniegumam pievienota teritorijas koku inventarizācija un nocērtamo koku plāns.

Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatot situāciju dabā, novērtēja, ka kopumā ieceres īstenošanai nepieciešama 56 koku ciršana. Lai saglabātu minētos kokus, autostāvvietas konfigurāciju nav iespējams mainīt apkārtējo apstākļu dēļ – vienā zemesgabala pusē atrodas iela (Zvejnieku aleja), bet otrā – zemes valnis.

Secināts, ka zemesgabalā augošās papeles ir ar ievērojami kalstošiem vainagiem un mazvērtīgas. Bērzi, lai gan labā stāvoklī, ir ļoti jutīgi pret gruntsūdens līmeņa izmaiņām un pēc būvdarbiem nokalstu, tādēļ to saglabāšana nav iespējama.


Liepājas domes foto.


Ņemot vērā sešu papeļu, viena āra bērza un trīs trauslo vītolu slikto stāvokli, publiskā apspriešana par šo koku nozāģēšanu nav nepieciešama, bet par divu parasto ozolu zāģēšanu, kuru celma diametrs ir mazāks par 20 cm, nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Savukārt četru vērtīgu koku – viena parastā ozola, divu papeļu un viena trauslā vītola – nociršanu komisija neatbalsta, jo koki ir labā stāvoklī un atrodas zemesgabala malā un netraucē autostāvvietas izbūvei.

Līdz ar to par kopumā 42 koku – deviņu papeļu, divu parasto ozolu, divdesmit astoņu āra bērzu, divu trauslo vītolu un vienas liepas – nozāģēšanu rīkojama publiskā apspriešana, aicinot iedzīvotājus izteikt savu viedokli.

Saistībā ar to, ka zemesgabals atrodas Liepājas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, papildus nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums. Savukārt par atsevišķu koku ciršanu nepieciešams saņemt arī Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

Komisija iesniedzējam norāda, ka saskaņā ar Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 149.3. apakšpunktu, būvējot un ierīkojot publisku transportlīdzekļu novietni, vismaz 5% no transportlīdzekļu novietnes (stāvlaukuma) platības jāierīko apstādījumi, tos izvietojot joslās starp stāvvietu rindām. Vienlaikus projektā paredzēts formēt un sakopt saglabājamo koku vainagus.

Koku fotofiksāciju un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšetē (skatīt PDF failu).

Lai arī komisija konceptuāli atbalsta koku, par kuriem rīkojama publiskā apspriešana, nozāģēšanu būvprojekta īstenošanai, ņemot vērā objekta sabiedrisko nozīmīgumu, liela nozīme piešķirama iedzīvotāju viedoklim. Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, iedzīvotāji aicināti piedalīties un izteikt savu viedokli.


Liepājas domes foto.


Publiskās apspriešanas anketu līdz 3. augustam var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. Elektroniskās anketas priekšskatījums pieejams ŠEIT.

Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu) un sadaļā "Projektu konkursi" izvēlēties nosaukumu "Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Zvejnieku alejā 2".

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Informācijai: 2023. gada 23. februāra Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja Zvejnieku alejas 2 zemes nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot uzņēmumam "Liepojos kopos" zemes nomas tiesību autostāvvietu ierīkošanai uz 15 gadiem ar nomas maksu 3 150 eiro gadā, plus PVN. iecere paredz nožogotas autostāvvietas izbūvi, kurā paredzēta vieta 96 automašīnām un 9 autobusiem.