SIA "Liepājas ūdens" par vienu no savas darbības galvenajām prioritātēm ir noteikusi kvalitatīvu sabiedrisko ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Liepājas pilsētā. Pateicoties uzņēmuma realizētajam Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētam projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārta", centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamība Liepājā ir ievērojami uzlabojusies, un šobrīd 99,96% Liepājas pilsētas iedzīvotāju ir iespēja to izmantot.

Taču Liepājas pilsētā vēl ir nedaudz vairāk kā 100 mājsaimniecību, kuras nenovada notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kas to, savukārt, nogādātu uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Šķēdē.

SIA "Liepājas ūdens" atkārtoti vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka

pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim,


ja attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma. Ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas pieejamības augsto procentu, faktiski visiem Liepājas pilsētas iedzīvotājiem ir jāizbūvē pievads un jāizmanto centralizētās kanalizācijas pakalpojums.


Decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem jāņem vērā, ka šai sistēmai jābūt hermētiskai – bez notekūdeņu noplūdes dabā. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro. Sākot ar 2024. gadu, tiks veikta pastiprināta decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas kontrole, un attiecīgi soda sankciju piemērošana, ja tas būs nepieciešams.

Iedzīvotāji, kuri no saviem īpašumiem ir izbūvējuši pievadu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai un noslēguši sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu ar SIA "Liepājas ūdens", novērtē ieguvumus, ko ikdienā sniedz kvalitatīvs un nepārtraukti pieejams dzeramais ūdens no krāna, kā arī iespēja videi draudzīgi un droši novadīt sadzīves kanalizāciju. Tas uzlabo ikdienas komforta līmeni mājoklī, mazina riskus veselībai, ko varētu radīt nekvalitatīvs dzeramais ūdens no akas un vides piesārņojums no krājtvertnē uzkrātās neattīrītās kanalizācijas noplūdēm.

SIA "Liepājas ūdens" tehniskās daļas speciālisti (telefons 63422318) sniedz bezmaksas konsultācijas par pievada izbūves iespējām un tehniskiem risinājumiem, kā arī par būvdarbos izmantojamiem materiāliem un darbu izpildi, izmaksām un maksājuma iespējām, tai skaitā pievada izbūves darbu izmaksas segt pa daļām divu gadu laikā, ja būvdarbus pasūtīsiet veikt mūsu uzņēmumam.


SIA "Liepājas ūdens" ir realizējusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta", Nr.5.3.1.0./16/I/010. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 853 473,36 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 326 716,23 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 526 757,1 EUR apmērā.