No 18. līdz 27.maijam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 41 koka ciršanu Meldru ielā sakarā ar plānoto ielas pārbūves ieceri, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Apstādījumu uzraudzības komisijā 26. aprīlī ir saņemts SIA "EAE” iesniegums, kurā tiek lūgta atļauja veikt koku ciršanu Meldru ielā, posmā no Dūņu ielas līdz īpašumam Meldru ielā 12. SIA "EAE” pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektu, kas paredz Meldru ielas pārbūvi, plānojot teritorijas attīstību nākotnē.

Koku ciršana nepieciešama, lai būtu iespējams izbūvēt jaunu infrastruktūru, izbūvējot septiņu metru platu asfaltētu brauktuvi, apgaismojumu un inženierkomunikācijas 850 metru garumā. Abpus Meldru ielai paredzēta bruģēta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve. Dūņu ielas krustojumā un perspektīvā plānotās ielas krustojumā paredzēta rotācijas apļu izbūve. Izbūvējot ceļu, atsevišķiem kokiem tiktu bojāta koka sakņu sistēma, kas rada risku koku nokalšanai.

Skatīt: Koku ciršanas Meldru ielā ieceres planšete (.pdf).

Kopumā projekta iecere paredz 71 koka ciršanu. Apstādījumu uzraudzības komisijas pārstāvjiem 28. aprīlī apskatot situāciju dabā, izvērtējot arboristu atzinumu un iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, nolēma:
• par 41 koka (divpadsmit holandes liepu, vienpadsmit balto vītolu, astoņu āra bērzu, piecu purva bērzu, vienas parastās apses, pīlādža, pūpolvītola, purva bērza un parastās kļavas) ciršanu organizēt publisko apspriešanu, uzklausot sabiedrības viedokli, tostarp viena koka ciršanai (pūpolvītola) prasot Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu;
• neatbalstīt viena baltā vītola nozāģēšanu, rekomendējot to saglabāt vai pārstādīt projekta ietvaros;
• konceptuāli atbalstīt 17 koku ciršanu, kuru augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi;
• divu koku (Holandes liepas un baltā vītola) ciršanu konceptuāli atbalstīt saistībā ar to slikto stāvokli, pirms tam prasot Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu;
• par 10 koku ciršanu, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldības atļauja nav nepieciešama.


Vienlaikus projektā pēc iespējas tiks paredzēta jaunu liepu un kļavu stādīšana visā posma garumā, kas tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.

Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, aicinām izteikt iedzīvotāju vērtējumu.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 27. maijam var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

Elektroniskās anketas priekšskatījums pieejams šeit. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki Meldru ielā, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija. Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu Meldru ielā sakarā ar plānoto ielas pārbūves ieceri.