Ikdienas uzturēšana un ielu infrastruktūras attīstīšana pieejamā finansējuma ietvaros – tā var raksturot tuvojošās šā gada būvdarbu sezonas uzdevumus, ko plānojusi paveikt Komunālā pārvalde. 

Ielu bedrīšu plānveida remonts, grants seguma planēšana, dabīgā akmens bruģa ielu posmu atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma, luksoforu uzraudzība un vēl daudzi citi darbi, kā ierasts, būs pārvaldes ikdienas darbu sarakstā.

Taču papildus šiem darbiem ir plānota vairāku ielu brauktuvju seguma un iekšvartālu posmu sakārtošana, gājēju ietvju atjaunošana, gājēju pāreju ierīkošana un pārbūve, jaunu lietus kanalizācijas posmu izbūve, kā arī citu satiksmes infrastruktūras objektu uzlabošana vai papildināšana.

Šobrīd vēl tiek vērtēti iespējamie posmi grants segumu ielu pārbūvei – grants ielās turpināsies asfalta seguma izbūve.

Kopumā ielu infrastruktūras attīstībai šogad plānots izlietot aptuveni 3 200 000 eiro, kas sastāv gan no pagājušajā gadā neapgūtā finansējuma, gan Autoceļu fonda un Ostas nodevas dotācijām, gan pilsētas budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

Pašvaldībai piederošo iekškvartālu brauktuvju atjaunošanai plānoti aptuveni 550 000 eiro, grants ielu asfaltēšanai – 250 000 eiro, atsevišķu ietvju posmu izbūvei – 75 000 eiro,  jaunu lietus kanalizācijas posmu izbūvei – 150 000 eiro.

Pārējo finansējumu – vairāk nekā 2 000 000 eiro – plānots novirzīt vairāku ielu asfaltbetona seguma atjaunošanai un dažādām satiksmes drošības uzlabošanas aktivitātēm, piemēram, gājēju pāreju izbūvei.

Plānotie asfalta seguma atjaunošanas un pārbūves darbi

Vismaz 14 objektos notiks brauktuvju posmu asfalta seguma atjaunošana.


Pagājušā gadā tam jau ir izstrādāta nepieciešamā būvniecības dokumentācija, ir jau veikti būvdarbu iepirkumi un noslēgti līgumi ar darbu veicējiem.

Darbi šajos objektos sāksies aprīlī un maijā.

Asfalta segums tiks atjaunots šādos objektos:

Rīgas ielā (no Tramvaja tilta līdz Raiņa ielai);
Imantas ielā (no Britu flotes līdz Turaidas ielai);
Pulkveža Brieža ielā (no Turaidas līdz Virsaiša ielai);
Invalīdu ielā (no Turaidas līdz Karostas cietumam)
Friča Brīvzemnieka ielā (no zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 35 līdz Graudu ielai);
Krusta ielas brauktuve (no Celtnieku līdz Graudu ielai);
Vaiņodes ielas brauktuve (no Ventas līdz Ganību ielai);
Liedaga ielas brauktuve (no Klaipēdas ielai līdz autostāvvietai pie parka veloceļa);
10. Klaipēdas ielas brauktuve (starp zemesgabaliem Klaipēdas ielā 83 un Klaipēdas ielā 83A – vecais Bernātu ceļš);
Pērkones ielas brauktuve (no Uliha ielas līdz Siguldas ielai);
Ganību ielas brauktuve (no Vecās ostmalas līdz Ādu ielai);
Toma ielas brauktuve (no Vītolu ielas līdz Republikas ielai);
Pērkones ielas stāvlaukums.

Vēl seguma atjaunošana ir plānota Raiņa ielā un Uliha ielā, bet ielu posmu pārbūve, kas ietver arī inženierkomunikāciju nomaiņu, tiek plānota L. Paegles, Rožu, Baseina un Laivu ielā.

Šīm iecerēm, izņemot Laivu ielu, kurai jau ir būvprojekts, nepieciešamā projektu dokumentācija vēl jāizstrādā. Šo papildu objektu saraksts vēl tiks precizēts.

Atjaunos iekškvartālu piebraucamos ceļus
Lai uzlabotu piekļūšanu daudzdzīvokļu māju pagalmiem, piekto gadu turpināsies pilsētai piederošo iekškvartālu ielu sakārtošana.

Šobrīd ir skaidrība par pagājušā gadā neuzsākto posmu asfaltēšanu – jau noslēgts līgums par darbu veikšanu. Kā jau iepriekš minēts, kopējais finansējums būs aptuveni 550 000 eiro.

Segumu šobrīd plānots atjaunot 15 iekškvartālu ielu posmos aptuveni 2, 50 km kopgarumā.

Darbi iecerēti:

Siguldas iela posmā no Pērkones ielas līdz iekškvartālam
J.Janševska ielā (no Alejas līdz Kr. Valdemāra ielai)
M.Ķempes ielā (iekškvartāla posms bijušā veikala Mego pusē)
Vaiņodes ielā (no Daugavas līdz M. ķempes ielai)
Iekškvartāla posmā pie Ed.Tisē ielas 69 un 71
Iekškvartāla posmā pie Dzintaru 88
Dunikas ielā (no Ganību līdz Rojas ielai)
Tiesu ielā (no Vītolu līdz Republikas ielai)
Mazā ielā (no Cenkones iela līdz Mazai ielai 3)
Žagatu ielā (no Krūmu līdz Mežai ielai)
Šķēdes ielā (no Šķēdes līdz Piltenes ielai, gar veikalu Beta)
Piltenes ielā (posms gar O. Kalpaka 86 un Piltenes 2A)
Viršu ielā (posms līdz Pāvilostas ielai)
Pāvilostas ielas iekškvartālā
Atmodas bulvārī (posms gar dauddzīvokļu mājām Atmoda bulvārī 12 un 12B)

Iekškvartālos nav paredzēta kompleksa ielas atjaunošana. Šeit nav paredzēta inženierkomunikāciju izbūve, bet tikai virskārtas seguma atjaunošana.

Remontējamo iekškvartāla ielu sarakstu Komunālā pārvalde sagatavoja pēc atkārtotas kritisko vietu apsekošanas dabā. Priekšroka dota tām iekškvartālu ielām, kurās ir daudzdzīvokļu mājas.

Atsevišķu posmu izvērtēšana līdz būvdarbu sezonas sākumam vēl turpināsies, tāpēc plānoto darbu sarakstu Komunālā pārvalde papildinās un precizēs.

Pilsētā iekškvartālu ielu atjaunošana sistemātiski sākās 2016. gadā. Tad tika atjaunots segums 3, 3 km kopgarumā 15 ielu posmos; 2017. gadā tika noasfaltēts segums 6 km kopgarumā 13 iekškvartālu ielu posmos; 2018. gadā – 11 ielu posmi 2, 25 km garumā. 2019. gadā atjaunoti 8 iekškvartālu posmi 2, 5 km garumā.

Grants ielu seguma atjaunošana
Šogad plānota arī grants seguma pārbūve vismaz piecu grants ielu posmos, taču šis saraksts vēl tiek precizēts un papildu objekti būs zināmi aprīlī vai maijā, kad būs veikti grozījumi pilsētas budžetā, kā arī zināms neizlietoto finanšu līdzekļu apjoms pēc ziemas sezonas beigām.

Pagājušajā gadā tika noasfaltēti grantētās Arnolda ielas divi posmi (no Dzintaru līdz Uliha ielai un no Uliha līdz Alejas ielai) un Elizabetes ielas posms (no Ziemeļu līdz Kviešu ielai). Arnolda ielā izbūvētas arī ietves.

Pabeigta arī Dārza ielas posma asfaltēšana (no Zirņu līdz Ālandes ielai). Pagājušajā gadā šajā grants seguma posmā tika izbūvēta arī lietus ūdens savākšanas kanalizācija un ietve.

Komunālās pārvaldes speciālisti uzskata, ka šādus kompleksa rakstura darbus būtu nepieciešams veikt arī citās grants seguma ielās, taču tas ir ļoti liels apjoms, kam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.

Kamēr visu grants ielu posmu pārbūve nav notikusi, tikmēr, kā jau sākumā minēts, tāpat kā iepriekšējos gados, notiks šo ielu planēšana un profilēšana jeb greiderēšana, kā arī  pretputekļu apstrāde - divas reizes gadā, maijā un augustā.

Uzlabos gājēju ērtības un drošību
Gājēju ietves atjaunošana notiks Ventspils ielā (no Namdaru līdz Skuju ielai un no Skuju līdz Užavas ielai).

Savukārt Pērkones ielas galā no Siguldas ielas izbūvēs izeju uz pludmali ar cietu segumu. Tā ir ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu operatīvā un apkalpojošā transporta iebraukšanu pludmalē.

Bez tam satiksmes infrastruktūras objektu uzlabošanas ietvaros ir plānots ierīkot trīs gājēju pārejas O. Kalpaka ielā un pa vienai gājēju pārejai Flotes ielā un Alejas ielā.


Sakārtos lietus ūdens noteču sistēmas
Tāpat kā iepriekšējos gadus turpināsies lietus ūdens noteces tīklu posmu pārbūve.

Projekta dokumentācija ir izstrādāta un nepieciešamie līdzekļi būvdarbiem šogad piešķirti šādiem objektiem:
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Jūrmalas parkā;
Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Radio ielā 19;
Lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Krusta ielā;
Lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un izlaides izbūve Pērkones kanālā Dunikas ielā 2/24;
Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve O.Kalpaka ielā līdz Ostas ielai.

Sāks vairākus jaunus ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus
Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies darbi vienā ielu infrastruktūras objektā ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu – vasarā ir jāpabeidz Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam.

Šogad ir plānots uzsākt Roņu ielas posma pārbūvi un K. Zāles laukuma pārbūvi – šis projekts ietver arī Tirdzniecības kanāla krasta nostiprināšanu un vairāku ielu krustojumu pārbūvi no Jaunā tilta līdz Graudu ielai.

Sāksies arī Ezermalas posma un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanāla pārbūve, kā arī Cukura ielas posma pārbūve no Grīzupes līdz Nākotnes ielai.