Ar Liepājas domes 16.novembra lēmumu sabiedriskā labuma organizācijai, nodibinājumam "Latvijas olimpiskā burāšanas skola" bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem tiek nodots pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – zemesgabals pludmalē pie Karostas mola 30 m2 platībā, lai novietotu pārvietojamo konteineru ūdens sporta inventāra glabāšanai, kā tas bija arī iepriekšējos piecus gadus.


Zemesgabala bilances vērtība uz šā  gada 1. janvāri bija 12,90 eiro.


Zemesgabals nodots lietošanā atbilstoši sakārtotas vides prasībām, proti, lietotājs nodrošina iznomātās vietas un tās apkārtnes uzkopšanu. Ja zemesgabals sabiedriskā labuma organizācijai vairs nav nepieciešams vai netiek izmantots sabiedriskā labuma darbībām, kā arī, ja organizācija zaudē sabiedriskā labuma statusu, tai par laiku līdz īpašuma atbrīvošanai jāmaksā nomas maksa, ko noteicis sertificēts vērtētājs. Tāpat Latvijas olimpiskajai burāšanas skolai ir jāmaksā noteiktās nodevas un nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.