2023. gada 24. augusta Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. septembrī. Vecāku līdzfinansējuma maksas tiek mainītas Liepājas Sporta spēļu skolā un Liepājas Kompleksajā sporta skolā, bet Liepājas Tenisa sporta un Futbola skolās tās paliek iepriekšējā apmērā. Vecāku līdzfinansējuma maksai pieejamas arī dažādas atlaides.

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu jaunas līdzfinansējuma maksas, ņemot vērā vispārējo pakalpojumu sadārdzinājumu, pedagogu un tehniskā personāla atalgojuma pieaugumu un pašvaldības nodrošināto pakalpojumu kvalitāti – sporta infrastruktūras attīstību, medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu, braucienu skaita pieaugumu, kā arī lai izlīdzinātu līdzfinansējuma maksas Liepājas valstspilsētas pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.

Aprēķināts, ka vecāku līdzfinansējuma maksas daļa veido 18 līdz 38 procentus no kopējās sporta nodarbību maksas, bet pārējo sedz valsts un pašvaldība. Papildus finansējums Liepājas sporta skolām ļauj piesaistīt kvalificētus trenerus, kā arī treniņu procesu organizēt pilnvērtīgu, interesantu un efektīvu. Turklāt izglītojamie saņem dažādus saistītus labumus, tai skaitā bezmaksas sporta inventāru, sporta apģērbu, treniņus mūsdienīgā sporta infrastruktūrā, Sporta veselības centra pakalpojumus, testēšanu un rehabilitāciju, ikdienā pieejamus sporta veselības speciālistu un sporta ārstu konsultācijas, obligātās veselības pārbaudes visiem audzēkņiem, sākot no 10 gadu vecuma, iespēju piedalīties sporta nometnēs, sacensību braucienos ar skolas apmaksātu ēdināšanu, izmitināšanu, transportu, un citus ieguvumus.


Sporta nodarbību programmas un to maksas salīdzinājums apskatāms tabulā.


Vecāku līdzfinansējuma maksai sporta skolu audzēkņiem pieejama atvieglojumi 50% apmērā:

• izglītojamajam no ģimenes, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni;
• izglītojamajam, kurš ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš izceļo no Ukrainas vai kurš nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā;
• izglītojamajiem no treniņu grupām, kurām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek īstenotas neatbilstošās telpās.

No vecāku līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek vai var tikt atbrīvoti:

• izglītojamie ar invaliditāti;
• izglītojamie no audžuģimenes vai aizbildnībā esoši bērni;
• izglītojamie no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
• izglītojamie, kuru likumiskajam pārstāvim piešķirts patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss;
• Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā saraksta izlašu dalībnieki un kandidāti, sākot no 14 gadu vecuma;
• izglītojamie, kuri vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas vai citas sporta izglītības iestādes izglītojamie, kuri sacensībās pārstāv Liepājas valstspilsētu;
• izglītojamie, kuri noslēguši darba līgumu pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros uz minētā darba līguma darbības laiku;
• izglītojamie uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja izglītojamā ģimenē ir radušās īslaicīgas finansiālas vai cita rakstura problēmas un ja sporta skolā ir iesniegts iesniegums, kam pievienots attiecīgo faktu pamatojošs dokuments.