2011.gadā ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu tika nosiltināta virkne pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu. Garantijas laiks beidzies, bet brāķis palicis.

Šādas ēkas pavisam bija 26, tajā skaitā Valtera bibliotēka Zaļajā birzī, bērnudārzs "Dzintariņš", veco ļaužu ēka Ganību ielā, Ezerkrasta sākumskola un citas.

Iepriekš (jūnijā), atbildot uz portāla jautājumiem, pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens sacīja: "Ņemot vērā, ka liela daļa pašvaldības ēku renovāciju ar KPFI atbalstu piedzīvoja 2010.gada beigās un 2011.gada sākumā, šobrīd tuvojas noslēgumam piecu gadu garantijas termiņš. Ierastā prakse ir tāda, ka pirms garantijas termiņa beigām ēku valdītājs (Kultūras pārvalde, Izglītības pārvalde, Sociālais dienests, Sporta pārvalde u.c.) veic objekta apsekošanu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot būvuzraugu un projekta vadītāju, apzina laika gaitā radušos bojājumus un informē par tiem būvnieku, lai novērstu. Tas plānots arī attiecībā uz šiem portālā irliepaja.lv minētajiem objektiem.

Papildus tam, atbilstoši "Ēku energoefektivitātes likuma" noteiktām prasībām,  pašvaldība šogad ir pasūtījusi veikt ēku energosertifikāciju visās tās īpašumā esošajās ēkās, uz kurām attiecas minētais likums. Šajā apsekojumā tiks iegūti detalizēti dati par ēku stāvokli un tai skaitā arī neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā skatījums par bojājumiem vai nepilnībām, ko būtu jānovērš."

Aizvadītajā nedēļā portāls jautāja vēlreiz: Kādi tad bija apsekošanas rezultāti? Vai ir bijis arī kāds garantijas remonts?

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sagatavotajā atbildē teikts:

"Zaļās birzs bibliotēkai bojājumi ir novērsti. Bērnudārzs "Dzintariņš" gaida līdzfinansējumu, projekta dokumentācija ir sagatavota.

Veicot ēku energosertifikāciju, energoauditori ir snieguši priekšlikumus Veco ļaužu ēkai Ganību ielā un Ezerkrasta sākumskolā, kas gaida finansējuma piešķiršanu. Atsevišķās ēkās ir novērojami vizuāli defekti, kas neiespaido ēku energoefektivitāti un tie tiks novērsti, atbilstoši finanšu pieejamībai."

Vai finansējums ēku remontiem būs pieejams nākamā gada budžetā?

Saņemtajā atbildē teikts: "Pieņemtais budžets ir uzturēšanas budžets, par investīcijām un kapitālieguldījumiem deputāti lems februāra domes sēdē, izvērtējot prioritātes. Kā jau minēju, "Dzintariņam" tiek meklētas līdzfinansējuma iespējas, citiem objektiem, kur vizuālo defektu novēršana energoefektivitāti nepaaugstinās, līdzfinansējumu piesaistīt nevarēs, tāpēc iestādēm prognozētās defektu novēršanas izmaksas jāpieprasa budžetā," atbild domes amatpersonas.

Portāls arī vēlējās noskaidrot, kāpēc netiek izmantots piecu gadu garantijas termiņš, bet nauda jāmeklē pašvaldības budžetā?

Uz šo jautājumu atbilde bija:
"Bibliotēkas ēka tika renovēta KPFI projekta ietvaros 2011.gadā. Garantijas laiks – 5 gadi. Tuvojoties garantijas laika beigām, KPFI projektu vadītājs M.Tīdens, kopā ar sertificētu būvuzraugu un būvnieku apsekoja ēku, tika sastādīts defektu akts un puses vienojās par darbiem, kas klasificējami kā garantijas darbi un par darbiem, kas nav garantijas darbi, kur defekti veidojušies nolietojuma, vandālisma un nepareizas apsaimniekošanas rezultātā (piemēram, sniega atstāšana pie ēkas cokola izraisa krāsas atslāņošanos). Būvnieks izpildīja savas saistības un pašvaldība par saviem līdzekļiem novērsa pārējos defektus.

Par garantijas darbiem nevar būt runas Veco ļaužu mājā Ganību ielā un "Dzintariņā", jo tās bija pirmās siltinātās ēkas Liepājā. Jāpiebilst, ka krāsas pigmentēšanos ne vienmēr var uzskatīt par garantijas gadījumu un katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi."

Portāls jau rakstīja, ka  2009.gada Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, vides ministrs Raimonds Vējonis un Vides ministrijas valsts sekretārs Guntis Puķīte parakstīja līgumu par 26 Liepājas pašvaldības ēku siltināšanu.

Līdzekļus siltināšanas darbiem 85% apmērā piešķīra programma "Klimata pārmaiņu finanšu instruments", 15% finansēja pašvaldība.

Pēc Liepājas domes mājaslapā pieejamās informācijas, Zaļās birzs bibliotēkas Talsu ielā 39 kopējās būvniecības izmaksas bija 72 184 lati. Būvdarbus veica SIA "Hercogs L". Savukārt Ezerkrasta sākumskolas ēkas renovācija izmaksāja 145 210 latus.