Ceturtdien, 15.martā, Liepājas domes sēdē saskaņots projektā "Kurzeme visiem" izstrādātais "Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020.gadam".

"Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020.gadam" (DI plāns) mērķis ir veidot jaunus sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Deputāti konceptuāli saskaņoja DI plānu, kas paredz pilnveidot esošos un veicināt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānu ir izstrādājis Kurzemes plānošanas reģions (KPR) sadarbībā ar SIA ""Safege Baltija, pamatojoties uz MK noteikumiem un Labklājības ministrijas izstrādāto "Rīcības plānu deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.–2020.gadam". DI plānu jāsaskaņo visām KPR pašvaldībām, kuras piedalās ESF projekta "Kurzeme visiem" realizēšanā.

Plāna ietvaros tiek apstiprināti infrastruktūras risinājumi projekta mērķa grupām Kurzemes reģionā.

Liepājā ERAF projekta ietvaros plānoti vairāki infrastruktūras objekti: grupu dzīvokļi 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem; specializētās darbnīcas 20 personām ar garīga rakstura traucējumiem; jauniešu māja 12 ārpusģimenes aprūpes iestādē esošiem jauniešiem; ģimeniskai videi pielāgots pakalpojums 24 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

DI plāna un projekta "Kurzeme visiem" mērķa grupas ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši.

Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Realizējot DI plānu un projektu "Kurzeme visiem" sadarbības partneru mērķis ir panākt, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem ir apguvušas sociālās prasmes un spēj kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, iekļauties darba tirgū, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināt atbilstošus sociālos pakalpojumus un rehabilitāciju, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē.

Pēc reģiona DI plāna apstiprināšanas un pirms projekta pieteikuma iesniegšanas plānots atkārtoti lemt par izveidojamo sociālo pakalpojumu veidiem un klientu skaitu.

ERAF projektu ieviešanas noteikumus, noteikts, ka pasākuma ietvaros maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs ir 85% no kopējā projekta finansējuma. Pārējo finansējumu ne mazāk kā 15% veido pašvaldību finansējums un valsts budžeta dotācija.

Projekta provizoriskās izmaksas tiek lēstas 2 630 900 eiro apmērā, no tām ERAF līdzfinansējums varētu būt 2 236 265 eiro, bet pašvaldības un valsts budžeta līdzfinansējums – 394 635 eiro. Precīzas projekta izmaksas būs zināmas, kad būs izstrādāti objektu tehniskie projekti.