Turpinot skaidrot, vai centralizēto eksāmenu rezultāti ir vai nav kritērijs, pēc kura noteikt izglītības kvalitāti, portāls lūdza viedokli Valsts izglītības satura centram (VISC).

VISC Vispārējās izglītības departamenta direktore Guntra Kaufmane sniedza šādu skaidrojumu:

"Latvijā pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, aptverot valsts pārbaudes darbu sistēmu, izglītības iestāžu akreditāciju un iestāžu vadītāju atestāciju, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, statistiskās informācijas apkopošanu, starptautisko un nacionālo pētījumu īstenošanu.

Eksāmeni, tajā skaitā centralizētie eksāmeni tiek organizēti kāda izglītības posma noslēgumā. Šo eksāmenu mērķis ir noteikt, vai un kādā mērā skolēns ir apguvis izglītības standartā noteiktās prasības. Tādēļ centralizētais eksāmens noteikti ir kvalitātes kritērijs, un Valsts izglītības satura centra kompetencē ir centralizēto eksāmenu izstrāde un vērtēšana. Taču centralizēto eksāmenu rezultāti nav vienīgais kritērijs, pēc kura vērtē skolu kvalitāti.  

Kvalitātes kritērijus skolu vērtēšanā izmanto arī Izglītības kvalitātes valsts dienests. 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību" nosaka vairākus kritērijus skolu kvalitātes vērtēšanai.

Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija plāno ESF projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" ietvaros. Pasākuma mērķis ir izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izglītības kvalitātes attīstībai, kas balstās uz statistiskās informācijas, salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu, valsts līmeņa izglītojamo sasniegumu un citu izglītības iestāžu darba rezultātus raksturojošu rādītāju mērīšanu un analīzi, centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi un akreditācijas un licencēšanas, kā arī pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas informācijas izmantošanu un analīzi, ievērojot vidējā termiņā un ilgtermiņā sasniedzamos nozares stratēģiskos mērķus un rezultātus".