Liepājas iedzīvotājiem līdz 2.jūnijam publiskajai apspriešanai nodota saistošo noteikumu projekta "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti" jaunā redakcija, par kuru ikviens interesents var izteikt viedokli un komentārus, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Saistošo noteikumu jaunā redakcija kopā ar skaidrojumu un anketu publicēta pašvaldības mājas lapā pieteikumi.lv pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/aklRb0tzSUk4YUFDR2R5amI0b3NWQT09/

Grozījumu Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti" mērķis ir noteikt aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, sniedzēju atlīdzības apmēru un kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai, kas nodrošinātu aprūpes pakalpojuma pieejamību plašākam personu lokam.

Invaliditātes likums nosaka, ka bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot tos, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ir tiesības saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu. Aprūpes pakalpojuma vienas stundas izmaksas, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktās aprūpes pakalpojuma minimālās izmaksas par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nosaka pašvaldība, jo aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti tiek finansēts no pašvaldību budžeta. Līdz šim tas bija 4,50 eiro stundā. Pieņemot jaunus saistošos noteikumus, pakalpojuma vienas stundas izmaksas plānots paaugstināt no 4,50 eiro uz 4,79 eiro.

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" nosaka, ka no 2023. gada 1. aprīļa aprūpes pakalpojuma minimālās vienas stundas izmaksas par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, iekļaujot visus nodokļus, nevar būt mazākas par 4,79 eiro.

Lai Liepājas valstspilsētas pašvaldības noteiktā aprūpes pakalpojuma samaksa atbilstu šim MK normatīvā akta regulējumam, aprūpes pakalpojuma vienas stundas izmaksas tiek piesaistītas MK noteiktajai aprūpes pakalpojuma minimālai stundas tarifa likmei.

Aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā, vai līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Lai sniegtu atbalstu aprūpes nodrošināšanā personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei situācijā, kad persona veselības stāvokļa, spēju un  attīstības līmeņa dēļ neturpina izglītību pēc speciālās pamatizglītības iegūšanas un atrodas nepārtrauktā aprūpē un uzraudzībā, saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk aprūpes pakalpojumu varēs saņemt līdz 80 stundām mēnesī, ja persona ieguvusi valstī noteikto obligāto pamatizglītību un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.
Ņemot vērā, ka pakalpojuma sniegšanas periodā līdz 2023. gada 31. martam aprūpes pakalpojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāts vidēji 29 personām, savukārt, 22 personas izvēlējušās aprūpes pakalpojumu saņemt ESF projekta "Kurzeme visiem" deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanas ietvaros, kas tiek nodrošināti līdz 2023. gada 30. septembrim, pašvaldības budžetā būs nepieciešami papildus līdzekļi aptuveni 12 000 eiro apmērā.