Vai SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām? Atbildi sniedz Valsts kontroles (VK) ziņojums.

Revīzijā, ko Valsts kontrole veica 2015.gada jūlijā un kuras rezultāti publiskoti šā gada martā, konstatēta "Publisko iepirkumu likuma" prasību neievērošana un nepietiekama uzraudzība pār noslēgtā pakalpojuma līguma izpildi. Tāpat konstatētas neatbilstības atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanā un māju finanšu līdzekļu nodošanā tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumos ar mājas pārvaldnieku. Konstatēta arī nepareiza pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošana par siltumenerģiju, kā arī nesamērīgi lielu papildu teritoriju kopšanas apmaksa no iedzīvotāju līdzekļiem.

Lūk, kādus secinājumus izdarījusi Valsts kontrole:
SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā nav vērtējama kā efektīva, jo: iedzīvotājiem netiek nodrošināta izsekojamas informācijas pieejamība par mājām piesaistītās teritorijas platībām, kā rezultātā iedzīvotāji nav informēti, par cik lielas pašvaldībai piederošas teritorijas kopšanu viņi maksā;

netiek veikta pietiekama noslēgto pakalpojumu līgumu uzraudzība, kā rezultātā māju pārskatos ir iekļautas nepamatotas izmaksas par zāles pļaušanu 6740 eiro apmērā.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbība arī ne vienmēr ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām, jo dzīvojamo māju pārvaldnieks:
slēdzot līgumus par zāles pļaušanu, nav ievērojis "Publisko iepirkumu likumā" noteiktās prasības, radot risku, ka iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma izmaksas nav ekonomiskas (neveicot iepirkumu, "LNA" ir noslēgusi līgumus par zāles pļaušanu un laika posmā no 01.01.2013. līdz 30.06.2015. par zāles pļaušanu samaksājusi 105 010 eiro);

izrakstot rēķinus par siltumenerģiju, ir piemērojis citu PVN likmi, nekā norādīts siltumenerģijas piegādātāja rēķinos, jo nav paziņojis piegādātājam par visām personām, kas siltumenerģiju patērē saimnieciskās darbības veikšanai ("LNA" personām, kas veic saimniecisko darbību, izrakstīto rēķinu skaits vidēji ir par 244 lielāks, nekā SIA "Liepājas enerģija" rēķinos uzrādītais juridisko personu skaits "LNA" apsaimniekotajās mājās; "LNA", būdams tikai starpnieks siltumenerģijas piegādē, izrakstot rēķinus personām, kas siltumenerģiju patērē saimnieciskās darbības vajadzībām, piemēro PVN likmi 21%, nevis 12%, kā ir norādīts SIA "Liepājas enerģija" izrakstītajos rēķinos; divarpus gadu laikā "LNA" personām, kas siltumenerģiju patērē saimnieciskās darbības vajadzībām, ir izrakstījusi rēķinus, norādot tajos par 57 283 eiro lielāku PVN, nekā norādīts SIA "Liepājas enerģija" iesniegtajos rēķinos);

veicot aprēķinus par atkritumu apsaimniekošanu, pretēji normatīvajā aktā noteiktajam ir aprēķinājis maksu arī par tiem dzīvokļiem, kuros nav deklarētas personas, tādējādi no šo dzīvokļu īpašniekiem nepamatoti iekasējot 8556 eiro;

ir ierobežojis dzīvokļu īpašnieku tiesības brīvi rīkoties ar uzkrātajiem līdzekļiem 3570 eiro apmērā, jo pēc pārvaldīšanas tiesisko attiecību izbeigšanas laikus nav nodevis šos līdzekļus dzīvokļu īpašniekiem, kā arī samazinājis pārskaitāmo summu par 1417 eiro, sedzot savus tieslietu un parādu piedziņas izdevumus.

Valsts kontrole uzskata, ka pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju maksājumi par publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu nav samērīgi, jo šīs papildus apkopjamās platības līdz pat divām reizēm pārsniedz māju iedzīvotāju īpašumā un valdījumā esošās teritorijas un divarpus gadu laikā iedzīvotāji par pašvaldības teritorijas uzkopšanu ir samaksājuši 57 953 eiro.

No 445 mājām tikai 24 mājām piesaistītās teritorijas platības sakrīt; 53 gadījumos "LNA" ir uzrādījis vismaz par 200 kvadrātmetriem lielāku mājai piesaistītās teritorijas platību, nekā norādīts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 20 gadījumos māju izdevumu tāmēs ir norādīta par 204 – 458 kvadrātmetriem lielāka teritorijas platība, 14 gadījumos – no 512 līdz 927 kvadrātmetriem, 13 gadījumos – no 1084 līdz 1830 kvadrātmetriem un sešos gadījumos – virs 2014 kvadrātmetriem lielāka platība.

Valsts kontrole sniegusi virkni ieteikumu, kā "LNA" turpmāk uzlabot savu darbu.

Vairāk lasiet šeit.

Uzziņa
SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" pārvaldīšanā uz 2015.gada 30 jūniju bija 683 mājas ar kopējo platību 803 076 kvadrātmetri, tajā skaitā 194 dzīvokļu īpašnieku nepārņemtās mājas ar kopējo platību 108 286 kvadrātmetri un 489 mājas ar kopējo platību 694 790 kvadrātmetri, kuras iedzīvotāji ir pārņēmuši savā valdījumā un noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar "LNA".

Līdz ar to no visām "LNA" apsaimniekošanā esošajām mājām tikai 28% māju apsaimniekošana tika veikta saskaņā ar pašvaldības pilnvarojumu, pārējos gadījumos veikta uzņēmējdarbība, kas nav saistīta ar pašvaldības dotā uzdevuma izpildi.

(Avots: VK ziņojums, liepaja.lv)