Vairākām iedzīvotāju grupām ar domes lēmumu no 50% uz 100% palielināts atvieglojumu apmērs braukšanas maksai sabiedriskajā transportā.

Minētos atvieglojumus varēs saņemt politiski represētās personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, informē pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

Lēmums par atvieglojumu palielināšanu noteiktām sabiedrības grupām, izdarot grozījumus Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 "Braukšanas maksas atvieglojumi Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā", pieņemts Liepājas domes sēdē 14.decembrī. Grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī pašvaldības mājas lapā.

Atvieglojumus 100% apmērā varēs iegūt bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūs mācību procesu.

Pēc grozījumu stāšanās spēkā sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu abonementa biļetei 100% apmērā saņēmēju skaits palielināsies par aptuveni 358 personām.

Papildus saistošo noteikumu grozījumos ir precizēti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas iedzīvotājiem Jaunā gada naktī. Kā katru gadu 31.decembrī sabiedriskais transports Liepājā ir bez maksas. Saistošo noteikumu grozījumi noteiks, ka 31.decembrī 100% braukšanas maksas atvieglojumi būs spēkā līdz 1.janvāra pulksten 6 rītā, lai iedzīvotāji pēc Jaunā gada salūta ērti varētu nokļūt mājās.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.