Deputāte Ludmila Rjazanova ziņo portālam irliepaja.lv, ka saņēmusi LR tiesībsarga vēstuli, kurā tas informē, ka 7. jūlijā ir saņemta vēl viena Veselības ministrijas atbildes vēstule uz tiesībsarga pieprasījumu informēt par jau īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, lai risinātu situāciju Liepājā ar valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem.


Tiesībsarga ieskatā, salīdzinājumā ar situāciju pirms diviem gadiem, lai gan pakāpenisks, tomēr progress ir vērojams valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamībā bērniem Liepājas pašvaldībā. Tiesībsargs pozitīvi vērtē arī plānotos ilgtermiņa pasākumus šo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visās Latvijas pašvaldībās.

Veselības ministrijas 2021. gada 6. jūlija vēstule Nr. 01-15.1/3684:


"Par  valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā
    

Veselības ministrija 2021. gada 18. maijā saņēma Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk – Tiesībsargs) vēstuli Nr.6-1/303 par vēl joprojām kritisko situāciju attiecībā uz valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā.


Kopš 2018. gada Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Liepājas dome ar Liepājas zobārstniecības poliklīnikas vadību un Veselības ministrijas galvenais speciālists zobārstniecībā Andis Paeglītis ir aktīvi iesaistījušies, lai risinātu jautājumu par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem Liepājā. Apkopojot aktuālo informāciju par pašreizējo situāciju Liepājā, secinām, ka esošo resursu ietvaros, kopīga darba rezultāts ir nesis pozitīvas iezīmes ar ilglaicīgu ietekmi šī pakalpojuma nodrošināšanā.


Pēc Nacionālā veselības dienesta sniegtās informācijas, šobrīd valsts apmaksātus Liepājā valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus šobrīd sniedz sekojošās zobārstniecības iestādes:
1)SIA "Liepājas reģionālās slimnīca", Kārļa Zāles laukumā 2 (zobārstniecības, zobu higiēnas un protezēšanas pakalpojumi);
2)IK "Bušmanis", Pīlādžu ielā 34 (zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi);
3)Grusa Inga – ārsta prakse zobārstniecībā Pulkveža Brieža ielā 4 (zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi);
4)SIA "Veselības salons Z", Krišjāņa Valdemāra ielā 18 – 2 (zobu higiēnas pakalpojumi);
5)SIA "Soladens", Dzintaru ielā 8 (zobu higiēnas pakalpojumi);
6)SIA "Algoritms L", Sakņu iela 14 - 1 (zobu higiēnas pakalpojumi);
7)Veselības centru apvienība, Liepājas medicīnas centrs, Brīvības ielā 95, (zobu higiēnas pakalpojumi);
8)SIA "Modus Invest" mobilajā zobārstniecības kabinetā, Kārļa Zāles laukumā 2.


2021. gada 18. maijā reģistrēta arī jauna ārstniecības iestāde SIA "RD Private", kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus no 1. jūnija.

Lai uzlabotu bērnu zobārstniecības pakalpojumu pieejamību Liepājā, tiek īstenoti gan īslaicīgi, gan, galvenokārt, ilglaicīgi pasākumi:
1.Īstermiņā mobilais zobārstniecības kabinets Liepāja strādājis piecas nedēļas no 8.00 līdz 19.00, apkalpojot 456 apmeklējumu un sanējot 182 bērnus. Mobilā zobārstniecības kabineta izbraukumi turpinājās 2021.gada februārī un martā un arī 4 nedēļas jūnijā un jūlijā;
2.Ilgtermiņā Liepājā darbu uz pilnu slodzi ir sākusi bērnu zobārste dr. Airisa Zīdere. Zobārste kopā ar ģimeni ir pārcēlusies uz dzīvi Liepājā un, ar savu iegūto kvalifikāciju, ir pamats bērnu zobārstniecības attīstībai Liepājas slimnīcas zobārstniecības poliklīnikā;
3.Ilgtermiņā izveidots kabinets bērnu zobu ārstēšanai vispārējā narkozē, kur atbilstoši indikācijām bērnu zobus ārstēs vispārējā narkozē. Kabinets ir tehnoloģiski labi apgādāts un, samazinoties COVID-19 pandēmijas apjomiem, sāks darbu, apkalpojot visu Kurzemes novadu;
4.Pamatojoties uz apmācīttiesīgas zobārstes darbu Liepājas slimnīcas zobārstniecības poliklīnikā, sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti ir paredzēta diviem topošajiem speciālistiem, beidzamo kursu studentiem mācību 10.semestra prakses darbu organizēt uz Liepājas slimnīcas zobārstniecības poliklīnikas bāzes;
5.Sniegts atbalsts SIA "Dz.Ozoliņas zobārstniecības kabinets" filiāles izveidošanai Liepājā valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai. Kabinetā Liepājā plānots uzsākt darbu 2021. gada jūlijā;   
6.Turpinās motivējošais darbs, lai ikviena Liepājas zobārstniecības prakse sniegtu valsts apmaksātus pakalpojumus zobārstniecībā vismaz savu pacientu ģimeņu bērniem, tādejādi realizējot "ģimenes zobārstniecības modeli" pilsētā;
7.Nacionālais veselības dienests divas reizes rakstiski uzrunājis zobārstniecības pakalpojumu sniedzējus, kas nav līguma attiecībās ar dienestu, par iespēju nodrošināt valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus bērniem Liepājas pilsētā. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, esošā finansējuma ietvaros dienests var noslēgt papildu līgumus ar zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojumu sniegšanu no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ar 1. janvāri ir arī pieaudzis pakalpojumu tarifs.
8. Pašreizējais rindā esošais lielais bērnu skaits ir saistīts bērnu zobārstes A. Zīderes labo slavu, kas ir veicinājusi bērnu pierakstīšanu uz nākamajiem apmeklējumiem uzsāktās ārstniecības turpināšanai. Tādejādi, rinda uz valsts apmaksātiem zobārstniecības pakalpojumiem bērniem ir mainījusies, kas ir pareizs solis plānveida regulārai aprūpei.


Saistībā ar atbalsta mehānismiem ārstniecības personām, kas noteikti Ministru kabineta 2017. gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"", līdz 2021.gada 21.maijam Veselības ministrijā bija saņemti desmit zobārstu pieteikumi kompensācijas saņemšanai par darbu reģionos, no kuriem divi tika apstiprināti par darbu Kurzemes reģionā – viens Liepājā (SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", Airisai Zīderei) un otrs pieteikums  – Kuldīgā.


Vēršam uzmanību, ka 2021. gada 4. martā Valsts sekretāru sanāksmē ir izskatīts tiesību akta projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – Grozījumu projekts). Grozījumu projekts paredz veikt precizējumus 17.2.3. apakšpunktā, nosakot, ka uz kompensāciju var pretendēt zobārsts, kuram ir derīgs sertifikāts un kurš šo noteikumu spēkā stāšanās dienā nav strādājis noteiktajā atbalstāmajā specialitātē valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā atbalstāmajā iestādē. Līdz ar to uz kompensācijām pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas varēs pretendēt arī tie zobārsti, kuri noteikumu spēkā stāšanās dienā ir bijuši iesaistīti valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā Rīgā vai snieguši tikai maksas pakalpojumus citur Latvijā. Tādējādi tiek paplašināts iespējamais pretendentu loks, kuri nākotnē varētu iesaistīties valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā reģionos. Grozījumu projekts pēc starpministriju un starpinstitūciju saskaņošanas tiks nodots izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.  


Papildus informējam, ka 2021. gada 25. februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas kopīgi ar nozari un citām ministrijām sagatavotais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. - 2027.  Pamatnostādnēs kā viens no mērķiem ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību. Lai uzlabotu iedzīvotāju finansiālo aizsardzību slimības un nespējas gadījumos un, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp zobārstniecības pakalpojumu pieejamību, pamatnostādnēs ir noteikti vairāki līdz 2027. gadam izpildāmi pasākumi.


Attiecībā uz bērnu zobārstniecību tiek plānots:
veicināt valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību bērniem;
īstenot jaunu pieeju zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, piemēram, ieviešot jaunu apmaksas sistēmu un nosakot, ka katrā reģionā ir jābūt noteiktam skaitam zobārstu, kuri sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem;
attīstīt ģimenes zobārstniecības pakalpojumus.

Valsts sekretāre Indra Dreika"