Liepājas iedzīvotājiem Sociālajā dienestā ir iespēja saņemt 27 dažāda veida valsts un pašvaldības apmaksātus sociālos pakalpojumus, no kuriem liela daļa paredzēta personām ar invaliditāti un senioriem, kuriem nepieciešama aprūpe, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

2022.gadā visvairāk pieprasītais bijis ilglaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijās (pansionātos) un īslaicīga sociālā aprūpe institūcijās jeb "sociālās gultās". Kopumā šim mērķim pērn izlietots vairāk nekā 700 000 eiro, nodrošinot nepieciešamo aprūpi slimnīcās un pansionātos ap 400 liepājniekiem.

Pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iespējams saņemt šādus pašvaldības līdzfinansētus sociālos pakalpojumus: īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums jeb "sociālās gultas", " Aprūpe mājās", dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, grupu dzīvokļu pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā (pansionātā), pabalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai.

Tuvākajā laikā Liepājā personām ar garīga rakstura traucējumiem papildus Dienas centram būs pieejams vēl viens jauns pakalpojums – specializētās darbnīcas, kas nodrošinās speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanā. Specializēto darbnīcu klientiem būs iespēja apgūt prasmes sveču liešanā un papīra dizainā.

Personām ar jebkura veida invaliditāti iespējams pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumam lauku vidē, kas tiek nodrošināts Liepājas Neredzīgo biedrības izveidotajā rehabilitācijas centrā "Dvēseles veldzes dārzs", Vērgalē. Sezonas laikā uz rehabilitācijas centru ik dienas iespējams nokļūt ar organizētu transportu. Pakalpojums domāts gan funkcionēšanas iemaņu apguvei, gan sociālai integrācijai, īpaši tiem, kuri vēlas komunicēt ar citiem un baudīt dabu ārpus pilsētas. Gadā šo pakalpojumu izmanto ap 150 liepājnieku. Persona, kurai noteikta invaliditāte un kura deklarēta Liepājā, var saņemt pakalpojumu līdz 100 stundām kalendārajā gadā. Pieteikties iespējams pa tālr.634 89671.

Personas ar invaliditāti bieži saskaras ar šķēršļiem, kas liedz darīt to, ko vairums uzskata par pašsaprotamu – izkļūt vai iekļūt mājoklī, satikt draugus, strādāt, mācīties. Tāpēc cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā ar I vai II grupas invaliditāti vai bērnam ar invaliditāti, kuri dzīvo mājas pirmajā stāvā, iespējams pieteikties pabalstam mājokļa ārējās vides pielāgošanai – pacēlāja vai pandusa ierīkošanai. Pabalsta apmērs ir līdz 15 000 eiro. Ja mājokļa ārējās vides pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz noteiktā pabalsta summu, cilvēkam līdzekļi papildus jāmeklē pašam (pastāv iespēja pieteikties ziedot.lv u.tml.) Lai gan šis process nav ātrs, četri liepājnieki ir pielāgojuši savus mājokļus, izmantojot pašvaldības atbalstu. Tomēr pagājušā gadā šim pabalstam nav saņemts neviens jauns pieteikums.

Senioriem, kuri dzīvo vieni, nereti lielākais notikums ir aprūpētāja ierašanās. Pat sarunāšanās ar aprūpētāju dažkārt ir kā zāles pret skumjām un vientulību. Biroja " Aprūpe mājās" pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras vecuma vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, atbalstu aprūpē un ikdienas mājas darbos, lai cilvēks varētu turpināt dzīvot mājās. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem piešķir, ja senioram nav noslēgts uztura līgums un cilvēka ienākumi nepārsniedz 390 eiro mēnesī, taču šobrīd noteikumi par aprūpi mājās tiek pārstrādāti, lai pēc iespējas vairāk liepājnieku cienījamos gados varētu saņemt šo atbalstu.

Ja aprūpes mājās iespējas ir izsmeltas, vientuļajiem senioriem un cilvēkiem ar smagu invaliditāti ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansētai ilgstošai sociālai aprūpei un sociālai rehabilitācijai institūcijās (pansionātos). Pērn pašvaldības līdzfinansējums bijis 69 liepājniekiem septiņos pansionātos, tajā skaitā Liepājā atvērtajā sociālās aprūpes centrā "Rūre". Savukārt īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu jeb " sociālās gultas" 2022. gadā saņēmuši 297 klienti trīs institūcijās Liepājā un Priekules slimnīcā.

Pensijas vecuma cilvēki ar aprūpes vajadzībām, t.sk. ar demenci var saņemt pakalpojumu "Drošības poga", lai vajadzības brīdī operatīvi izsauktu palīdzību. To gan šobrīd saņem tikai seši cilvēki, jo galvenais iemesls, kāpēc seniori nevēlas uzticēties apsardzes firmai, ir tas, ka jānodod sava dzīvokļa atslēgu dublikāts gadījumiem, kad nepieciešama palīdzība.

Liepājā pieejami arī valsts finansētie sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti, piemēram, profesionālās piemērotības noteikšana un profesionālā rehabilitācija, personu ar redzes un dzirdes invaliditāti sociālā rehabilitācija, sociālās rehabilitācijas pakalpojums darbspēju atjaunošanai sociālās rehabilitācijas institūcijās personām ar funkcionāliem traucējumiem, tehniskie palīglīdzekļi, Invaliditātes likumā noteiktais asistenta pakalpojums u.c.

Pilngadīgas personas ar sociālās funkcionēšanas grūtībām, tajā skaitā personas ar atkarībām un bez noteiktas dzīves vietas var vērsties Nakts patversmē, Atkarību profilakses centrā, saņemt vienreizēju atbalstu ārkārtas situācijās. 2022.gadā Nakts patversmē dienā uzturējās no 50 līdz 80 klientiem, atkarībā no gadalaika, savukārt zemākā līmeņa – no 10 līdz 20 klientiem dienā. Šie cilvēki var saņemt atbalstu arī Sociālā dienesta Sociālā darba daļā, kur pilngadīgām personām risināt sociālās problēmas palīdz sociālais darbinieks.

Sociālos pakalpojumus personas ar invaliditāti, seniori vai viņu pilnvarotas personas var pieprasīt Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā E. Veidenbauma ielā 3, papildus informācija pa tālruni 634 89674. Nakts patversmē iespējams vērsties Flotes ielā 7 darba laikā vai zvanot pa tālr. 634 88108. Ar Sociālā darba daļu par dažādām atbalsta iespējām iespējams sazināties pa tālruni 63489682.