14. decembrī domes sēdē pieņemti vairāki lēmumi, kas paredz sniegt lielāku pašvaldības atbalstu maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem.

Par 10 eiro palielināts ienākumu līmenis, kas ļauj saņemt maznodrošinātā statusu, ieviests pašvaldības pabalsts krīzes situācijās un dažādās dzīves problēmās, kad nepieciešams materiāls atbalsts. Tāpat precizēti noteikumi, pēc kuriem pabalstu ārkārtas gadījumos var piešķirt domes Sociālo lietu komisija.

Lai nodrošinātu iespēju sniegt pašvaldības palīdzību Liepājas iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, domes sēdē pieņemti jauni saistošie noteikumi Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā". Tie paredz, ka pabalstu varēs saņemt krīzes situācijā nonākusi ģimene vai persona, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājā. Pabalstu ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka vai citos negaidītos apstākļu pasliktināšanās gadījumos piešķirs Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija. Pabalsta maksimālais apmērs ir līdz 3 000 eiro.

Sociālā dienesta 2018.gada budžeta projektā pabalsta krīzes situācijā izmaksai plānoti 23 600 eiro.
 
Tā kā 2017.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, bet no 2018.gada tiek palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, daļa iedzīvotāju, kuri pašreiz var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu, turpmāk vairs nevarētu saņemt pašvaldības palīdzību. Ienākumu pieaugums ir salīdzinoši neliels, īpaši, ja ģimenē ir vairāki bērni, tad, lai nodrošinātu palīdzību iedzīvotājiem, nepieciešams palielināt maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeņus.

Tāpēc pieņemti jauni saistošie noteikumi Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā", kuri nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņus, kurus nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu.

Palielinot ienākumu līmeni par 10 eiro katrai iedzīvotāju kategorijai, nav paredzams būtisks maznodrošinātu personu skaita pieaugums. Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo maznodrošinātas ģimenes statuss tikai piešķir ģimenei (personai) tiesības saņemt sociālo palīdzību vai citus likumā noteiktos pašvaldības un valsts atvieglojumus.

Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisijā vēršas Liepājas pilsētas iedzīvotāji ar iesniegumiem, lūdzot piešķirt materiālu atbalstu dažādās dzīves situācijās, kas pamatā saistītas ar iedzīvotāju zemiem ienākumiem, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus vai citus pamatvajadzību nodrošināšanai nepieciešamos resursus, pieņemti jauni saistošie noteikumi Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā". Tie nosaka, ka ģimene vai persona, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājā, ir tiesīga saņemt materiālu palīdzību, ja tā objektīvu apstākļu dēļ ir nonākusi situācijā, kuras risināšanai nepieciešams materiāls atbalsts, kuru nesaņemot pastāv risks būtiski pazemināties personas vai ģimenes dzīves kvalitātei. Pabalsta maksimālais apmērs personai vai ģimenei ir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram kalendārajā gadā.

Sociālā dienesta 2018.gada budžeta projektā materiālās palīdzības atsevišķā situācijā izmaksai plānoti 70 000 eiro.

Visi minētie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis", kā arī pašvaldības mājas lapā.