14.martā pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē deputāti vienprātīgi atbalstīja lēmumu apvienot Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu un 8.vidusskolu.


Kā sēdē sacīja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, "tas ir reorganizācijas nākamais posms" pēc pašvaldības lēmuma apvienot 2. un 12.vidusskolu. Kā skaidroja pārvaldes vadītāja, šādam lēmumam ir vairāki iemesli, un viens no tiem – no 2020. gada skolu tipoloģijā tādas kategorijas kā vakara (maiņu) vidusskola vairs nebūs. Tāpat būšot nepieciešami lieli ieguldījumi, lai vakarskolas ēkas Raiņa ielā 3 un 5 sakārtotu nākamajam mācību gadam. Savukārt 8.vidusskolai ir grūtības nokomplektēt vidusskolas klases. Mērs Jānis Vilnītis norādīja, ka pirms lemšanas jau šis jautājums pārrunāts ar abu mācību iestāžu vadītājiem, un šodien vakara (maiņu) vidusskolā norunāta tikšanās gan ar vadību, gan pedagogiem un audzēkņu vecākiem. Savukārt piektdien plānota tikšanās ar 8. vidusskolas pedagogiem un vecākiem.

Izglītības pārvalde informē, ka 14. martā deputāti arī Izglītības, kultūras un sporta komitejā konceptuāli atbalstījuši Izglītības pārvaldes priekšlikumu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas īstenotās programmas pārcelt uz 8. vidusskolu. Priekšlikums atbalstīts arī Izglītības komisijā 12. martā.

"Normatīvie akti nosaka, ka no 2020. gada 1. septembra minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības iestādē ir vismaz 120 audzēkņi, jānodrošina vismaz divas paralēlās klases un skolēnu skaitam viena klasē jābūt vismaz 22 izglītojamiem. Tāpat vienam izglītojamam jānodrošina iestādē minimālā platība divi kvadrātmetri.

Izvērtējot Liepājas pilsētā esošo un prognozēto vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēts, ka minētajām prasībām jau šobrīd nekvalificējas 8. vidusskola. Ņemot vērā izglītojamo skaitu 8.vidusskolas 10. – 12.klasēs (52 izglītojamie), tā nespēs izpildīt Ministru kabineta noteikumu   prasības. Tāpat Liepājas 8.vidusskolai nākotnē pastāv risks nenokomplektēt 1. klases.

Savukārt Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas pastāvēšana esošajās ēkās Raiņa ielā 5 ir neekonomiska – ēkai nepieciešami ievērojami ieguldījumi – 52 000 eiro pagraba sienu sanācijai un telpu remontam. Tā kā atsevišķas izglītības programmas tiek īstenotas Raiņa ielā 3, arī šajā objektā jumta avārijas remontā nepieciešams ieguldīt 53 900 eiro.
 
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumiem vakara (maiņu) vidusskolas kā vispārējās izglītības iestāžu tips tiks izslēgts no regulējuma ar 2020.gada 1.septembri. Vispārējās izglītības likuma grozījumos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, paredzēti divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi – vidusskolas un valsts ģimnāzijas, no vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipoloģijas izslēdzot vakara (maiņu) vidusskolas. Tajā pašā laikā tiek saglabāta iespēja neklātienes un tālmācības programmas īstenot vidusskolās.

Neklātienes un tālmācības apmācību forma ir joprojām ir pieprasīta un nepieciešama gan tiem izglītojamiem, kuri dažādu apstākļu dēļ nespēj pabeigt vidusskolu klātienē, gan arī latviešiem ārzemēs, kuri vēlas apgūt vidējo izglītību. Vakarskolas programmas plānots nodot 8. vidusskolai, visi tās audzēkņi arī varēs turpināt iesāktās mācības, tāpat kā līdz šim.  

Šobrīd Vakara (maiņu) vidusskolā mācās 302 izglītojamie no 15 līdz 50 gadiem, no kuriem trešā daļa apgūst vidējo izglītību tālmācībā. 8. vidusskolā mācās 577 audzēkņi. Apvienojot abas skolas, veidotos spēcīga vidusskola ar audzēkņu skaitu ap 900, tas ļautu stiprināt arī skolas pedagogu potenciālu. Šobrīd abās skolās 16 pedagogi ir pensijas un pirmspensijas vecumā.

8. vidusskolā no jaunā mācību gada plānots īstenot arī pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma "Jūras zinības", kura šogad tiek aprobēta Liepājas internātpamatskolā.

Lai stiprinātu 8. vidusskolu arī sākumskolas posmā, tiek apsvērta iespēja skolas vienā korpusā, sakārtojot tam atbilstošu infrastruktūru, īstenot arī pirmsskolas izglītības programmu 5 – 6 gadus vecu bērnu apmācībai," informēja pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.