Lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu, Liepājas izglītības iestādes turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk tekstā "Pumpurs"), kas aktuāls arī ārkārtējās situācijas laikā. Skolēni palīdzību atbalstu ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, informē Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Liepājas vispārizglītojošās skolās "Pumpurs" tiek īstenots kopš 2017.gada. Katram skolēnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Galvenais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē dažādu iemeslu dēļ.

Visvairāk šajā mācību gadā skolēni saņem individuālas konsultācijas matemātikā (1. semestrī 285 skolēni, 2. semestrī – 362 skolēni), latviešu valodā (1. semestrī 130 un 2. semestrī – 131 skolēns), angļu valodā (1. semestrī 65 skolēni un 2.semestrī – 71 skolēns). Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē. Mācību un konsultāciju procesā šobrīd tiek izmantoti elektroniskie saziņas kanāli: E–klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c., savukārt no 8.februāra, iepriekš vienojoties, konsultācijas varēs notikt arī klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus un nepārsniedzot 10 h nedēļā vienam pedagogam.

Taču ārkārtējās situācija laikā īpaši nozīmīgs ir arī sociālais un emocionālais atbalsts – nereti skolēni ir nomākti gan par mācību procesu, gan par to, ka ir ierobežota saziņa ar vienaudžiem, skolēniem trūkst motivācijas un pašvadītas mācīšanās prasmes, grūtības pierast pie dienas režīma, nedēļas plānojuma, skolas ikdienas salāgošanas ar interešu izglītību, u.c. Bieži lielākos šķēršļus veiksmīgai jaunās mācību vielas apguvei rada skolēna zemais pašvērtējums un pienākumu neizpildīšana Rodas arī sociālie riski – tiek kavētas mācības un atbalsta konsultācijas, netiek saņemts atbalsts un motivācija no vecākiem ģimenes noslodzes dēļ. Tāpēc ir projekta ietvaros skolēni saņem atbalstu no skolas psihologa vai sociālā pedagoga, kā arī konsultatīvo atbalstu no pedagoga, kurš vieš uzticību un var izrunāt ar bērnu sasāpējušos jautājumus.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe: "Projekta ieguldījums ir ļoti nozīmīgs, īpaši attālinātā mācību procesa laikā. Individuālās konsultācijas palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mācību stundās nesaprasto vielu, uzlabot mācību rezultātus. Individuālā sadarbība ar skolotājiem un atbalsta personālu rosina interesi par mācību priekšmetiem, paaugstina skolēnu motivāciju mācīties, uzņemties atbildību un sasniegt veiksmīgus mācību rezultātus."

Liepājas vispārizglītojošās skolās "Pumpurs" tiek īstenots kopš 2017.gada, projekta ietvaros atbalstu vismaz 1 reizi saņēmuši 1126 skolēni, no tiem – 100 izglītojamiem palīdzība tiek nodrošināta arī šajā mācību gadā un 322 skolēniem – no 2019.gada. Četru gadu laikā visvairāk papildu konsultācijas mācību priekšmetos un atbalstu mācību stundās saņēmuši skolēni no Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas (261), Liepājas Liedaga vidusskolas (197), Liepājas 8. vidusskolas (176) un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (129).