Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt jaunu programmu, kuras mērķauditorija ir logopēdi, kuri strādā agrīnā vecumposma bērnu valodas attīstības.

Programmas "Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)" vadītāja LiepU lektore Gundega Tomele norāda: "Šī ir Latvijā vienīgā piedāvātā tālākizglītības programma, kura sniedz iespēju apgūt zināšanas logopēdijā, strādājot ar agrīnā vecumposma bērniem. Programma ir īpaša arī ar to, ka tiek apvienoti gan izglītības, gan ārstniecības jomas speciālisti (gan kā programmas dalībnieki, gan kā tās mācībspēki). Lepojamies, ka programmas satura izstrādē un realizācijā ir iesaistījusies Zane Tumševica – logopēde, kurai ir liela profesionālā pieredze logopēdiskās korekcijas darbā ar agrīnā vecumposma bērniem. Programmas realizāciju atbalsta Latvijas Logopēdu asociācija, un tā ir saskaņota Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā (LĀPPOS)."

Programma sniedz zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai. Programmā ir ietverti praktiski ieteikumi runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā. Programmas ietvaros dalībnieki iegūs izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

Pēc programmas apguves tiek izsniegtas apliecības, kas pedagogiem ir derīga trīs gadus no izsniegšanas dienas, bet ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām piecus gadus no to izsniegšanas dienas.