Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam "Kontakts" ietvaros apstiprinājusi 31 projektu. Projektos atbalstītas 93 Latvijas izglītības iestāžu iniciatīvas pašpārvalžu attīstības stiprināšanai, izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai un labbūtības vairošanai. Konkursā kopējais pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 120 000 eiro. Katra apstiprinātā iniciatīva saņems līdz 1200 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai. No Liepājas apstiprinātas 5 iniciatīvas: Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas, Katoļu pamatskolas, 8.vidusskolas un 7.vidusskolas.

Iniciatīvu projektu konkursā šogad atbalstītas aktivitātes, kas attīsta jauniešu pilsonisko līdzdalību un izpratnes veidošanos par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā. Biežākie atslēgas vārdi projektos bija: līdzdalība, demokrātija, saliedētība, motivācija, iekļaušana, darbs komandā, jaunietis–jaunietim, pašizaugsme un līderība. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izglītības iestāžu komandas paredzējušas dažādas aktivitātes, piemēram:

• pašpārvaldes vēlēšanas, darba plāna izveidi vai darbakārtības izstrādi;
• lekcijas un izglītojošus pasākumus par jauniešiem svarīgām tēmām, piesaistot dažādus speciālistus;
• pieredzes apmaiņas un saliedēšanās pasākumus pašpārvaldes jauniešiem;
• darbnīcas pašpārvaldes dalībnieku kompetenču attīstīšanai ar speciālistiem (piemēram, psihologi, mentori);
• diskusijas par skolēniem aktuālām tēmām pieaicinot skolotājus, izglītības iestādes administrāciju, vecākus vai politiķus;
• raidierakstu veidošanu.

Iniciatīvā iesaistītie skolu pašpārvalžu pārstāvji novērtē šo iespēju, jo tā ļauj veicināt vienaudžu līdzdalību un labbūtību, tostarp sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. "Esam novērojuši, ka mūsu vienaudži, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas, ir nedaudz gausāki komunikācijā un nevēlas iesaistīties ikdienas aktivitātēs. Vēlamies šos jauniešus iesaistīt un ieinteresēt, lai uzlabotu mūsu skolas vidi un labbūtību mūsu skolā," par līdzšinējo situāciju Brocēnu vidusskolā stāsta 11. klases skolēns, pašpārvaldes prezidents un iniciatīvas dalībnieks Kristiāns.

Par iniciatīvu "Kontakts"

"Kopumā izglītības iestāžu pašpārvaldes ir būtiska daļa no jaunatnes jomas. Mēs redzam, ka šī iniciatīva var būt kā pirmais pakāpiens ceļā uz līdzdalību. Mēs jau iepriekšējos gados arī esam pieredzējuši, ka jaunieši savas iniciatīvas īsteno dzīvē, ka viņi līdzdarbojas un ietekmē to, kas notiek izglītības iestādē," uzsver JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore Agnese Kalniņa.

Iniciatīvu projektu konkurss "Kontakts" norisinās vairākos posmos. Līdz 5. februārim notika izglītības iestāžu pieteikšanās mācībām, kurām kopumā tika saņemti 240 pieteikumi, apstiprināta 119 komandu dalība. Apstiprinātās komandas apmeklēja trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu. Pēc tam norisinājās projektu konkursa pieteikumu iesniegšana, savukārt projektu īstenošanas periods plānots no šī gada 15. augusta līdz 31. decembrim.

Iniciatīva "Kontakts" tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas projektu konkursā izglītības iestādi varēja pārstāvēt pašvaldība, biedrība vai nodibinājumus, iesniedzot projekta pieteikumu un tajā iekļaujot vienas vai vairāku izglītības iestāžu iniciatīvas. Detalizētāka informācija pieejama tīmekļvietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam "Kontakts"" .

Par Jaunatnes politikas valsts programmu

Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam (turpmāk – valsts programma) ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim. Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam (izstrādes procesā) noteiktajam.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: "Erasmus+"; "Eiropas Solidaritātes korpuss", Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem "Eurodesk", "eTwinning", Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu "PROTI un DARI!", kā arī projektu 7.2.1.2 ("Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros").