Liepājas sv. Annas ev. lut. draudzes mācītāja Jāņa Bitāna ieraksta ekrānšāviņš.


Politiskās partijas "Kustība Par!" Liepājas nodaļa nosūtījusi atklātu vēstuli Tieslietu ministram Jānim Bordānam, kā arī arhibīskapam Jānim Vanagam "Par iespējami pretlikumīgām prasībām laulības reģistrēšanai LELB Sv. Annas draudzē Liepājā". Vēstuli parakstījis Liepājas nodaļas vadītājs Uldis Zupa.

Vēstulē teikts, ka šā gada 3.aprīlī sociālajā tīklā Facebook konstatēts Liepājas sv.Annas ev.lut. draudzes mācītāja Jāņa Bitāna ieraksts: "Papildus prasības Liepājas Sv.Annas baznīcā laulības  iecerējušajiem. Līdzās formālajām prasībām, nepieciešams apliecinājums, ka esat parakstījušies par grozījumiem 110.pantā Satversmē. Dabiskas ģimenes izpratne ir nosacījums svētītai laulībai un ģimenei. Simpatizēšana, koķetēšana vai lojalitāte LGBT ideoloģijai ir šķērslis laulības svētībai baznīcā".

Vēstules autori norāda, ka Latvijas Republikas Satversme nosaka: "Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts."

Latvijas Republikas Civillikuma 51. pants nosaka: "Ja laulājamie pieder pie ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, tad viņus laulā pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem".

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 20.panta trešā daļa nosaka: "Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdznieki, reģistrējot laulību, ievēro visus šā likuma noteikumus par laulības reģistrēšanu un valsts nodevu".

LELB mājas lapas sadaļā "Laulības"  netiek minēta obligāta prasība par parakstīšanos privātās iniciatīvās pirms, pēc vai laulības rituāla laikā.

Izvērtējot iepriekš minēto un neapšaubot faktu, ka laulības baznīcā nav obligātas, bet ņemot vērā, ka laulības reģistrācija Latvijas Republikā nav vienas personas privāta darbība, bet ir valsts prerogatīva, kuras izpilde konkrētajā gadījumā ir deleģēta LELB draudzes mācītājam, atklātās vēstules autori aicina:


"Tieslietu ministrijai sniegt skaidrojumu, vai laulības, kurām konkrētas draudzes mācītājs patvaļīgi ir izvirzījis prasības, kas nav saskaņā ar konfesijas noteikumiem, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu un ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, būtu reģistrējamas Civilstāvokļa aktu reģistrā, vai šādu prasību izvirzīšana no mācītāja puses ir likumīga, un vai konkrētais mācītājs, faktiski pildot valsts deleģētu funkciju, nav pārkāpis kompetences robežas, prasot pierādījumus par personīgo viedokli vai pierādījumus par personīgā viedokļa izteikšanu?


LELB sniegt skaidrojumu, vai viena draudzes mācītāja patvaļīgi izvirzīta obligāta prasība parakstīties privātā iniciatīvā ir saskaņā ar LELB Sinodes kazuālprasībām, nepārkāpj LELB Satversmi un nav vērtējama kā kompetences robežu pārkāpums?"