19.janvārī Liepājas domes sēdē atbalstīti grozījumi saistošajos noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā".

Tādējādi palielinot noteikto minimālo ienākumu līmeni par 10 eiro, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ņemot vērā, ka no 2017.gada 1.janvāra ir palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga un 2016.gada oktobrī tika indeksētas valsts vecuma pensijas, daļa iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz maznodrošinātas personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, iepriekš minēto faktoru dēļ to vairs nevarētu saņemt.

Tā kā minēto ienākumu palielinājums pensijām un minimālai algai ir neliels, pašvaldības sniegtais atbalsts joprojām ir būtisks resurss, lai pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu nodrošināt savas pamatvajadzības – ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi utt.

Tāpēc nepieciešams palielināt maznodrošinātas personas statusa saņemšanai noteiktos ienākumu līmeņus par 10 eiro katrai iedzīvotāju grupai, kuru nepārsniedzot, ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu – no 240 eiro uz 250 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā; no 280 eiro uz 290 eiro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus; no 280 eiro uz 290 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā; no 340 eiro uz 350 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā.

Saistošie noteikumi arī paredz , ka par īpašumu nav uzskatāms nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās un otrā pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums.

Par maznodrošinātām atzītās ģimenes (personas) var saņemt normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus un pabalstus, kurus nodrošina gan valsts, gan pašvaldība, tādējādi nodrošinot dzīves kvalitātes nepazemināšanos.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājas lapā