Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā jaunu pakalpojumu darba devējiem – atbalstu reģionālajai mobilitātei. Darba devēji, kuri nodarbina attālāk dzīvojošu darbinieku, nodrošinot viņam nokļūšanu no dzīves vietas līdz darba vietai un atpakaļ vai izmitināšanu darba vietas tuvumā, var saņemt NVA finanšu atlīdzību transporta vai īres izdevumu kompensācijai. Atlīdzība tiek izmaksāta darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā.

Pieteikties NVA atbalstam reģionālajai mobilitātei aicināti individuālie komersanti un komercsabiedrības, ja darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ar darbinieku, kuram pirms tam bija piešķirts bezdarbnieka statuss un kurš iepriekš nav bijis nodarbināts pie attiecīga darba devēja. Darba līgumam ar nodarbināto jābūt noslēgtam uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, un darbinieka darba algai jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielākai par triju valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru.
 
Darba devējs, kurš nodrošina attālāk dzīvojoša darbinieka nokļūšanu no dzīves vietas līdz darba vietai un atpakaļ vai izmitināšanu darba vietas tuvumā, no NVA saņem transporta izdevumu kompensāciju līdz 7 eiro dienā, savukārt telpas īres izmaksu atlīdzība mēnesī ir līdz 150 eiro.

NVA reģionālās mobilitātes atbalstam darba devējam ir jāpiesakās tuvākajā NVA filiālē 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ar nodarbināto. Pieteikumu var iesniegt NVA filiālē klātienē, ar pasta starpniecību vai nosūtot uz filiāles oficiālo e-pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

NVA filiālē izvērtēs darba devēju pieteikuma atbilstību reģionālās mobilitātes atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Izvērtējot darba devēja pieteikumu, tostarp tiks ņemts vērā, vai darba devējam nav nodokļu parādu uz pieteikuma iesniegšanas dienu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro; vai pēdējā gada laikā darba devējs nav būtiski pārkāpis NVA pasākumu īstenošanas nosacījumus; vai darba devējs atbilst de minimis atbalsta saņemšanas prasībām. Ja lēmums būs pozitīvs, darba devējs tiks aicināts mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu par mobilitātes atbalstu.

Detalizētāka informācija par reģionālās mobilitātes atbalsta pasākuma nosacījumiem un iesniedzamo dokumentu veidlapas pieejamas NVA vietnes sadaļā darba devējiem “Piedāvāju darbu”. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA vietnes sadaļā ”Kontakti”.