Liepājas Universitātes (LiepU) kolektīvs 2.janvārī nosūtījis atklātu vēstuli, kas adresēta gan Valsts Prezidentam, gan Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un daudzām citām institūcijām.


Vēstulē norādīts uz


"iespējamām nelikumīgām rīcībām un labās pārvaldības principu neievērošanu

attiecībā uz Liepājas Universitātes tālākas eksistences, stratēģiskās darbības un attīstības plānošanu".


Runa ir par Ministru kabineta noteikumu projektu, no kura izriet, ka LiepU paredzēts konsolidēt ar Rīgas Tehnisko universitāti, pretēji 2022. gada 24. februāra nodomu protokolam, kas parakstīts starp Izglītības un zinātnes ministriju, Liepājas Universitāti, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa Universitāti un Liepājas valstspilsētas pašvaldību, un kurā runāts par ieceri reorganizēt LiepU, iekļaujot to minēto trīs zinātnes universitāšu ekosistēmā.


Kā jau vēstīts iepriekš, LiepU Satversmes sapulce un Senāts ir pieņēmuši lēmumu par iestādes konsolidāciju ar Latvijas Universitāti, savukārt LiepU Padome atbalsta LiepU konsolidāciju ar Rīgas Tehnisko Universitāti.   


Vēstulē norādīts, ka Ministru kabineta lēmums par LiepU konsolidāciju vēl nav pieņemts, taču MK noteikumu projektā noteiktais kopsakarā ar LiepU Padomes lēmumu par konsolidāciju ar Rīgas Tehnisko Universitāti norāda uz procesu necaurskatāmību un sliktu pārvaldību.


Tiesībsargs savā atbildē LiepU norādījis, ka "viedokļu nesaskaņas par LiepU konsolidācijas virzienu starp LiepU Padomi kā iekšējo augstāko lēmējinstitūciju un LiepU Senātu kā iekšējo augstāko akadēmisko lēmēinstitūciju un LiepU Satversmes sapulci kā pārstāvniecības institūciju


liecina par LiepU reorganizācijas jautājuma nepietiekamu apspriešanu jau iestādes iekšienē".

Lai panāktu vienotu viedokli par visiem iespējamo pārmaiņu aspektiem un visvairāk piemēroto risinājumu, LiepU Padomei būtu jādara zināmi savi argumenti lēmuma pieņemšanā pirmām kārtām LiepU Senātam un LiepU Satversmes sapulcei, norāda Tiesībsargs.


Vienlaikus Tiesībsargs atgādina, ka, saskaņā ar Augstskolu likumu Un LiepU Satversmi tieši Padome ir atbildīga par universitātes ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina LiepU darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Tātad, secina Tiesībsargs, Izglītības un zinātnes ministrijai,


lai sniegtu ierosinājumu par reorganizāciju Ministru kabinetam, ir vērā ņemams tieši LiepU Padomes lēmums.

Taču Tiesībsargs arī informē, ka reorganizācijas jautājums ir skatīts divās 14. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas janvāra sēdēs, un 10.janvāra sēdē IZM pārstāvis skaidrojis, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts par LiepU konsolidāciju vēl nav sagatavots un ka tajā tiks veikti precizējumi, norādot, ka LiepU sadarbības partneri ir gan Rīgas Tehniskā Universitāte, gan Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņu Universitāte.