Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.


Dažādi sludinājumi

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2020. gada 19. novembrī izdotais lēmums-izpildrīkojums par nodokļu parāda piedziņu Nr. 332-1/2.5.54, par parāda piedziņu 5708,71 eiro apmērā no KATERYNAS KORZHEVSKAS, dzim. 04.05.19XX., par labu Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000063185. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Katerynai Korzhevskai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000137365, tiek vērsta piedziņa un no paziņojuma publicēšanas dienas Katerynai Korzhevskai ir aizliegts veikt Civilprocesa likuma 601. pantā norādītās darbības ar minēto nekustamo īpašumu, kā arī ir pienākums sniegt Civilprocesa likuma 601. panta 2.-5. daļā norādītās ziņas tiesu izpildītājam. Uzaicinu jūs, Kateryna Korzhevska, nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 6898,30 eiro apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr. 04077112501, depozīta kontā Nr. LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. saziņai 63232382.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums kopīpašniekiem
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas izpildu lieta Nr. 00458/006/2020, par piedziņu no Katerynas Korzhevskas, dzim. 04.05.19XX. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta trešo daļu paziņoju jums, DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.1972., NATALIIA KORZHEVSKA, dzim. 28.08.19XX., IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., kā nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr. 17000020498, kopīpašniekiem, ka izpildu lietas ietvaros piedziņa tiek vērsta uz Katerynai Korzhevskai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr.17000020498. Piedziņa tiek vērsta piedzinēja Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasījuma 5708,71 eiro apmierināšanai, kas nav nodrošināts ar hipotēku uz attiecīgajām domājamām daļām no nekustamā īpašuma. Informēju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 618. panta otro daļu kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus var pārdot arī visā sastāvā, ja to vēlas visi kopīpašnieki un ja kreditori neceļ pret to iebildumus. Pārdošanā ieņemtā nauda sadalāma starp nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet summa, kas pienākas parādniekam, izlietojama parāda dzēšanai. Uzaicinu jūs Denis Kaigorodov, Nataliia Korzhevska, un Iurii Korzhevskyi, divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas paziņot, vai vēlaties, lai nekustamais īpašums Pulkveža Brieža iela 17, Liepāja, tiktu pārdots visā tā sastāvā.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums kopīpašniekiem
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas izpildu lieta Nr. 00457/006/2020, par piedziņu no Iurii Korzhevskyi, dzim. 21.08.19XX. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta trešo daļu paziņoju jums, DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.1972., NATALIIA KORZHEVSKA, dzim. 28.08.19XX., un KATERYNA KORZHEVSKA, dzim. 04.05.19XX., kā nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr.17000020498, kopīpašniekiem, ka izpildu lietas ietvaros piedziņa tiek vērsta uz Iurii Korzhevskyi piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr. 17000020498. Piedziņa tiek vērsta piedzinēja Liepājas pilsētas pašvaldības prasījuma 5708,71 eiro apmierināšanai, kas nav nodrošināts ar hipotēku uz attiecīgajām domājamām daļām no nekustamā īpašuma. Informēju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 618. panta otro daļu kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus var pārdot arī visā sastāvā, ja to vēlas visi kopīpašnieki un ja kreditori neceļ pret to iebildumus. Pārdošanā ieņemtā nauda sadalāma starp nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet summa, kas pienākas parādniekam, izlietojama parāda dzēšanai. Uzaicinu jūs Denis Kaigorodov, Nataliia Korzhevska, un Kateryna Korzhevska, divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas paziņot, vai vēlaties lai nekustamais īpašums Pulkveža Brieža iela 17, Liepāja, tiktu pārdots visā tā sastāvā.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2020. gada 19. novembrī izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr. 331-1/2.5.54, par parāda piedziņu 5708,71 eiro apmērā no IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., par labu Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000063185. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Iurii Korzhevskyi piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000137365, tiek vērsta piedziņa un no paziņojuma publicēšanas dienas Iurii Korzhevskyi ir aizliegts veikt Civilprocesa likuma 601. pantā norādītās darbības ar minēto nekustamo īpašumu, kā arī ir pienākums sniegt Civilprocesa likuma 601. panta 2.-5. daļā norādītās ziņas tiesu izpildītājam. Uzaicinu jūs, Iurii Korzhevskyi, nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 6859,13 eiro apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr. LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Saziņa pa tālr. 63232382.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums kopīpašniekiem
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas izpildu lieta Nr. 01603/006/2023 par piedziņu no Natalijas Korzhevskas (Nataliia Korzhevska), dzim. 28.08.19XX. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta trešo daļu paziņoju jums, IURII KORZHEVSKYI, dzim. 21.08.19XX., DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.19XX., un KATERYNA KORZHEVSKA, dzim. 04.05.19XX., kā nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr. 17000020498, kopīpašniekiem, ka izpildu lietas ietvaros piedziņa tiek vērsta uz Natalijai Korzhevskai (Nataliia Korzhevska) piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr. 17000020498. Piedziņa tiek vērsta piedzinēja Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasījuma 1747,62 eiro apmierināšanai, kas nav nodrošināts ar hipotēku uz attiecīgajām domājamām daļām no nekustamā īpašuma. Informēju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 618. panta otro daļu kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus var pārdot arī visā sastāvā, ja to vēlas visi kopīpašnieki un ja kreditori neceļ pret to iebildumus. Pārdošanā ieņemtā nauda sadalāma starp nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet summa, kas pienākas parādniekam, izlietojama parāda dzēšanai. Uzaicinu Jūs Denis Kaigorodov, Kateryna Korzhevska, un Iurii Korzhevskyi, divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas paziņot, vai vēlaties lai nekustamais īpašums Pulkveža Brieža iela 17, Liepāja, tiktu pārdots visā tā sastāvā.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2017. gada 4. septembrī izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr. 2214/2.5.54 par parāda piedziņu 1747,62 eiro apmērā no NATALIJAS KORZHEVSKAS (NATALIIA KORZHEVSKA), dzim. 28.08.19XX., par labu Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000063185. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Natalijai Korzhevskai (Nataliia Korzhevska) piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000137365, tiek vērsta piedziņa un no paziņojuma publicēšanas dienas Natalijai Korzhevskai (Nataliia Korzhevska) ir aizliegts veikt Civilprocesa likuma 601. pantā norādītās darbības ar minēto nekustamo īpašumu, kā arī ir pienākums sniegt Civilprocesa likuma 601. panta 2.-5. daļā norādītās ziņas tiesu izpildītājam. Uzaicinu jūs, Natalija Korzhevska (Nataliia Korzhevska), nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 2225,79 eiro apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr. LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Saziņa pa tālr. 63232382.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu
Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2019. gada 23. jūlijā izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr. 220-1/2/5/54, par parāda piedziņu 3090,34 eiro apmērā no DENIS KAIGORODOV, dzim. 10.12.19XX., par labu Liepājas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000063185. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Denis Kaigorodov piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000137365, tiek vērsta piedziņa un no paziņojuma publicēšanas dienas Denis Kaigorodov ir aizliegts veikt Civilprocesa likuma 601. pantā norādītās darbības ar minēto nekustamo īpašumu, kā arī ir pienākums sniegt Civilprocesa likuma 601. panta 2.-5. daļā norādītās ziņas tiesu izpildītājam. Uzaicinu jūs, Denis Kaigorodov, nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 3887,23 eiro apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr. LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Saziņa pa tālr. 63232382.
Zvērināta tiesu izpildītāja D.Cgojeva

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Tērauda ielā 19A-3, Liepājā, kadastra Nr.17009034557, ar kopējo platību 19,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3600 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 1. decembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2024. gada 2. janvāris pulksten 13.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 21. decembrim jāiemaksā nodrošinājums 360 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 63404783.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUBOVA PAZAKŠINA (LIUBOV PAZAKSHINA), personas kods 160555-XXXXX, miršanas datums 21.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244495.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS LUKEVICS, personas kods 130241-XXXXX, miršanas datums 12.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244498.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS SKINDERSKIS, personas kods 280463-XXXXX, miršanas datums 17.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244514.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARUTA PRIEDENA, personas kods 120541-XXXXX, miršanas datums 02.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244437.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 12. decembrī pulksten 12 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDMUNDS OTRUPS, personas kods 021044-XXXXX, miršanas datums 23.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244462.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ELMARS PETREVICS, personas kods 081237-XXXXX, miršanas datums 29.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244410.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ATIS DEKSNIS, personas kods 160273-XXXXX, miršanas datums 25.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244421.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENTA TOMASE, personas kods 130746-XXXXX, miršanas datums 06.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244399.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 11. decembrī pulksten 12 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĪDA NIKOLAJENKO (IDA NIKOLAENKO), personas kods 210529-XXXXX, miršanas datums 13.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243502.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi


Paziņojums
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Padome) paziņo, ka ar Padomes 2023. gada 16. novembra lēmumu Nr. 394/1-2 "Par rezultātiem konkursā "Apraides tiesību piešķiršana radio programmas veidošanai vai apraides aptveršanas zonas palielināšanai Liepājā 105,8 MHz frekvencē" par uzvarētāju konkursā ir atzīta AS "Radio SWH", reģ. Nr. 40003125825, ar radio programmu "Radio SWH LV."

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina JURI FIĻIPOVU, dzim. 19XX. gada 19. jūnijā, deklarētā dzīvesvieta: 29 LODGE ROAD, RUGBY, CV21 2TT, Lielbritānija, un EDGARU KROMANI, dzim. 19XX. gada 19. jūnijā, deklarētā dzīvesvieta: 116 BRIDGET STREET, RUGBY, CV21 2BU, Lielbritānija, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 7. martā pulksten 11 Liepājā, Tiesu ielā 5, 24. tiesas sēžu zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C69 1952 23 "PlusPlus Baltic" OU prasībā pret Juri Fiļipovu un Edgaru Kromani par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Uzņērmuma reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203522685
Firma: SIA "MENS"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Nīcas iela 1A, Liepāja, LV-3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203522882
Firma: SIA "Berries 2"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Ugāles iela 1/3 - 46, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 50203523201
Firma: SIA "Books world"
Pamatkapitāls: 200.00 eiro
Adrese: Daugavas iela 5 - 27, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203523036
Firma: SIA BRESG
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Ģenerāļa Baloža iela 27 - 6, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203523426
Firma: SIA DROL
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Turaidas iela 16 - 37, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203523619
Firma: SIA BLEZG
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Ģenerāļa Baloža iela 27 - 6, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203524031
Firma: SIA PLASTIKOV 21
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 26 - 51, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203524050
Firma: SIA "GSO"
Pamatkapitāls: 2.00 eiro
Adrese: Tirgoņu iela 22 - 7N, Liepāja, LV-3401