Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Amatu konkursu ziņas

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU) izsludina konkursu uz vakanto amata vietu:
Vadības un sociālo zinātņu fakultātē
- asociētais profesors sociālo zinātņu grupas ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares izglītības vadības apakšnozarē – 1 amata vieta (nepilna slodze)


Prasības pretendentiem noteiktas saskaņā ar LiepU nolikumu "Nolikums par profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām, novērtēšanas kārtību un profesoru padomēm Liepājas Universitātē" (apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2021. gada 22. martā, protokols Nr. 10).


Alga mēnesī par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas, sākot no 1587,00 eiro.


Konkursa pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz (elektroniski/ar pasta sūtījuma starpniecību) Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļā šādi dokumenti:


– LiepU rektoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē un atsauce uz konkursa paziņojumu (publikācijas datums un vietne)
– normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas augstāko izglītību, akadēmisko un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas
– ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī atzinums par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms
– pēdējo sešu gadu laikā publicēto zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu saraksts
– dzīves un darba gājums (curriculum vitae – CV), kā arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredzes apkopojums
– citi dokumenti, ko amata pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju


Liepājas Universitātes pasta adrese: Personāla un dokumentu pārvaldības daļa, 214. kabinets, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, e-pasta adrese: vita.smiltniece@liepu.lv.

Informācija pa tālr. 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).

Liepājas Universitāte kā jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Atzīt par nederīgu MĀRĪTES LOČMELES apliecību par pamatizglītības iegūšanu B Nr. 041874, kas 2004.gada 10.jūnijā izsniegta Liepājas 8. vidusskolā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Tatjanai Prišvinai piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kaktu iela 4/6-1, Liepāja, kadastra Nr.17009010568. Parādniece – Tatjana Prišvina. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr. 42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja; (b) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900016437, Rožu iela 6, Liepāja. Novērtējums – 6400,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 17009010568, ar kopējo platību 56,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 566/7022 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000310095003, būves ar kadastra apzīmējumu 17000310095004, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000310095. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr. 17009010568. Izsolē tiek pārdota Tatjanai Prišvinai piederošā 1/3 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Otrās izsoles sākumcena – 4800,00 eiro. Izsoles solis – 350,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 17. novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 18. decembris pulksten 13. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 7. decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 640,00 eiro. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: REINIS BENTS, personas kods 060152-XXXXX, miršanas datums 17.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244310.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 8. decembrī pulksten 12 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INITA LEITERE, personas kods 240166-XXXXX, miršanas datums 18.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244241.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS ŠVARCS, personas kods 100145-XXXXX, miršanas datums 10.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244209.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS ASARIS, personas kods 181239-XXXXX, miršanas datums 12.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244105.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA SPROĢE, personas kods 160839-XXXXX, miršanas datums 23.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243331.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA MAĻEJEVA (MARIA MALEEVA), personas kods 031230-XXXXX, miršanas datums 26.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244145.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa aicina SIGUTU KALNU, dzim. 19XX. gada 9. janvārī, ierasties 2024. gada 8. februārī pulksten 12.30 uz slēgtu tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (18. tiesas sēžu zālē), kā atbildētāju civillietā Nr. C69399723. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesā 2023. gada 31. oktobrī saņemts VERITAS PAUČAS pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā, kurā lūgts:
- dzēst AS "Moda Kapitāls", reģ. Nr. 40003345861, labā nostiprinātu hipotēku uz dzīvokli, Abavas ielā 16-8, Ventspilī, kadastra Nr.27009002207, pēc hipotēkas līguma Nr. 36-377404 no 09.08.2017.
Kurzemes rajona tiesa uzaicina visas iespējamās personas, kurām ir kādas tiesības uz minētām lietu tiesībām, trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieteikt Kurzemes rajona tiesai Republikas ielā 14, Liepājā, savas tiesības uz minēto lietu tiesību. Uzaicinājuma termiņā nepieteiktās tiesības tiks dzēstas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69375623 MAS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret Vladislavu Rubovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VLADISLAVAM RUBOVAM, dzim. 19XX. gada 12. martā, kura pēdējā zināmā adrese ir Kārklu ielā 9-56, Liepājā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā un nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 14. decembrī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L.Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20. pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. 2023. gada 14. decembris ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu, kad tas būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ja tiks sastādīts saīsināts spriedums, tad lūgums par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedzams tiesai desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma spriedumu var nosūtīt uz e-pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42102006182
Nosaukums: Orbas kokapstrādes firma "AIA"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 158
Atbrīvotas amatpersonas: Aivars Orbs, Liepāja, Ganību iela 158a-1, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Aivars Orba, personas kods 1508XX-XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.11.2023.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 3 (trīs) mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Ganību iela 158A, Liepāja, LV-3407
Publikācijas Nr.: KMR0015191625467.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203521618
Firma: RGNI Investments SIA
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Apšu iela 29 - 1, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203521641
Firma: SIA BSALT
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Šķēdes iela 21 - 2, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203521675
Firma: SIA CNOVE
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Dārza iela 55 - 6, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40002207895
Firma: IK "AR serviss"
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 25 - 18, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 50002207971
Firma: IK Skaistuma studija Liepāja
Adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203522098
Firma: SIA DA LIEPAJA
Pamatkapitāls: 300.00 eiro
Adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 16.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 50002208021
Firma: IK "Gatis Go"
Adrese: Apšu iela 19 - 8, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203522524
Firma: SIA EV remonti
Pamatkapitāls: 40.00 eiro
Adrese: Zirņu iela 19 - 2, Liepāja, LV-3401