Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu MĀRTIŅAM BRIEDIM izsniegto apliecību par profesionālo pamatizglītību, sērija APA 010917, ko 29.06.2012. izdevis PIKC "Liepājas Valsts tehnikums".

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2. stāvs, 3. kabinets, rīko nekustamā īpašuma Turaidas iela 18-44, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 6433, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 44 ar kopējo platību 45,5 m2, kopīpašuma 455/20527 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0269). Nekustamā īpašuma īpašnieks – Gatis Ernestsons. Piedzinējs – "Plus Plus Baltic" OU, juridiskā adrese – Tartu mnt 83, TALLINA 10115 Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - 12 200,00 eiro. Izsoles solis – 200,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 4. decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājuma summa 1220,00 eiro apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr. LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 14. novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 14. decembris pulksten 13. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērināts tiesu izpildītājs Edgars Cgojevs, prakses vieta Kuldīgas iela 47-8, Ventspils, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Andrim Pinnim piederošo nekustamo īpašumu – Brīvības ielā 84-8, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 5446, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3190-8. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kredīts biznesam", reģ. Nr. 45403052753, juridiskā adrese – Bukultu iela 11, Rīga, LV-1005, labā. Nekustamais īpašums tiek realizēts pēc šādiem noteikumiem.
1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Brīvības iela 84-8, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 ar kopējo platību 33,9 kv.m un 339/3107 kopīpašuma domājamām daļām no būves, kas atrodas Liepājā, kadastra numurs 1700 901 5446, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3190-8, nekustamā īpašuma sastāvs precizēts I daļas 1. iedaļas ierakstā Nr. 1.1. un 1.2. 17.03.2016., žurnāla Nr. 400001281305.
2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: II daļas ieraksts Nr. 3.1.: "Noteikts aizliegums bez IMD CAPITAL OÜ, Igaunijas Republikas reģistrācijas kods 14606380, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām." II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.2.: "Pamats: 2022. gada 9. maija hipotēkas līgums Nr. 800227-KL."II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1.: "Noteikts aizliegums bez Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kredīts biznesam", reģistrācijas numurs 45403052753, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām." II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.2.: "Pamats: 2022. gada 9. maija hipotēkas līgums Nr. 800227-KL."II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 5.1.: "Atzīme – vērsta 325,08 euro piedziņa. Piedzinējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS", reģistrācijas numurs 42103004583." II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 5.2.: "Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes 2023. gada 7. augusta nostiprinājuma lūgums, 2023 gada 6. jūnija Kurzemes rajona tiesas izpildu raksts lietā Nr. C69190923." II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 6.1.: "Atzīme – vērsta 85,69 eiro piedziņa. Piedzinējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90011524360." II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 6.2.: "Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes 2023. gada 24. augusta nostiprinājuma lūgums, 2023. gada 13. marta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldes lēmums – izpildrīkojums Nr. PIP-23-2708-lsi/7-15-3/47-PL."IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1.: "Nostiprināta hipotēka. Kreditors: IMD CAPITAL OÜ, Igaunijas Republikas reģistrācijas kods 14606380. Summa 17 400 eiro." IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.2.: "Pamats: 2022. gada 9. maija kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 800227, 2022. gada 9. maija hipotēkas līgums Nr. 800227-KL." IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.1.: "Nostiprināta hipotēka. Kreditors: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kredīts biznesam", reģistrācijas numurs 45403052753. Summa 17 400 eiro." IV daļas 1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 2.2.: "Pamats: 2022. gada 9. maija kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 800227, 2022. gada 9. maija hipotēkas līgums Nr. 800227-KL."
3. Izsoles sākumcena – 18 000,00 eiro.
4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615. panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.
5. Nekustamā īpašuma īpašnieks Andris Pinnis nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības.
6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:
6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;
6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611. panta otrā daļa);
6.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.
7. Nenotikušas izsoles sekas.
7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2. punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un kopīpašniekiem, kā arī apbūves tiesīgajiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.
7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3. punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.
7.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4. punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.
7.4. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas.
7.5. Persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā:
7.5.1. CPL 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;
7.5.2. valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;
7.5.3. šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.4. punktā norādīto summu;
7.5.4. pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (CPL 631. panta trešā daļa) un ņemot vērā CPL 612. panta noteikumus.
7.6. Pēc šo noteikumu 7.5. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, kopīpašnieka, apbūves tiesīgā vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (CPL 613. pants) un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
7.7. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole atbilstoši šādiem nosacījumiem:
7.7.1. otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus. Tomēr nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē;
7.7.2. ja otrā izsole nav notikusi un neviens nav vēlējis paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašums paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama.
Izsoles solis – 200,00 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 10.novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 11. decembris pulksten 13. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 30. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam Edgaram Cgojevam par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģ. Nr. 10039312503, depozīta kontā LV93TREL919911800100B, Valsts kasē 10% nodrošinājums – 1800,00 eiro. Tālr. uzziņām 29617144. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELZBETA BIRUTA MITKEVIČIENE, personas kods 051139-XXXXX, miršanas datums 01.11.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244052.
Pēdējās gribas rīkojuma akts (testaments) tiks nolasīts zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā, Zivju ielā 3, Liepājā 27.11.2023. pulksten 11. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS BRAUNS, personas kods 250645-XXXXX, miršanas datums 02.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244030.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻEGS ATANOVS, personas kods 200377-XXXXX, miršanas datums 29.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243978.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NORMUNDS SAULE, personas kods 031174-XXXXX, miršanas datums 23.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243982.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA DRUSKINA, personas kods 170246-XXXXX, miršanas datums 11.08.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243992.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AHMATS GAĻIMOVS (AKHMAT GALIMOV), personas kods 050932-XXXXX, miršanas datums 12.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244007.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIEDONIS BURMEISTERS, personas kods 100653-XXXXX, miršanas datums 16.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 16.10.2024.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 244014.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS MIGUTSKIS (ALIAKSANDR MIHUTSKI), dzimšanas datums 20.12.1947., miršanas datums 21.05.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243913.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS SERDJUKS (IGOR SERDYUK), personas kods 140248-XXXXX, miršanas datums 11.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243954.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS SABOLIŅŠ, personas kods 260950-XXXXX, miršanas datums 12.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243955.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOHANNA GORDEJEVA, personas kods 160839-XXXXX, miršanas datums 01.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 01.09.2024.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243890.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS PĪLAGERS, personas kods 190736-XXXXX, miršanas datums 20.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243892.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS GŪTMANIS, personas kods 310159-XXXXX, miršanas datums 14.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243835.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS VOROBJOVS, personas kods 030361-XXXXX, miršanas datums 13.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 240159.


Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69375623 MAS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret Vladislavu Rubovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VLADISLAVAM RUBOVAM, dzim. 19XX. gada 12. martā, kura pēdējā zināmā adrese ir Kārklu ielā 9-56, Liepājā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā un nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 14. decembrī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L.Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20. pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. 2023. gada 14. decembris ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu, kad tas būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ja tiks sastādīts saīsināts spriedums, tad lūgums par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedzams tiesai desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma spriedumu var nosūtīt uz e-pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

Uzņēmumu reģistrs

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40008329986
Firma: "Jauniešu atbalsta biedrība Libava City"
Adrese: Rudzu iela 6B, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40002207753
Firma: IK SQ
Adrese: Klaipēdas iela 134 - 24, Liepāja, LV-3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40008330203
Firma: Biedrība "M. Ķempes 5"
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 5 - 97, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40008330190
Firma: Liepājas rezidenču un kultūras centrs
Adrese: Friča Brīvzemnieka iela 26 - 3, Liepāja, LV-3401