Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi


Valsts policija paziņo, ka administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 15550009008823 saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu 269. panta 1. daļu tika nodots nolēmums par soda piespiedu izpildi zvērinātam tiesu izpildītājam.
Vārds, uzvārds: VITĀLIJS DERGAČOVS
Dzimšanas dati: 11.05.19XX.
Pēdējā deklarētā dzīvesvieta (pilsēta): Liepāja
Lēmuma datums: 24.05.2023.
Lēmuma numurs: 15550009008823

*Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties, sazinoties pa tālr. 67086242.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Atzīt par nederīgu ALIAKSANDR SVIZHENKA atestātu par vidējās vispārējās izglītības iegūšanu AC Nr. 205277, kas 2013. gada 5. jūlijā izsniegts Liepājas 8. Vidusskolā.

Sakarā ar pazaudēšanu atzīt par nederīgu AMANDAI LEJNIECEI izsniegto diplomu par profesionālo vidējo izglītību, sērija DPVA Nr. 116914, ko 29.06.2018. izdevis PIKC "Liepājas Valsts tehnikums".

Uzskatīt par nederīgu SINTIJAI AIVITAI NAUMČIKAI (pers. kods 2701XX-XXXXX) izsniegto diplomu DPVA Nr. 129645 par profesionālo vidējo izglītību, kvalifikācijā "Finanšu darbinieks", ko 29.06.2020. izdevis PIKC "Liepājas Valsts tehnikums".

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – augošu koku cirte (atmežošana) ar krāju 1474,9 m3, kas sastāv no cirsmām Liepājā: 14. novembra bulvāris 165, kadastra Nr. 17000040008, kvartāls 17, 18, nogabali: 7, 20, 21, 22, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 26, 33, 34, 44, 45, 56, 57 cirsmas krāja 649,87 m3; 14. novembra bulvāris 88/98, kadastra Nr. 17000050002, kvartāls 8, nogabali: 1, 5, 10, 13, 14 cirsmas krāja 160,95 m3; Lībiešu iela 14, kadastra Nr.17000050004, kvartāls 11, nogabali: 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 40 cirsmas krāja 478,86 m3; Lībiešu iela 37/53 kadastra Nr. 17000010001, kvartāls 1, nogabali: 38, 46, 47, 62, 66, 67 cirsmas krāja 185,22 m3.
Izsolāmās mantas sākuma cena (nosacītā cena) – 53 818 eiro, Izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 2. novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 4. decembris pulksten 13. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 22. novembrim jāiemaksā nodrošinājums 5381,80 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 29468236.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Klāva Ukstiņa ielā 56-6, Liepājā, kadastra Nr.17009034556, ar kopējo platību 26,7 kv.m, kas atrodas divstāvu sešu dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5900 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 1. novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 1. decembris pulksten 13.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 21. novembrim jāiemaksā nodrošinājums 590 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ozolu ielā 17-5, Liepājā, kadastra Nr. 17009031320, ar kopējo platību 21,3 kv.m, kas atrodas divstāvu 10 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6200 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 1. novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 1. decembris pulksten 13.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 21. novembrim jāiemaksā nodrošinājums 620 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Tērauda ielā 19A-2, Liepājā, kadastra Nr. 17009031851, ar kopējo platību 21,3 kv.m, kas atrodas trīsstāvu septiņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4300 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 1. novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 1. decembris pulksten 13.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 21. novembrim jāiemaksā nodrošinājums 430 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 63404783.


Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Parka iela 2", Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0244, kas sastāv no zemes vienības (zemes starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 170002200246, 1822 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 39 300 eiro, izsoles solis – 500 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 7. decembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 8. janvāris pulksten 13.
Zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ zemes starpgabals, ir tiesības mēneša laikā no sludinājuma publikācijas iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Ja norādītajā termiņā ir saņemti vairāki pieteikumi, tiek rīkota izsole starp šīm personām.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 27. decembrim jāiemaksā nodrošinājums 3930 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, rīko otro izsoli Inārai Baikovai piederošajam nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 16-13, Liepāja. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr.13 ar kopējo platību 45,9 kv.m, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000091604 13, kadastra Nr. 1700 902 7534, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 459/20687 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 16 900,00 eiro. Otrās izsoles sākumcena – 12 675,00 eiro. Izsoles solis – 1267,50 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 21. novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja – Inese Beitāne, reģ. Nr. 32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 1690,00 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 1. novembrī pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 1. decembris pulksten 13. Izsoles norises noteikumi.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 33, Liepājā, kadastra Nr. 17000400324, 9/108 kopīpašuma domājamām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 8200 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 1. novembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 1. decembris pulksten 13.
Kopīpašuma izbeigšanas gadījumā kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo kopīpašuma domājamo daļu, ja tās piesaka mēneša laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par izsoli. Ja norādītajā termiņā ir saņemti vairāki pieteikumi, tiek rīkota izsole starp šīm personām. Ja ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 21. novembrim jāiemaksā nodrošinājums 820 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa "VW Multivan" (2015. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektronisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākumcena – 20 000 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsoles pretendentiem līdz 15. novembrim pulksten 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 2000 eiro ar atzīmi "Transportlīdzekļa VW Multivan izsoles nodrošinājums ", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr. LV90000329402, AS "Swedbank", konta Nr. LV12HABA0001407037000, un jālūdz autorizēt dalību izsolei. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 2023. gada 26. oktobrī pulksten 13 un noslēdzas 2023. gada 27. novembrī pulksten 13. Pretendentu reģistrācija notiek no 2023. gada 26. oktobra pulksten 13 līdz 2023. gada 15. novembrim pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē. Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2023. gada 15. novembrim, iepriekš sazinoties pa tālruni 29426284 (Ainars). Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, rīko otro izsoli Nataļjai Petrovai 1/2 domājamai daļai no piederošā nekustamā īpašuma Turaidas ielā 16-37, Liepājā. Nekustamā īpašuma sastāvs – dzīvoklis Nr. 37 ar kopējo platību 42,7 kv.m, kuras īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000091604 37, kadastra Nr.1700 902 6632, ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 427/20687 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamo daļu novērtējums un izsoles sākumcena – 7700,00 eiro. Izsoles solis – 577,50 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023. gada 21. novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja – Inese Beitāne, reģ. Nr. 32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 770,00 eiro apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 1. novembrī pulksten 13, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 1. decembris pulksten 13. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS FESENKO (EVGENY FESENKO), personas kods 040943-XXXXX, miršanas datums 15.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243596.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS BRUMBERGS, personas kods 050739-XXXXX, miršanas datums 16.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243708.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 22. novembrī pulksten 15 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRINA GULEGA, personas kods 121062-XXXXX, miršanas datums 29.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243694.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪGA DEJUS, personas kods 170574-XXXXX, miršanas datums 28.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243728.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNESTS DANELS, personas kods 150527-XXXXX, miršanas datums 13.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243661.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRTIŅŠ ŠMITS, personas kods 051275-XXXXX, miršanas datums 21.10.2023.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243667.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITA PĒTERSONE, personas kods 230240-XXXXX, miršanas datums 30.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243640.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGUNA MAKUŽE, personas kods 130458-XXXXX, miršanas datums 12.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243631.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 23. novembrī pulksten 13 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA ALPE-LŪKA, personas kods 040637-XXXXX, miršanas datums 06.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243562.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA POTAPENKO, personas kods 210651-XXXXX, miršanas datums 04.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 243600.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĪRIJA VĪTOLA, personas kods 310342-XXXXX, miršanas datums 22.09.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242925.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi nokārtot saistībasPirmstiesas brīdinājums par nodomu iesniegt tiesā pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu
Rīgā 2023. gada 26. oktobrī
2023. gada 23. janvārī starp SIA "FZ CAPITAL", reģ. Nr. 40003726262, kā Aizdevēju, ANDREJU GOLOVCOVU, personas kods 0401XX-XXXXX, kā Aizņēmēju, un JEĻENU GOLOVCOVU, personas kods 0105XX-XXXXX, kā Galvinieku, tika noslēgts Aizdevuma līgums Nr. T-14 (turpmāk arī – Aizdevuma līgums), saskaņā ar kuru Aizņēmējam tika aizdota naudas summa 16 500,00 eiro apmērā ar aizdevuma gala atmaksas termiņu līdz 2028. gada 23. janvārim.
No Aizdevuma līguma izrietošā aizdevuma atmaksa nodrošināta ar publisku hipotēku 33 000,00 eiro apmērā uz Aizņēmējam piederošo nekustamo īpašumu Klaipēdas ielā 78 - 28, Liepājā, kadastra numurs 1700 901 6434.
Tā kā jūs neveicāt no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus, tad 2023. gada 19. jūnijā SIA "FZ CAPITAL" nosūtīja jums ierakstītā sūtījumā pieprasījumu par visas aizdevuma summas pirmstermiņa atmaksu Nr. 190623-02, lūdzot līdz 2023. gada 29. jūnijam samaksāt SIA "FZ CAPITAL" parādu 20 514,50 eiro kopējā apmērā, vienlaikus brīdinot jūs, ka parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks aprēķināti nokavējuma procenti 0,5% apmērā no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas par katru nokavēto dienu. Pieprasījumā norādītajā termiņā parāds atmaksāts netika.
Saskaņā ar Aizdevuma līguma Vispārīgo noteikumu 4.9. punktu un Sevišķo noteikumu 5. punktu par aizdevuma summas vai tās daļas lietošanu pēc aizdevuma gala atmaksas termiņa beigām (tas ir, aizdevuma summas atmaksa ir nokavēta) Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus ar likmi 0,5% (nulle komats pieci procenti) dienā.
Kopējā parāda summa uz šī brīdinājuma parakstīšanas dienu ir 26 694,88 eiro (divdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit četri eiro un 88 centi), ko veido:
- neatmaksātā aizdevuma pamatsumma 16 481,00 eiro apmērā;
- obligātie pielīgtie nesamaksātie procenti par aizdevuma summas lietošanu 3908,64 eiro apmērā;
- līgumsods par maksājumu kavējumu 124,86 eiro apmērā (noteikts pamatojoties uz Aizdevuma līguma Sevišķo noteikumu 8.punktu);
- nokavējuma procenti par aizdevuma izmantošanu pēc aizdevuma atmaksas termiņa 6180,38 eiro apmērā (noteikti pamatojoties uz Aizdevuma līguma Vispārīgo noteikumu 4.9. punktu un Sevišķo noteikumu 5.punktu, t.i. 0,5 % dienā no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas 16 481,00  eiro par 75 dienām, t.i. no 30.06.2023. līdz 13.09.2023., kas kopā sastāda 6180,38 eiro).
Lūdzam nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 2. novembrim samaksāt parādu pilnā apmērā. Samaksu lūdzam veikt SIA "FZ CAPITAL" norēķinu kontā Nr. LV86HABA0551009256634, AS "Swedbank".
Brīdinām, ja līdz 2023. gada 2. novembrim parāds netiks samaksāts pilnā apmērā, t.i. 26 694,88 eiro, SIA "FZ CAPITAL" iesniegs tiesā pieteikumu pret Andreju Golovcovu par saistību pēc 2023. gada 23. janvāra Aizdevuma līguma Nr. T-14 bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punktu. Šajā gadījumā no Andreja Golovcova tiks piedzīti arī tiesāšanās izdevumi.
SIA "FZ CAPITAL" valdes priekšsēdētājs Marks Peisahovičs
Paziņo zv. notārs R. Mintāls.
Uzaicinājumi uz tiesu

Rīgas rajona tiesa paziņo INETAI KARZONEI, pers. kods 2309XX-XXXXX, ka 2023. gada 12. decembrī Rīgas rajona tiesā rakstveida procesā, tiks izskatīts zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas 2023. gada 2. oktobra pieteikums par izsoles akta apstiprināšanu un 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Krustu iela 1 - 72, Liepāja, kadastra numurs 17009012866, nostiprināšanu uz ieguvēja AP konsultācijas SIA, lietā ar parādnieci Inetu Karzoni.
Pieteikums tiks izskatīts šādā tiesas sastāvā: tiesnese Everita Ancāne. Uz izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nav jāierodas. Lietas dalībniekiem ir Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās civilprocesuālās tiesības. Pieteikumu var saņemt Rīgas rajona tiesā, Ieriķu ielā 5, Rīgā, vai Latvijas tiesu e-pakalpojumu portālā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69314623, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Sergeju Kuzņecovu (Sergey Kuznetsov) par naudas piedziņu.
Paziņojam atbildētājam SERGEJAM KUZŅECOVAM (Sergey Kuznetsov), dzim. 19XX. gada 26. jūlijā, īpašuma adrese – Grīzupes iela 7-21, Liepāja, ka 2024. gada 3. janvārī tiesnesis A. Lapiņš lietu izskatīs rakstveida procesā un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 3. janvārī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu.
Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.
Atbildētājs Sergejs Kuzņecovs (Sergey Kuznetsov) ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesim. Sergejam Kuzņecovam (Sergey Kuznetsov) ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus.
Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69419823 Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras prasībā pret Evu Saulīti par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai EVAI SAULĪTEI, dzim. 20XX. gada 21. janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta – Eduarda Tisē ielā 56-34, Liepājā LV-3411, ka 2023. gada 7. decembrī tiesnese I. Pelnēna minēto Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 7. decembrī.
Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētāja Eva Saulīte ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to atvasinājumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai Evai Saulītei ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus, paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē ŠEIT, sadaļā "Dokumentu paraugi" vai vietnē ŠEIT. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Reģistrācijas numurs: 42102010173
Nosaukums: A.Derkēvica individuālais uzņēmums
Adrese: Liepāja, Jaunā iela 19 - 1
Atbrīvotas amatpersonas: Aigars Derkēvics, personas kods 2309XX-XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām
Ieceltas: Aigars Derkēvics, personas kods 2309XX-XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Izdarīts ieraksts: 31.10.2023.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram trīs mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Raiņa iela 4 - 2, Liepāja, LV-3401
Publikācijas Nr.: KMR00151904217417.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.10.2023.
Reģistrācijas numurs: 40002207522
Firma: IK "JR Studio"
Adrese: Graudu iela 20 - 33, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.10.2023.
Reģistrācijas numurs: 40008329863
Firma: "Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Brīvība 99""
Adrese: Brīvības iela 99 - 3, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.10.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203518942
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Libava energy"
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Vēju iela 7, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203518745
Firma: SIA RTA Trade
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 01.11.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203518942
Firma: SIA "KLEGUS"
Pamatkapitāls: 400.00 eiro
Adrese: Reiņu meža iela 2 - 12, Liepāja, LV-3407