Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi
2023. gada 28. septembrī pulksten 18 Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas ēkā (Rožu ielā 6, lielajā zālē) notiks dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.
Plānu Liepājas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām, piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2023. gada 6. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@du.lv, tālr. 26113065.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Liepājas valstspilsētas pašvaldības īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers" (projekta Nr.1-08/45/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Sergejam Gromovam piederošo nekustamo īpašumu Lēņu iela 7-7, Liepāja, kadastra Nr.17009021392. Parādnieks: Sergejs Gromovs. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, LV3401, (b) Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Novērtējums:  8700,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,3 kv.m, kas atrodas mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 393/29106 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000140393001. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009021392. Pirmās izsoles sākumcena 8700,00 eiro. Izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 19. septembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 19. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 9. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 870,00 eiro. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13-NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Konstantīna Koršunova bezmantinieka mantojuma masā ietilpstošo nekustamo īpašumu Liepājā, Siguldas ielā 31-13, kad. Nr. 1700 900 2757. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma Nr. 13, kas atrodas Liepājā, Siguldas ielā 31, ar kopējo platību 35,6 kv.m. un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 356/30429 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Kreditors: Biedrība "Siguldas 31", jur. adrese: Siguldas iela 31-53, Liepāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 18 400 eiro, izsoles sākumcena – 18 400 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1800,00 eiro. Izsole sāksies 2023. gada 14. septembrī un noslēgsies 2023. gada 16. oktobrī pulksten 13.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 4. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1840 eiro, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152. panta ceturto daļu nosolītājam jāiemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Noteiktās maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Oļegam Nikolajevam piederošo nekustamo īpašumu Mežu iela 49-6, Liepāja, kadastra Nr.17009001080. Parādnieks: Oļegs Nikolajevs. Piedzinēji: (a) SIA "MN DROŠĪBA LIEPĀJA", reģistrācijas Nr.40103714274, Rīga, Ieriķu iela 67A, LV-1084, (b) Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Novērtējums: 8600,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 31,9 kv.m, kas atrodas 467. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 8/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000120460001. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009001080. Pirmās izsoles sākumcena 8600,00 eiro. Izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 19. septembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 19. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 9. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 860,00 eiro. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Bārtas ielā 11, Liepājā. Kreditors: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Viss nekustamais īpašums sastāv no divām būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000094350, kadastra Nr. 1700 541 0338. Izsolē tiek pārdota ¼ domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/4 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4200,00 eiro. Izsoles solis 200,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 14. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 16. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 4. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 420,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA Bernitz Realty, juridiskā adrese – Andreja Pumpura iela 14 - 5, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lāčplēša ielā 25 - 8, Liepājā. Piedzinējs: SIA Rubicon, juridiskā adrese – Šķēdes iela 1 - 51, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 35 m2 un 335/4524 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3452 8, kadastra Nr. 1700 902 5208. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4900,00 eiro. Izsoles solis 250,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 14. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 16. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 4. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 490,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Tatjanai Prišvinai piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kaktu iela 4/6-1, Liepāja, ar kadastra Nr.17009010568. Parādnieks: Tatjana Prišvina. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja, (b) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja. Novērtējums:  eiro 6400,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.1 7009010568, ar kopējo platību 56,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 566/7022 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000310095003, būves ar kadastra apzīmējumu 17000310095004, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000310095. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009010568. Izsolē tiek pārdota Tatjanai Prišvinai piederošā 1/3 domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Pirmās izsoles sākumcena 6400,00 eiro. Izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 15. septembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 16. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 5. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 640,00 eiro. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajai Malvīnei Štrausei piederošo nekustamo īpašumu Siļķu iela 20A-14, Liepāja, kadastra Nr.17009005904. Parādniece: Malvīne Štrause. Piedzinēji: (a) Biedrība Ķieģelis, reģistrācijas Nr.50008134351, Siļķu iela 20A-34, Liepāja, (b) AS Latvijas Gāze, reģistrācijas Nr. 40003000642, Aristida Briāna iela 6, Rīga. Novērtējums: 7200,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 25,4 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 13/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000110086001, kas izvietots 318. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 5. stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr. 17009005904. Pirmās izsoles sākumcena 7200,00 eiro. Izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 15. septembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 16. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 5. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – 720,00 eiro. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrejam Kondratjevam piederošās 182/1865 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ūdens ielā 42, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000430313, kadastra Nr. 1700 521 0108. Piedzinēji: VAS Valsts nekustamie īpašumi, juridiskā adrese – Talejas iela 1, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr. 9, Ūdens ielā 42, Liepājā, garāžas ēkā ar kadastra apzīmējumu 1700 021 0108 001. Garāžas Nr. 9 platība 18,2 m2. Nekustamā īpašuma (182/1865 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3300,00 eiro. Izsoles solis 150,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 12. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 12. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 2. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 330,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA ZĪLE, personas kods 200352-XXXXX, miršanas datums 26.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 242033.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS VĒVERIS, personas kods 210157-XXXXX, miršanas datums 03.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241994.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIHAILS BUTKEJEVS, personas kods 020375-XXXXX, miršanas datums 10.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 12.08.2024.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241699.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA FOLMANE, personas kods 280940-XXXXX, miršanas datums 05.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241897.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VAIRA MIKUTE, personas kods 061243-XXXXX, miršanas datums 28.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241908.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS DEREVKO, personas kods 210855-XXXXX, miršanas datums 12.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241931.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA OŠENIECE, personas kods 161137-XXXXX, miršanas datums 19.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241859.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARTA BORE, personas kods 251246-XXXXX, miršanas datums 04.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241846.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS ATĀLS, personas kods 150672-XXXXX, miršanas datums 27.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241851.

Privatizācijas ziņas

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA "Liepājas sērkociņi" valsts kapitāla daļu.
Informācija par Sabiedrību
SIA "Liepājas sērkociņi" pamatkapitāls – 703 726 eiro;
Kapitāla daļu skaits – 703 726;
Kapitāla daļas nominālvērtība – 1 eiro;
Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010;
Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.
Informācija par izsoles priekšmetu
Valstij piederošās SIA "Liepājas sērkociņi" 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete);
Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" tīmekļa vietnē.
Tālrunis uzziņām 67021314, 67021365.
Cena un norēķini
Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 9280 eiro;
Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem.
Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē līdz 02.10.2023. pulksten 23.59.
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 928 eiro SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr. LV07PARX0003805160002 vai AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.
Informācija par izsoli:
Solis: 500 eiro;
Izsoles sākums: 12.09.2023. pulksten 13.
Izsoles noslēgums: 12.10.2023. pulksten 13.
Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē.
Izsoles norises noteikumi.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2023. gada 22. augustā izdotais lēmums-izpildrīkojums lietā Nr. 224-l/2.5.54 par parāda piedziņu 198,26 eiro apmērā no MIHAILA ŠIŠKOVA, pers. kods 1403XX-XXXXX, par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģistrācijas Nr. 90000063185. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 274,76 eiro ne vēlāk kā līdz 2023. gada 24. septembrim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr. LV04077112501, depozīta kontā Nr. LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 01376/006/2023 un parādnieka vārds un uzvārds.
Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 312,27 eiro. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus. Ja minētā saistība ir dzēsta, uzaicinu iesniegt šo darbību apliecinošus dokumentus.


Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesa uzaicina ANATOLIJU DZILNU, dzim. 19XX. gada 23. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Skolas ielā 3-2, Brocēnos, Saldus novadā, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 20. oktobrī, pulksten 10 Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 9. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69247123, Rutas Reinvaldes prasībā pret Saldus novada pašvaldību un Anatoliju Dzilnu par pirkuma līguma atzīšanu par noslēgtu un īpašuma tiesību atzīšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69365723 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ninu Cherezovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai NINAI CHEREZOVAI, dzim. 19XX. gada 31. augustā, kuras pēdējā zināmā adrese ir Celmu ielā 5-37, Liepājā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā un nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 12. decembrī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L.Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20. pantam, pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. 2023. gada 12. decembris ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu, kad tas būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ja tiks sastādīts saīsināts spriedums, tad lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma spriedumu var nosūtīt uz e-pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr.C69338123 SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā pret Rodionu Doroganu par naudas piedziņu.
Atbildētājam RODIONAM DOROGANAM, dzim. 19XX. gada 28. februārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta: Pulkveža Brieža iela 12A-3, Liepāja, tiek paziņots, ka civillietu 2023. gada 18. oktobrī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētājs var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi.
Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.
Saīsinātā sprieduma noraksts tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2023. gada 18. oktobra.
Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48. panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69367323 AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" prasībā pret Vitāliju Paraku par zaudējumu atlīdzināšanu. Paziņojam atbildētājam VITĀLIJAM PARAKAM, dzim. 19XX.gada 31.martā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Vānes ielā 11-17, Liepājā, ka saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 10.pantu, civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2023. gada 11. decembrī Kurzemes rajona tiesā Liepājā, Tiesu ielā 5. Pēc tiesas nolēmuma sastādīšanas tas būs pieejams tiešsaistes sistēmā un tiks nosūtīts lietas dalībniekiem.
Civillietu izskatīs tiesnese Lolita Laure. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās civilprocesuālās tiesības, tostarp tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, par to rakstiski paziņojot tiesai septiņas dienas pirms civillietas izskatīšanas. Līdz 2023. gada 10. novembrim atbildētājs ir tiesīgs iesniegt papildu rakstveida paskaidrojumu vai citus procesuālos lūgumus.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3112 23, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ņinu Bartu par naudas piedziņu. Atbildētājai ŅINAI BARTAI (dzim. 11.01.19XX.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģ. Baloža iela 6-62, Liepāja, tiek paziņots, ka tiesnese I. Kadeģe vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājai Ņinai Bartai (Ņina Barta) ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2023. gada 27. oktobrī. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3607 23, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" kā Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvja vienkāršotās procedūras prasībā pret atbildētāju VALĒRIJU IĻJINU, dzim. 19XX. gada 15. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: 1905. gada iela 21-3, Liepāja, par naudas piedziņu. Atbildētājam Valērijam Iļjinam, tiek paziņots, ka tiesnesis K. Bresis vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā 2023.gada 24.oktobrī Ventspilī, Katrīnas ielā 14. Atbildētājam Valērijam Iļjinam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Katrīnas ielā 14, Ventspilī) no 2023. gada 24. oktobra. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Pusēm ir tiesības iesniegt pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Tā neiesniegšanas gadījumā, spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203507224
Firma: SIA AI&RO
Pamatkapitāls: 2.00 eiro
Adrese: Bāriņu iela 37 - 9, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203507506
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B-tehnika"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Cukura iela 5 - 36, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 12.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203507474
Firma: SIA "CleanUp"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 26 - 32, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203508408
Firma: SIA GAMBI
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Vītolu iela 5 - 17, Liepāja, LV-3401