Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienuviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.


Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Mārtiņam Ceriņam piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Tirgus iela 26-1, Liepāja, kadastra Nr.17009030868. Parādnieks - Mārtiņš Ceriņš. Piedzinēji: (a) Anastasiia Peka; (b) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Novērtējums – 2300,00 eiro. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, kadastra apzīmējuma Nr.17009030868, kopējā platība 33,8 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 338/4116 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000200280001, būves ar kadastra apzīmējumu 17000200280002, būves ar kadastra apzīmējumu 17000200280003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000200280. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr. 17009030868. Otrās izsoles sākumcena – 1725,00 eiro. Izsoles solis – 150,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 12. septembris pulksten 13. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 12. oktobris pulksten 13. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 2. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 230,00 eiro. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Elkoņu ielā 3 - 70, Liepājā. Kreditors: Dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrība Elkoņu 3, juridiskā adrese - Elkoņu iela 3 - 2, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 29,8 m2 un 11/1000 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1547 70, kadastra Nr. 1700 901 9548. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 17500,00 eiro. Izsoles solis 700,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2023. gada 6. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 6. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1750,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 73 - 23, Liepājā. Kreditori: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", juridiskā adrese – Tukuma iela 1A, Liepāja, SIA GelvoraSergel, juridiskā adrese – Cēsu iela 31 k-3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 15,1 m2 un 97/7033 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3187 23, kadastra Nr. 1700 902 6299. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 2600,00 eiro. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2023. gada 6. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 6. oktobris pulksten 13.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 260,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - augošu koku cirte (galvenā izlases un kopšanas cirte) ar stumbra krāju 939,99 m3, kas sastāv no cirsmām: Grīņu ielā 1/3, kadastrs: 17000150113, kvartāls 54, nogabali 3, 4, 5, 7-10, 12-43, cirsmas krāja 675,21 m3 un Liedaga ielā 9, kadastrs 17000430086, kvartāls 15, nogabali: 32-36, 39-42, 45-47, 49-51, 53, 54; cirsmas krāja 264,78 m3.
Izsolāmās mantas sākuma cena (nosacītā cena) – 23 700 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs ŠEIT un ŠEIT. Izsoles sākuma datums: 2023. gada 6. septembrī pulksten 13. Izsoles noslēguma datums: 2023. gada 6. oktobrī pulksten 13. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summu, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. septembrim jāiemaksā nodrošinājums 2370 eiro izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē. Tālr. uzziņām 29468236.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 19 - 54, Liepājā. Kreditori: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", juridiskā adrese – Tukuma iela 1A, Liepāja, AS Latvijas Gāze, juridiskā adrese – Aristida Briāna iela 6, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 40,6 m2 un 406/25062 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3702 54, kadastra Nr. 1700 901 3676. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 6100,00 eiro. Izsoles solis 300,00 eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 25. septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 610,00 eiro, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2023. gada 5. septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2023. gada 5. oktobris pulksten 13. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi.

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNO PITKEVICS, personas kods 100641-XXXXX, miršanas datums 23.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241769

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS POLOZS, personas kods 021251-XXXXX, miršanas datums 23.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241777.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS EDMUNDS PRIČINS, personas kods 170363-XXXXX, miršanas datums 16.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241691.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BAIBA KRŪMIŅA, personas kods 310149-XXXXX, miršanas datums 29.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241645.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS GOPIJENKO, personas kods 270352-XXXXX, miršanas datums 25.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241651.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALVĪNE KRISTĪNE GORDIJENKO, personas kods 130631-XXXXX, miršanas datums 30.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241653.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2023. gada 25. septembrī pulksten 13 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS ORLOVS, personas kods 200687-XXXXX, miršanas datums 20.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241672.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA KARLIŠEVA, personas kods 210750-XXXXX, miršanas datums 12.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241607.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA RIEKSTIŅA, personas kods 080536-XXXXX, miršanas datums 24.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241612.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INESE ŠTERNA, personas kods 070186-XXXXX, miršanas datums 14.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241613.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS GRUNDBERGS, personas kods 310354-XXXXX, miršanas datums 03.07.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241580.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA MIRONOVA, personas kods 210937-XXXXX, miršanas datums 08.08.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV-3401
Mantojumu reģistra Nr.: 241587.

Paziņojumi kreditoriem un ieinteresētajām personām

Paziņojums par darbības izbeigšanu un likvidāciju
Biedrība "ULIHA 86", reģ. Nr. 40008196701, adrese: Uliha iela 86-3, Liepāja, Latvija, LV-3401, paziņo par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidācijas procesa uzsākšanu. Biedrības iespējamie kreditori uzaicināti pieteikt savus prasījumus sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditori var pieteikt likvidatoram rakstiski savus prasījumus pret biedrību, to pamatojošus dokumentus iesniedzot šādā adresē – Uliha iela 86-4, Liepāja, Latvija, LV-4801.

Promocijas darbi

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu
2023. gada 27. septembrī pulksten 16.30 notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas darbu atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph. D) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs DAIRA VĒVERE.
Temats: "Dziļo tāmnieku izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās sistēmas dinamika".
Recenzenti:
– profesore, Dr. habil. philol. Ina Druviete, Latvijas Universitāte;
– asoc. profesore, Dr. philol. Ieva Ozola, Liepājas Universitāte;
– profesore, Dr. habil. hum. Dalia Kiseliūnaite, Klaipēdas Universitāte (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesas tiesneses Ingas Serafimovas tiesvedībā ir vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69333723 prasītājas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā pret atbildētāju Lauri Siksnu par naudas piedziņu. Atbildētājam LAURIM SIKSNAM tiek paziņots, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2023. gada 1. novembrī (uz lietas izskatīšanu nav jāierodas) un ka saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 1. novembrī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.
Atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā lūgumu sprieduma sastādīšanai atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam. Rakstveida lūgums iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas (uz norādīto termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais).
Saīsinātais spriedums vienkāršotās procedūras lietā stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu. Saīsinātais spriedums vai atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītais spriedums tiks nosūtīts atbildētājam pēc rakstveida lūguma saņemšanas.
Lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesa, kuras sastāvā būs tiesnese Inga Serafimova.
Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 13., 19., 58. un 74. pantā, kā arī 30.3nodaļā noteiktās tiesības un pienākumi, tostarp tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 19. pantā noteiktajiem pamatiem.
Civilprocesa likumā noteiktās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69326523 "PlusPlus Baltic OÜ" prasībā pret Muradžanu Atadžanovu par parāda piedziņu.
Tiesa uzaicina MURADŽANU ATADŽANOVU, dzim. 19XX. gada 8. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža ielā 41-29, Liepāja, iesniegt tiesā paskaidrojumu par prasību 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.
Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.
Civillietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Sandra Eglīte rakstveida procesā (Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmā daļa) un saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023. gada 7. novembrī. Pēc lūguma spriedums var tikt nosūtīts uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa pastu. Savas lietas virzībai varat sekot tīmekļvietnē elieta.lv.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina VLADISLAVU KOVINU, dzim. 19XX. gada 4. septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Morven Place 6, AB11 8EU Aberdeen, Lielbritānija, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 19. oktobrī pulksten 10 Liepājā, Republikas ielā 14, 9.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69 1817 23, OU "PlusPlus Baltic" prasībā pret Vladislavu Kovinu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203505863
Firma: Arats R, SIA
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Klaipēdas iela 37, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203505859
Firma: SIA "Habits Lab"
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 50203505831
Firma: SIA D&A studija
Pamatkapitāls: 1.00 eiro
Adrese: Puķu iela 3 - 5, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203506430
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Habibi 371"
Pamatkapitāls: 10.00 eiro
Adrese: Ugāles iela 1/3 - 120, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 06.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203506178
Firma: SIA "New Comfort Bygg"
Pamatkapitāls: 100.00 eiro
Adrese: Ventas iela 36, Liepāja, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.09.2023.
Reģistrācijas numurs: 40203506500
Firma: SIA Global Textile Expert
Pamatkapitāls: 2 800.00 eiro
Adrese: Sakņu iela 6/8 - 52, Liepāja, LV-3405